Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

 

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

IX) Xác định rằng ‘Vua Thái Tổ Thái Tông’ (trong ca dao) là Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

X) Trong vụ án Trần Nguyên Hăn, Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ

XI) Phạm Văn Xảo thông đồng với Đao Cát Hăn làm phản

XII) Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần, ngược lại, Vua Lê Thái Tổ phong thưởng lớn cho các công thần

XIII) Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng

XIV) Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân mà trị thiên hạ

XV) Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy 

XVI) Vua Lê Thái Tổ  Thánh vương 

XVII) Phá án Lệ Chi viên : vụ án Lệ Chi viên chỉ là sự bịa đặt của nhà Mạc, nhà Trịnh

XVIII) Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân

XIX) Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là nhờ vào tài đức của Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông

__________________________________________

Bài thứ hai này về thời thịnh trị âu ca ở nước ta _-đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông, mở đầu bằng cách trưng thêm một chứng cớ lịch sử để Xác định rằng ‘Vua Thái Tổ Thái Tông’ (trong ca dao) là Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, sau đó bổ túc vào bài viết trước với những động cơ cho thời thịnh trị âu ca, chính yếu là :

_-Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân mà trị thiên hạ

_-Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần, ngược lại, Vua Lê Thái Tổ phong thưởng lớn cho các công thần

_-Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng

_-Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy

_-vụ án Lệ Chi viên chỉ là sự bịa đặt của nhà Mạc, nhà Trịnh (= > Vua Lê Thái Tông không hề đam mê tửu sắc)

_-Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân  ...

 

Dàn Bài Bài 1:

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

I) Hai câu ca dao ca tụng thời no ấm

II) Hai câu ca dao ca tụng thời hoan lạc

III) Các đại thần triều Nhân Tông (Thái Ḥa 7) nói rằng hai triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông , dân được ấm no

IV) Nguyễn Trăi ca tụng thời Nghiêu Thuấn

V) Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, là bậc thánh vương

VI) Vua Lê Thái Tông rất nhân từ, là bậc minh quân

VII) Thịnh trị 6 năm cuối triều Vua Lê Nhân Tông

VIII) Ngày Nghiêu tháng Thuấn triều Vua Lê Thái Tổ , Vua Lê Thái Tông, và 6 năm cuối triều Vua Lê Nhân Tông

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

 

TNH = Trần Nguyên Hăn

BKT = Bế Khắc Thiệu

ĐCH = Đao Cát Hăn= Đèo Cát Hăn

PVX = Phạm Văn Xảo

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng

 

 

IX) Xác định rằng ‘Vua Thái Tổ Thái Tông’ (trong ca dao) là Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

 

Đời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông dân được no ấm, sung túc; ca dao có câu rằng :

              Đời vua Thái Tổ, Thái Tông

       Lúa thóc đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn.

Đời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông dân được sung túc, hoan lạc; ca dao có câu rằng :

              Đời vua Thái Tổ, Thái Tông

       Con dắt, con bế, con bồng, con mang

(Đời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông dân được sung túc, hoan lạc, do đó sanh con đẻ cái đầy đàn)

 

Ta có thể xác định rằng ‘Vua Thái Tổ Thái Tông’ (trong ca dao) là Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông ; bởi v́ :

a) Nước ta chỉ có hai triều đại có ‘Vua Thái Tổ Thái Tông’ mà thôi, đó là :

       nhà Lư

       nhà Hậu Lê

Theo Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , nhà Lư thời Thái Tông có năm bị đói to, người chết như rạ ; cho nên những câu ca dao diễn tả sự no ấm, sung túc, hoan lạc, đời vua Thái Tổ Thái Tông chẳng phải thời nhà Lư. Đời vua Thái Tổ Thái Tông (trong những câu ca dao trên), do đó bắt buộc là

       Đời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông

 

b) Người dân Đại Việt lúc nào cũng thương nhớ nhà Lê tiếc nhớ nhà Lê muốn nhà Lê trở lại làm vua Đại Việt ; do đó những câu ca dao trên là đương nhiên nói về nhà Lê, về

       Đời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông

 

 

X) Trong vụ án Trần Nguyên Hăn, Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ

Xem

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

(Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 3)

180)        Nguyễn Trăi không hề bị thất sủng , đời Vua Lê Thái Tổ , mà ngược lại ...

 191)              Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái Tổ lúc mới bị bắt (vụ án Trần Nguyên Hăn),  Tại sao ?

187)        Lời chú thích ác ôn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

 

 

XI) Phạm Văn Xảo thông đồng với Đao Cát Hăn làm phản

Phạm Văn Xảo chẳng được liệt vào hàng Công thần Khai quốc và có chức vị kém hơn Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn (Trần Nguyên Hăn cũng chẳng phải là Công thần Khai quốc)

Xem

76)        Phạm Văn Xảo chẳng được liệt vào hàng Công thần Khai quốc và ông có chức vị kém hơn Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn

              (Ông Phạm Văn Xảo chẳng phải là công thần thứ 3 và chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy 2)

78)         Phạm Văn Xảo chằng được liệt vào hàng Công thần Khai quốc và ông có chức vị kém hơn Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn 2

              (Ông Phạm Văn Xảo chẳng phải là công thần thứ 3 và chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy 3)

 

Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn nhưng lại giết Phạm Văn Xảo. Lư do là :

_ Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt vào đầu năm 1429, lúc ấy, Bế Khắc Thiệu chưa nổi loạn (TNH có liên hệ với BKT), t́nh h́nh không nghiêm trọng, vua ta có th́ giờ, và cư xử ôn ḥa đối với hành động mưu phản của TNH : sai 42 vơ sĩ đi bắt TNH

_ Phạm Văn Xảo bị giết vào cuối năm 1431, v́ thông đồng với Đao Cát Hăn làm phản. Lúc ấy, Đao Cát Hăn làm phản trong khi giặc Bế Khắc Thiệu chưa dẹp xong , t́nh h́nh khá nghiêm trọng, nên vua ta phải đối xử quyết liệt

 

 

XII) Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần, ngược lại, Vua Lê Thái Tổ phong thưởng lớn cho các công thần

 

Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần :

66)  Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua

( Danh tướng Lê Chích (Nguyễn Chích) là bằng chứng hùng hồn rằng Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần ! )

xx) Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần, ngược lại, Vua Lê Thái Tổ phong thưởng lớn cho các công thần :

a) Vua Lê Thái Tổ phong ngay Nguyên soái và Tể tướng : Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn ...  

Chính trong ‘Đại hội các quan văn vơ để định công, ban thưởng’ năm 1428 , Vua Lê Thái Tổ đă phong Nguyên soái và Tể tướng:

_Lưu Nhân Chú làm Nguyên soái và Tể tướng (ông đă là Nguyên soái từ năm 1427 ; ở đây, vua phong ông làm Tể tướng và xác định rằng ông vẫn là Nguyên soái)

_Phạm Vấn làm Tể tướng

_Lê Sát làm Tể tướng (chức Tể tướng này kém hơn hai ông Lưu, Phạm ; có thể xem là phó Tể tướng)

Rất quan trọng, sự phong Nguyên soái và Tể tướng này, v́ Thái Tông lên ngôi mới 11 tuổi, nước nhà bền vững là do Nguyên soái và Tể tướng đă quen cầm quyền từ lâu

Ngoài ra, Thái Tông lên ngôi mới 11 tuổi, Nhân Tông lên ngôi mới 2 tuổi, nước nhà bền vững là do hầu hết các vơ tướng công thần của Vua Lê Thái Tổ đều c̣n sống, dễ dàng chinh phạt bốn phương ; đây cũng là một bằng chứng rằng Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần.

 

b) Vua Lê Thái Tổ phong ngay Hầu tước, chữ Công thần, chữ Trí tự . . .

Cũng chính trong Đại hội kể trên, Vua Lê Thái Tổ đă phong Hầu tước, chữ Công thần, và các chức vị cho các quan.

C̣n chữ Trí tự (Thượng, Đại Trí tự và Trí tự) th́ vua đă phong cho 218 quân nhân Thiết đột , vào tháng trước

Được Hầu tước, chữ Công thần, chữ Trí tự là Khai quốc Công thần . . .

 

c) Vua Lê Thái Tổ chia đất cấp ruộng cho các Công thần

Vua Lê Thái Tổ cấp ruộng đất , rất trọng hậu, cho các công thần, đại công thần được đến khoảng 1000 mẫu ruộng

 

d) ḍng dơi Khai quốc Công thần được đời đời tập ấm làm quan

 

 

XIII) Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng

 

Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng

Xem

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

(Những bài viết ‘Vua Lê Thái Tổ chia đất cấp ruộng’ ở phần cuối của mục lục.)

 

 

XIV) Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân mà trị thiên hạ

 

Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân trị thiên hạ :

a) Vua Lê Thái Tổ  tha mười vạn hàng binh, trả về Tàu hơn 30 vạn người

b) vua ta không hề dùng những cực h́nh lăng tŕ, voi dầy, xé xác

c) vua ta chia đất cấp ruộng cho dân chúng

d) vua ta có tấm ḷng nhân đức lớn lao, cho nên

_-vua ta không bao giờ giết hại con cái người phản nghịch

_-vua ta chưa từng giết oan một người nào (theo sử thần nhà Lê)

_-vua ta vạn bất đắc dĩ mới giết người

_-vua ta giảng dạy cho dân chúng : ‘bản tâm của người nhân đức là không muốn giết người bao giờ’

_-mặc dù Vua Lê Thái Tổ là thiên tài quân sự cổ kim có một , ngài chỉ dùng binh khi vạn bất đắc dĩ (Năm 1428, quân ta cực kỳ hùng hậu, muốn chiếm Chiêm Thành th́ cũng dễ thôi, nhưng vua ta chẳng động binh ; thời Lê Nhân Tông, quân ta chiếm Chiêm Thành dễ dàng, dù quân ta kém hùng hậu hơn năm 1428)

e) Nhắc lại : sau chiến tranh, vua Đinh Tiên Hoàng cho hổ báo ăn thịt người phạm tội, c̣n Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân trị thiên hạ ...

Xem

148)        Trần Trọng Kim phê b́nh thiên lệch về h́nh luật của vua Lê Thái Tổ

 

 

XV) Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy 

Xem

188)        Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy ; Bằng chứng

 

 

XVI) Vua Lê Thái Tổ  Thánh vương 

Xem

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

XVII) Phá án Lệ Chi viên : vụ án Lệ Chi viên chỉ là sự bịa đặt của nhà Mạc, nhà Trịnh

 

Không hề có vụ án Lệ Chi Viên , chỉ có sự vu khống Vua Lê Thái Tông. Có sự vu khống Vua Lê Thái Tông , đó là v́: Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê.

Bà Nguyễn Thị Lộ không hề dính líu ǵ đến sự băng hà của Vua Lê Thái Tông. Nhưng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, đă bịa đặt ra vụ án Lệ Chi Viên để vu khống Vua Lê Thái Tông là đam mê tửu sắc, và kéo bà vào đó.

Xem

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

 

 

XVIII) Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân

 

Một khi ta biết rằng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, đă bịa đặt ra vụ án Lệ Chi Viên để vu khống Vua Lê Thái Tông là đam mê tửu sắc, th́ rất dễ thấy rằng :

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

XIX) Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là nhờ vào tài đức của Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông

 

Kết luận :

a) Bài viết này xác định rằng ‘Vua Thái Tổ Thái Tông’ (trong ca dao) là Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

b) Những sự việc trưng ra ở bài viết này và bài trước cho thấy rằng :

_-Vua Lê Thái Tổ  Thánh vương 

_-Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng _-Vua Lê Thái Tông là minh quân

Do đó, nhờ vào tài đức của Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông, nước ta có được thời đại vàng son của lịch sử ...

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *