Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là k t thù của nhà Hậu Trần

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn chẳng phảikhai quốc công thần chẳng phải là Tướng Quốc

 

I) Trần Nguyên Hăn đă thật sự mưu phản

II) Vua Lê Thái Tổ không hề giết Trần Nguyên Hăn

III) Các sử gia vu khống Vua Lê Thái Tổ là giết oan Trần Nguyên Hăn

IV) Các vua Tàu   : xử tru di tam tộc Trần Nguyên Hăn

V) Vua Lê Thái Tổ không giết hại con cái Trần Nguyên Hăn

VI) Vua Lê Thái Tổ không bao giờ giết hại con cái người phản nghịch

VII) Nguyễn Trăi bị bắt, rồi lại được trắng án, được trọng dụng

VIII) Vua Lê Thái Tổ không giết hại ai cả trong vụ án Trần Nguyên Hăn

__________________________________________

 

TTD = Trần Thúc Dao

TNĐ = Trần Nguyên Đán

TNH = Trần Nguyên Hăn

KTTX = Kim Thiền thoát xác = Kế ‘Kim Thiền thoát xác’

HQL = Hồ Quí Ly

TQĐ = Trùng Quang Đế

GĐĐ = Giản Định Đế

 

TT = TrT = Trương Tùng

LC = Lưu Chương

HQ = Hoắc Quang

LB = Lưu Bị = Lưu Huyền Đức

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

NT = Nguyễn Trăi

ĐCH = Đèo Cát Hăn = Đao Cát Hăn

BKT = Bế Khắc Thiệu

 

 

Bất cứ ai, khi đọc t́nh tiết của v án Trần Nguyên Hăn, đều nhận thấy hai điều :

_-Trần Nguyên Hăn đă những hành động mưu phản ràng, những hành động mưu phản rành rành

_-Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ :trong vụ án Trần Nguyên Hăn , vua ta có giết ai đâu, Trần Nguyên Hăn cũng chưa bị giết, con cái Trần Nguyên Hăn cũng chẳng đụng đến, Nguyễn Trăi cũng an toàn c̣n được trọng dụng.

Bất cứ ai, đều nhận thấy như vậy, nếu không b ảnhởng của các s gia cận đại hiện đại ...

Bài viết này tr lại t́nh tiết của v án Trần Nguyên Hăn, nhấn mạnh v ḷng nhân từ của Vua Lê Thái Tổ, bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

             ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục ‘Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)       Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là k t thù của nhà Hậu Trần

Xem :

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là k t thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn chẳng phảikhai quốc công thần chẳng phải là Tướng Quốc

 

Trần Nguyên Hăn chẳng phảikhai quốc công thần, năm 1428,

_-ông chẳng được phong hầu

_-ông chẳng được ch vinh phong cho công thần như Suy trung, Tán tr, Hiệp mưu, Dương

_-ông chẳng được ch Trí t (Thượng Trí t, Đại Trí t Trí t)

 

Xem

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

             ( Tướng Quốc là ông Phạm Vấn và ông Lưu Nhân Chú ! )

139)       Trần Nguyên Hăn chức v thấp 3, c̣n thấp hơn c Nguyễn Trăi 3        ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn N làm chánhớng, Trần Nguyên Hăn chẳng h được phong làm Tư đ... Băng H di s lục (Nguyễn Trăi) )

 

 

I) Trần Nguyên Hăn đă thật sự mưu phản

 

a) Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo ; không những thế, ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi

Bởi v́, có bằng chứng TNH mưu phản, Bằng chứng mưu phản ràng, Bằng chứng mưu phản rành rành:

_-Sau khi t quan, Trần Nguyên Hăn xây dưng ph đ to lớn, đóng thuyền , tuyển tráng binh, tích tr khí giới.

Xem

37)         Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

             ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

 

b) Một khi

       bằng chứng TNH mưu phản, Bằng chứng mưu phản ràng, Bằng chứng mưu phản rành rành

th́ dĩ nhiên là

       Trần Nguyên Hăn đă thật sự mưu phản

Xem :

150)       Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 2 ( Trần Nguyên Hăn có thật sự mưu phản hay không ??? _-Dĩ nhiên là có ! ...)

 

 

II) Vua Lê Thái Tổ không hề giết Trần Nguyên Hăn

 

Ta cần xác định một s thực hiển nhiên  : Vua Lê Thái Tổ không hề giết Trần Nguyên Hăn

Sau khi bù lu bù loa phỉ báng đức vua, TNH đă nhảy xuống sông ,(dùng kế ‘Kim thiền thoát xác’):

Xem :

47)         Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

             ( Trần Nguyên Hăn đă giả vờ tự tử ? _Cách giải thích hợp lư nhất cho vụ án Trần Nguyên Hăn )

150)       Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 2 ( Trần Nguyên Hăn có thật sự mưu phản hay không ??? _-Dĩ nhiên là có ! ...)

 

 

III) Các sử gia vu khống Vua Lê Thái Tổ là giết oan Trần Nguyên Hăn

 

Từ hơn 50 năm nay, các sử gia nước ta vu khống Vua Lê Thái Tổ là giết oan Trần Nguyên Hăn

1) Tôi thấy rất nhiều sử gia, nhà b́nh luận sử phân tích từng chữ từng câu trong ĐVSKTT,một cách có vẻ rất khoa học, thế mà rồi họ lại viết ẩu tả rằng Vua Lê Thái Tổ giết oan Trần Nguyên Hăn.

       Tại sao lại có thể viết vô lư, vô luật pháp như thế???

Muốn giết oan Trần Nguyên Hăn,

       th́ trước hết phải giết Trần Nguyên Hăn

C̣n

       Vua Lê Thái Tổ không hề giết Trần Nguyên Hăn

th́ làm sao

       Vua Lê Thái Tổ lại có thể giết oan Trần Nguyên Hăn được ???

2) Đây là họ vu khống Vua Lê Thái Tổ, bởi v́

_-họ quá vô lư

_-họ quá vô luật pháp : vua ta không hề giết người mà lại bị buộc tội là giết oan người

3) C̣n Trần Nguyên Hăn: có bằng chứng TNH mưu phản, Bằng chứng mưu phản ràng, Bằng chứng mưu phản rành rành ; thế vua ta ch mới bắt TNH, thậtquá nhân t,

_-Gặp tay các vua Tàu   th́ đă xử tru di tam tộc Trần Nguyên Hăn

_-Gặp tay Trần Giản Định hay Nguyễn Gia Long : xử tru di tam tộc, xử lăng tŕ

 

 

IV) Các vua Tàu   : xử tru di tam tộc Trần Nguyên Hăn

 

Gặp tay các vua Tàu   th́ đă xử tru di tam tộc Trần Nguyên Hăn, đưa ra đây hai trường hợp tru di của các vua Tàu   :

 

1) Lưu Chương đời Tam Quốc là lănh chúa Ích Châu (tức là ‘vua’ của Ích Châu), khi biết rằng Trương Tùng mưu phản, mưu việc dâng Ích Châu cho LB, liền điểm binh giết sạch toàn gia TT. người t cáo TT là anh ruột TT, nên thay tru di tam tộc TT, LC ‘chỉ’ tru lục toàn gia TT.

Đó là Lưu Chương đời Tam Quốc là người nhân đức:

       a) trong lúc Tàu đại loạn, LC đă giữ cho Ích Châu được thái b́nh được mấy mươi năm

       b) sau vụ giết TT không lâu, LB tiến đánh Thành Đô, có người hiến kế đốt đồng ruộng của dân để ngăn LB, để làm tuyệt lương LB ; LC không chịu đốt đồng ruộng của dân (thật là người nhân đức !!!) và đành đầu hàng LB !

Lưu Chương là người nhân đức thế mà đối với kẻ phản nghịch th́ tru lục liền !

 

2) Ḍng dơi Hoắc Quang bị tru di tam tộc :

Hoắc Quang là hiền thần nổi tiếng của Tàu, làm thừa tướng mấy đời vua Hán và đă lập mấy đời vua Hán. HQ từ trần, quyền về vợ và con HQ; vợ con HQ lộng quyền và bị vua Hán xử tru di tam tộc.

Đó là họ chỉ mới lộng quyền, chưa phản nghịch thế mà bị tru lục liền ; vua Hán lúc ấy được xem là minh quân, cũng được HQ lập làm vua, thế mà không nghĩ đến công lao HQ, chẳng nể nang ǵ hương hồn HQ, cứ tru lục thôi

 

Xem thế, trong trường hợp Trần Nguyên Hăn (có bằng chứng TNH mưu phản, Bằng chứng mưu phản ràng, Bằng chứng mưu phản rành rành), các vua Tàu  chắc chăn sẽ xử tru di tam tộc Trần Nguyên Hăn

 

 

V) Vua Lê Thái Tổ không giết hại con cái Trần Nguyên Hăn

 

Sự thực hiển nhiên là : Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại con cái Trần Nguyên Hăn

       Trần Quốc Duy, con thứ TNH, bị bắt cùng lượt, chẳng hề bị giết hại (20 năm sau , c̣n được làm quan)

       những người con khác của Trần Nguyên Hăn cũng an toàn (những người con lớn của TNH trốn ở đâu, vua ta đều biết, v́ hệ thống thám tử của vua rất lợi hại)

 

 

VI) Vua Lê Thái Tổ không bao giờ giết hại con cái người phản nghịch

 

Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại con cái Trần Nguyên Hăn. Đây không phải là một trường hợp đặc biệt, mà nói chung th́,

       Vua Lê Thái Tổ không bao giờ giết hại con cái người phản nghịch

(Trần Nguyên Hăn là k t thù của nhà Hậu Trần, không đượcởng đặc ân nào của triều đ́nh _-ngược lại, người của nhà Hậu Trần th́ rất được trọng vọng (như Trần Lựu, Kh Lang))

 

 

VII) Nguyễn Trăi bị bắt, rồi lại được trắng án, được trọng dụng

 

Trong vụ án TNH, Nguyễn Trăi , anh cô cậu của TNH, cũng bị bắt, rồi lại được trắng án, được trọng dụng. hai năm sau, NT c̣n được thăng làm Vinh Lộc Đại phu (là danh chức Đại phu cao nhất của nhà Lê)

Việc NT được trọng dụng này, chứng tỏ

       độ lượng lớn lao của vua ta

       vua ta không hề đa nghi

       Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ (thời xưa anh cô cậu của kẻ phản nghịch th́ chắc chắn rơi đầu)

Trong khi NT rất đáng bị nghi ngờ :

       anh cô cậu của TNH, đến đầu quân cùng lúc với TNH (với tên giả)

       vài tháng trước , NT viết Băng Hồ di sự lục, ca tụng TNĐ (ca tụng không đúng)

 

 

VIII) Vua Lê Thái Tổ không giết hại ai cả trong vụ án Trần Nguyên Hăn

 

Sự thực hiển nhiên là : Vua Lê Thái Tổ không giết hại ai cả trong vụ án Trần Nguyên Hăn

Kết luận hiển nhiên là : Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ

Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn. Thật không thể hiểu nổi tại sao các sử gia, hơn 50 năm qua, cứ chưởi bới, nguyền rủa, vu khống Vua Lê Thái Tổ, bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ./.

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *