Do công trận nên Hầu-tước !

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

I) Được phong Hầu-tước là công thành danh toại ! (từ thời nhà Hán)

II) Vũ Vương phong Công-tước Hầu-tước cho các công thần

III) Hạng Vũ phong Vương-tước cho công thần

IV) Văn nhân rất hiếm khi nào được phong Hầu-tước

V) Khương Duy được phong Hầu-tước, Tưởng Uyển không được

VI) Quan Vũ, Trương Phi được phong Hầu-tước, sau khi Lưu Huyền Đức chiếm Ích Châu

VII) Nhà Lê : Do công trận nên Hầu-tước !

VIII) Nhà Lê : Sự trọng đăi công thần và sự trọng đăi hiền tài

IX) Nhà Lê : có một số thế gia vọng tộc, văn vơ toàn tài, được phong Hầu-tước !

__________________________________________

Bài này nói về một định luật ṇng cốt ở các triều đại nước ta và Tàu (nhất là, thời nhà Lê ta), đó là :

Do công trận nên Hầu-tước !

định luật này đi đôi với sự kiện : Được phong Hầu-tước là công thành danh toại !

Có thuộc nằm ḷng định luật này, th́ mới hiểu cơ cấu triều chính và quyền bính, quyền chánh thời xưa ...

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

TàoT = Tào Tháo

NT = Nguyễn Trăi

LTK = LT = Lỗ Tử Kính = Lỗ Túc

NG = Nho-giáo, Trần Trọng Kim

TTK = Trần Trọng Kim

TDTB = Tương Dương TB = Tương Dương Trường Bản

QHTB = Quan Hưng, Trương Bào

TV = TTL = TtLong = Triệu tử Long

TMY = Trọng Đạt Tư Mă Ư

QpH = Quan-phục Hầu

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, dưới thời Trịnh Căn, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’,  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê (ngoài ra, nhóm Lê Hi ,13 người, chẳng có người nào là sử thần ...)

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng

 

 

I) Được phong Hầu-tước là công thành danh toại ! (từ thời nhà Hán)

 

Ngày xưa, ở nước ta và Tàu :

Được phong Hầu-tước là công thành danh toại !

Có nghĩa là : một người dân đi lập công danh thời xưa, tước vị tối đa là Hầu-tước .

Đây là lệ thường từ thời nhà Hán, v́ Lưu Bang (Hán Cao Tổ) đă quyết định như vậy ; không những thế,  Lưu Bang đă bắt các trung thần thề rằng sẽ giết bất cứ ai chẳng phải họ Lưu mà làm vương.

Các triều đại sau cũng theo lệ thường này.

Thỉnh thoảng có ngoại lệ và thường đưa đến những b́nh luận không đẹp :

a) TàoTháo được phong Công-tước, rồi Vương-tước, bị xem là kẻ có ư chiếm ngôi, mặc dù ông chưa hề chiếm ngôi, và chưa hề động đến chéo áo của Hiến Đế ! (ngược lại với mấy chúa Trịnh đă đại nghịch vô đạo giết vua Lê !)

b) Tư Mă Ư nhất định từ chối, không nhận tước phong Công-tước của vua Ngụy ; hai anh em Tư Mă Ư, Tư Mă Phu là trung thần của vua Ngụy , lúc nào cũng lễ phép với vua Ngụy  Tào Phương, thế mà biết bao nhà b́nh luận nói đại rằng Tư Mă Ư cướp thiên hạ, cướp ngôi nhà Ngụy ! Quái đản thay !

c) C̣n đệ nhất công thần nhà Minh là Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân , được phong Công-tước, có lẽ v́ Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân là em kết nghĩa của Chu nguyên Chương ?

