Ông Phạm Văn Xảo chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy

 

             Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

PVX= Ông Phạm Văn Xảo

 

Dẫn nhập : ĐVSKTT, quyển 10, phong thưởng công thần, biển ngạch công thần

I) Chức Tam Công 100 năm đầu triều Lê

II) PVX chắc chắn chẳng phải là công thần thứ 3

III) PVX chẳng thể có chức cao hơn ông Lưu Nhân Chú

IV) PVX là quan văn

V) PVX tham gia hai chiến dịch v́ là người Kinh Lộ

VI) Chức PVX phải kém hơn Ông Lê Chích Lê Khôi, Đinh Liệt, Nguyễn Xí

VII) Chức PVX phải kém hơn Ông Trịnh Khả

             [ C̣n Tiếp]

__________________________________________

 

 

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

PVX= Ông Phạm Văn Xảo

 

Bài này là một phần của :

       Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân  trọng đăi công thần [3]

sẽ đăng sau.

 

 

Dẫn nhập: ĐVSKTT, quyển 10: phong thưởng công thần, biển ngạch công thần

 

1) phong thưởng công thần

 

Thuận Thiên năm đầu (1428),có phong thưởng lớn cho các công thần; việc xảy ra vào khoảng tháng 3, ít lâu sau khi vua phong thưởng cho quân nhân Thiết Đột và trước khi vua Lê lên ngôi vào tháng 4, được chép trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư như sau:

{{   Đại hội cácớng các quan văn đ định công, ban thưởng, xét công cao thấp định th bậc.  

Lấy thừa ch Nguyễn Trăi làm Quan phục hầu; tư đ Trần Hăn làm Tớng quốc; Khu mật đại s Phạm Văn Xảo làm Thái Bảo; đều được ban quốc tính.

}} 

(Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục chép : Phạm Văn Xảo làm Thái Úy)

 

Đoạn văn trên rất là vô lư :

_ Đại hội cácớng các quan văn đ định công, ban thưởng ; vậy ch nói đến 3 người 3 người này chẳng phải là đ nhất công thần, cũng chẳng theo vua t lúc đầu.

_Chẳng hóa ra vua ngu muội lắm hay sao ?

. . .

Xem bài

       Ông Trần Nguyên Hăn không h được vua phong làmớng Quốc !

       ( ớng Quốcông Phạm Vấn Lưu Nhân Chú ! )

 

 

2) biển ngạch công thần

 

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư :

{{   [năm Thuận Thiên 2 (1429)]

Tháng 5, ngày mồng 3, ban biển ngạch công thần cho 93 viên:

Huyện thượng hầu 3 người [67a] Vấn, Sát, Văn Xảo.

Á thượng hầu 1 người Ngân.

Hương thượng hầu 3 người , Văn Linh, Quốc Hưng,

Đ́nh thượng hầu 14 người Chích, Văn An, Liệt, Th, L, Chiến, Khôi, Đính, Chuyết, Lỗi, Nh Lăm, Sao, Kiệm, Lật.

Huyện hầu 14 người là: B, , Bĩ, Náo, Th, Lôi, Kh, Bồi, Kh Lang, , Khuyển, , Quốc Trinh, Bật.

Á hầu 26 người là bọn Lạn, Trăi.

Quan nội hầu 16 người là bọn Thiệt, Chương.

Quan phục hầu 16 người là bọn Cuống, Dao.

Thượng trí t Trước phục hầu 4 người là bọn Khắc Phục, Hài.

  }}

 

Nhận xét sơ khởi:

1) biển ngạch công thần này có 97 người, không phải 93 :

 3+1+3+14+14+26+16+16+4 = 97 

2) Không thấy tên ông Lưu Nhân Chú và ông Trần Lựu trong s 37 đ nhất công thần được liệt kê. Thật quái dị ! Điểm quái dị này cho thấy là biển ngạch công thần trong ĐVSKTT đă bị sửa đổi.

 

 

 

I) Chức Tam Công 100 năm đầu triều Lê

 

Triều Lê, Tam Công sự thực là bốn chức vị đại thần :

_Thái Sư

_Thái Phó

_Thái Bảo

_Thái Úy

 

Trong hầu hết các triều đại, th t của Tam Côngnhư trên. Nhưng chức Tam Công 100 năm đầu triều Lê, theo thứ tự sau :

_Thái Sư

_Thái Úy

_Thái Phó

_Thái Bảo

V́ Thái Úy đứng đầu quan vơ, mà vua Lê Thái Tổ ta lấy vơ công mà định thiên hạ, nên Thái Úy cao hơn Thái Phó và Thái Bảo

Các triều vua Lê sau cũng theo thứ tự này.

 

Riêng chức Thái Sư th́ triều vua Lê Thái Tổ chắc chắn không có v́ chữ Sư hàm ư là ‘thầy’ mà vua Lê Thái Tổ tài năng quán thế, là thầy của các quan, nên chẳng ai có thể được chức này.

 

Sau đây, ta sẽ thấy rằng : V́ vua Thái Tổ trị v́ có 6 năm nên chưa có ai được phong Thái Bảo, Thái Phó, Thái Úy dưới triều của ngài, trừ những chức truy tặng (chức truy tặng phong cho các công thần đă tử trận mà vua thương yêu nhất).

 

 

II) PVX chắc chắn chẳng phải là công thần thứ 3

 

PVX chắc chắn chẳng phải là công thần thứ 3

Xem bài :

       Ông Phạm Văn Xảo chắc chắn chẳng phải là công thần thứ 3

 

Công lao là thể hiện tài năng thời vua Lê Thái Tổ

Biển ngạch công thần là dung hợp Công lao Tài năng.

 

Như tướng Lê Lễ được xếp vào  công thần thứ 12,tước đ́nh thượng hầu trong khi Thái T thường khen ông từng nói: "Nếu dồn mọi công lao lại th́ ngôi tớng chẳng ngươi c̣n ai? Trẫm tiếc với ngươi, ch tài của ngươi không xứng thôi".

So với nhiều văn thần vơ tướng Lam Sơn, PVX là công thần bậc thấp.

 

PVX chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy.

 

 

III) PVX chẳng thể có chức cao hơn ông Lưu Nhân Chú

 

PVX chẳng thể có chức cao hơn ông Lưu Nhân Chú, xét về công lao, tài năng. Hơn thế nữa, ông Lưu Nhân Chú được phong làm nguyên soái và đồng tể tướng ; làm chức cao nhất triều.

 

Chức phong cho ông Lưu Nhân Chú là :

_nhập nội đại

_gia phongKhông

_gia phong Tư Khấu, vào cuối đời Thái T

 

Ông Lưu Nhân Chú chưa hề được chức Tam công; thế nên PVX chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy.

 

 

IV) PVX là quan văn

 

Xem bài :

       Ông Phạm Văn Xảo chắc chắn chẳng phải là công thần thứ 3

Trong bài trên, ta thấy PVX là quan văn.

 

Điều này giải thích được tại sao ông tháp tùng ông Lư Triện  ra Đông Đô và ông Trịnh Khả ra cửa ải Lê Hoa, mà chẳng đánh đấm ǵ.

 

Địa vị quan văn trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn rất tầm thường.

Các vơ tướng phải dày công gian khổ, anh dũng chiến đấu. Nhất là hai năm đầu, mỗi trận đánh là cả một tranh đấu vĩ đại : vua Lê chỉ có mấy trăm quân, mà giặc Minh đem 5 vạn quân đến đánh. Mặc dầu vua Lê mưu mẹo mai phục thần kỳ, nhưng các tướng phải bản thân vơ nghệ cao cường và anh dũng tuyệt luân, ở mỗi trận đánh.

 

Các vơ tướng đều hiểu lược thao, v́ trước mỗi trận đánh vua Lê đều giảng binh pháp.

Các vơ tướng cũng là mưu sĩ : như Lê Chích dâng kế sách đánh Nghệ An.

 

PVX là quan văn thế nên PVX chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy, nhất là Thái Úy là chức đứng đầu quan vơ.

 

 

V) PVX tham gia hai chiến dịch v́ là người Kinh Lộ

 

Nhắc lại :  PVX tháp tùng các vơ tướng, tham gia hai chiến dịch v́ là người Kinh Lộ

_Chiến dịch 1, chủ tướng là Lư Triện và ĐinhLễ,kế đó là Lê Bí, Nguyễn Xí, Lê Chiến.

_ Chiến dịch 2 ở cửa ải Lê Hoa, chống Mộc Thạnh, ông Trịnh Khả là chủ tướng v́ Trịnh Khả được mật chỉ của vua Lê, cho lịnh giữ vững chớ không đánh.

Ta có thể thấy rơ địa vị của ông  Phạm Văn Xảo chỉ là thứ yếu trong hai mặt trân này.

 

PVX là tầm thường so với các tướng vơ, xét về công lao, tài năng.

Hơn thế nữa, so với các văn thần, ông dĩ nhiên kém hơn ông Lê văn Linh, Bùi Quốc Hưng.

PVX chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy.

 

 

VI) Chức PVX phải kém hơn Ông Lê Chích Lê Khôi, Đinh Liệt, Nguyễn Xí

 

Xem bài :

       Ông Phạm Văn Xảo chắc chắn chẳng phải là công thần thứ 3

 

Chức PVX phải kém hơn Ông Lê Chích Lê Khôi, Đinh Liệt, Nguyễn Xí

Những vị này chưa hề được chức Tam Công, dưới triều Thái Tổ ; thế nên PVX chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy.

 

 

VII) Chức PVX phải kém hơn Ông Trịnh Khả

 

Chiến dịch cuối cùng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là ở cửa ải Lê Hoa, chống Mộc Thạnh, ông Trịnh Khả là chủ tướng . PVX tháp tùng ông Trịnh.

Do vậy, chức PVX phải kém hơn Ông Trịnh Khả

 

Xem chức Ông Trịnh Khả :

_năm 1427 là thiếu úy

_Thuận Thiên năm đầu (1428),gia phong thượng tướng quân, thượng khinh xa đô úy

_măi đến Thuận Thiên năm thứ 6 (1433),mới được phong làm nhập nội thiếu bảo

 

Làm thế nào mà PVX có thể được Thái Bảo năm 1428, trong khi măi đến Thuận Thiên năm thứ 6 (1433), Ông Trịnh Khả mới được phong làm nhập nội thiếu bảo ?

 

PVX chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy.

 

                    [ C̣n Tiếp]

 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

 

       Các nhà khoa bảng Việt nam, chủ biên Ngô Đức Thọ

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

 

 

Trang Nhà   Lê Anh Chí

-------------------------------------

* Trang Chính * Văn Học * Thơ *

-------------------------------------

* Bài mới Trang LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

----------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học *

----------------------------------------------------