 

 

II) Vũ Vương phong Công-tước, Hầu-tước, vv cho các công thần

Vũ Vương , sau khi diệt vua Trụ, chia đất , phong Công-tước Hầu-tước bá-tước ... cho các công thần (các công thần trở thành vua chư hầu) ; nhưng đây là xa xưa, trước nhà Tần , nhà Hán

 

 

III) Hạng Vũ phong Vương-tước cho công thần

 

Hạng Vũ phong thưởng lớn, phong Vương-tước cho công thần như Lưu Bang (Hán Cao Tổ), Anh Bố , Bành Việt

 

 

IV) Văn nhân rất hiếm khi nào được phong Hầu-tước

 

Văn nhân rất hiếm khi nào được phong Hầu-tước, bởi v́ Văn nhân thường không có công trận, bởi vậy :

_-Lưu Bá Ôn, công thần nhà Minh , Văn nhân, chỉ được phong Bá-tước

(trong Nho-giáo, Trần Trọng Kim ‘phong’ Lưu Bá Ôn làm đệ nhất công thần nhà Minh, hoàn toàn SAI (đệ nhất công thần nhà Minh dĩ nhiên là Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân , được phong Công-tước))

_-Lê Tung, Lương Đắc Bằng sau khi giúp vua Lê Tương Tông đánh Vua Uy Mục, được phong Bá-tước, họ là Văn nhân không có công trận.

 

 

V) Khương Duy được phong Hầu-tước, Tưởng Uyển không được

 

Sau khi Gia Cát Lượng chết , Tưởng Uyển được Hậu-chúa Lưu Thiện phong làm Thừa tướng và Đại Tướng Quân, tức là Thừa tướng và nguyên soái ; nắm quyền cao như vậy, nhưng Tưởng Uyển chẳng được Hầu-tước.

C̣n Khương Duy được phong làm Phụ Hán Tướng Quân ; đây là chức rất lớn, lớn nhờ vào chữ  Phụ Hán’ (giống như thời Lư Trần, nước ta có chức ‘Phụ Quốc’ Thái úy, là chức Thừa tướng lại nắm binh quyền), Phụ Hán Tướng Quân  tương đương với nguyên soái (kém nguyên soái một chút). (Sau đó một thời gian, Khương Duy được phong làm Đại Tướng Quân  tức nguyên soái).

Khương Duy dưới quyền  Tưởng Uyển nhưng Khương Duy được phong Hầu-tước _-B́nh Tương Hầu.

Đó là v́ Khương Duy có công trận, c̣n Tưởng Uyển th́ không.

 

 

VI) Quan Vũ, Trương Phi được phong Hầu-tước, sau khi Lưu Huyền Đức chiếm Ích Châu

 

Sau khi Lưu Huyền Đức chiếm Ích Châu, có hai người được phong Hầu-tước , đó là Quan Vũ, Trương Phi ; không thấy ai khác được phong Hầu-tước.

Nhận xét :

_-Quan Vũ, Trương Phi  th́ dĩ nhiên đă có nhiều công trận, riêng Trương Phi đi từ Kinh Châu đến Thục đă thu thập nhiều thành :công trận lớn !

_-C̣n TtLong lúc chiến đấu ở Tương Dương Trường Bản có thể vưà có công vừatội !

_-Gia Cát Lượng bị xem là chưa công trận lớn !!! (tôi sẽ có bài viết về việc này )

_-Pháp Chính vừa mới góp công, mặc dù là đại thần trọng vọng, công trận nếu có cũng chưa đủ

 

 

VII) Nhà Lê : Do công trận nên Hầu-tước !

 

a) Nhà Lê chính thống theo nguyên tắc: Do công trận nên Hầu-tước ! Đây là luật rơ ràng nhất trong các triều đại của ta, và là điều kiện đủ : hễ có công trận lớn th́ được  phong Hầu-tước ;

 

b) C̣n các triều đại khác của ta, có công trận lớn là điều kiện cần thiết để được  phong Hầu-tước , nhưng không phải là điều kiện đủ :

Vd : nhà Trần, người tông thất được phong Thượng-vị-Hầu và được phong vương một cách dễ dàng, c̣n người dân dă muốn được phong Hầu th́ ngoài công trận lớn ra c̣n điều kiện nào nữa ? _-Thật không rơ ! có lẽ tùy vào ông vua (Nhắc lại : nhà Trần theo chế độ phong kiến ...).

 

c) Các tước hầu mà vua Lê Thái Tổ phong cho các công thần là :

1) Huyện thượng hầu

2) Á thượng hầu

3) Hương thượng hầu

4) Đ́nh thượng hầu

5) Huyện hầu

6) Á hầu

7) Quan nội hầu

8) Quan phục hầu

9) Trước phục hầu

Có thể căn cứ vào tước hầu để xác định cấp bậc Công Thần.

Như Nguyễn Trăi là Quan phục hầu , công thần bậc thấp. Nhưng Nguyễn Trăi là Văn nhân, mà Văn nhân rất hiếm khi nào được phong Hầu-tước, nên Nguyễn Trăi rất vui ḷng với tước Quan phục hầu ! (Trong thơ văn, Nguyễn Trăi có diễn tả ḷng hănh diện v́ được phong hầu )

 

VIII) Nhà Lê : Sự trọng đăi công thần và sự trọng đăi hiền tài

 

Luật nhà Lê: ḍng dơi khai quốc công thần và trung hưng công thần được đời đời tập ấm làm quan ;  Luật này của nhà Lê:

_-đảm bảo cho ḍng dơi khai quốc công thần và trung hưng công thần, một cuộc mưu sinh khá hơn người dân thường

_-nhà Lê trọng đăi công thần và công thần là chỗ dựa của nhà Lê

_-‘đời đời’ là nói theo quan điểm của vua quan nhà Lê ; đối với vua quan nhà Lê th́ cơ nghiệp nhà Lê sẽ được truyền đến muôn đời , măi măi. Mọi người đều nói như thế và đều tin chắc như vậy.

_-Nhưng ‘tập ấm làm quan’ chớ chẳng phải ‘tập ấm làm Hầu-tước’ : ‘tập ấm làm quan’ (nhà Lê) th́ không được chức vị của cha ông , mà lúc đầu phải làm một chức quan nhỏ, rồi được cất nhắc dần dần lên làm đại thần, nếu có tài đức. Và phảicông trận lớn th́ mới được phong Hầu-tước. Đây là sự quân b́nh giữa :

Sự trọng đăi công thần

Sự trọng đăi hiền tài

 

IX) Nhà Lê : có một số thế gia Vọng tộc, văn vơ toàn tài, được phong Hầu-tước !

 

V́ Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh văn thần vơ, nên nhiều công thần nhà Lê, noi gương vua ta, tôi luyện cả vơ lẫn văn. Cho nên, nhà Lê có một số thế gia vọng tộc, văn vơ toàn tài, do công trận được phong Hầu-tước ! Liệt kê ra đây hai ḍng họ văn vơ toàn tài :

a) Họ Lê , làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh), huyện Thanh-tŕ, tỉnh Hà Đông

Họ Lê làng Nhân Mục, công thần Trung Hưng nhà Lê, là tiên chỉ trong làng, triều đại Lê Trung Hưng đời đời làm đại thần, được phong Hầu-tước ; văn vơ toàn tài , làm tướng vơ, tướng văn, có Tiến Sĩ vơ và Tiến Sĩ văn ...

Xem :

       họ Lê làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh)

 

b) Họ Nguyễn của Nguyễn Gia Thiều, làng Liễu Ngạn .

Nguyễn Gia Thiều, Tác giả ‘Cung oán ngâm khúc’, sinh năm 1741, xuất thân từ một thế gia vọng tộc, văn vơ toàn tài : Ông nội của ông , Nguyễn Gia Châu, vơ tướng được phong (được truy phong ( ?)) quận công. Cha của ông là Nguyễn Gia Cư, được phong  Đạt vũ hầu. Ông là con của quận chúa Quỳnh Liên, con của chúa Trịnh Cương.

Nguyễn Gia Thiều làm Hiệu úy, rồi Tổng binh trấn thủ Hưng Hóa. Ông là Ôn Như Hu...

Xem thêm :

110)        Cung Oán Ngâm Khúc là oán chúa Trịnh chớ chẳng phải oán vua Lê.      Huỳnh Cung của chúa Trịnh th́ xa hoa lộng lẫy tráng lệ ; c̣n vua Lê th́ nghèo rớt mồng tơi.

              ( Ngọc Hân công chúa nói với chồng : ‘‘Cha em làm vua nghèo khó . . .’’ )

 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Nho-giáo, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh * Thơ *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *