Nguyên soái (và Tướng Quốc) Lưu Nhân Chú, triều vua Lê Thái Tổ 2

(Quyền cao chức trọng nhất triều vua Lê Thái Tổ 2)

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

X) Phá Liễu Thăng Hoàng Phúc và Thôi Tụ (đánh lớn và thị uy)

XI) Làm con tin

 

XII) Chức gia phong

XII) Quyền cao chức trọng nhất từ năm 1427

XIV) Triều Thái Tông: bị Lê Sát đầu độc chết

XV) Chức truy phong, so với Phạm Vấn, Lê Sát

XVI) Nguyên soái Lưu Nhân Chú là công thần thứ mấy ?

 

XVII) Nếu vua Lê Thái Tổ giết hại công thần th́ phải giết Lưu Nhân Chú, Lê Chích . . .

__________________________________________

 

 

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

 

Như bài trước, bài này là một phần của :

       Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân  trọng đăi công thần [3]

sẽ đăng sau.

Nguyên soái Lưu Nhân Chú là quyền cao chức trọng nhất suốt triều Lê Thái Tổ, ông tài ba nhất và là công thần bậc nhất. Ông là một bằng chứng rằng Vua Lê Thái Tổ trọng đăi công thần. Không phải chỉ riêng ông, mà hơn 250 công thần cũng được Vua Lê Thái Tổ trọng đăi .

Ngoài ra, nếu Vua Lê Thái Tổ giết hại công thần th́ nhà vua phải giết ông Lưu Nhân Chú trước tiên . . .

 

 

X) Phá Liễu Thăng Hoàng Phúc và Thôi Tụ (đánh lớn và thị uy)

 

1) Năm Đinh mùi (1427), mùa thu tháng 9 , vua nhà Minh sai

_Tổng binh Chinh lỗ tướng quân Thái tử thái phó An Viễn hầu Liễu Thăng, Tham tướng Bảo Định bá Lương Minh, Đô đốc Thôi Tụ, Binh bộ thượng thư Lư Khánh, Công bộ thượng thư Hoàng Phúc, thổ quan Hữu bố chính sứ Nguyễn Đức Huân đem hơn 10 vạn quân và 2 vạn ngựa đánh vào cửa Pha Lũy.

_Chinh Nam tướng quân thái phó Kiềm quốc công Mộc Thạnh, Tham tướng Hưng An bá Từ Hanh, Tân Ninh bá Đàm Trung đem 5 vạn quân và 1 vạn ngựa từ Vân Nam đánh vào cửa Lê Hoa.  

 

2) Hai cánh quân này cộng lại là hơn 150000 quân Minh , trong đó có 30000 quân kỵ. Thêm vào hơn 100000 quân Minh trong các thành nước ta.

 

3) Vua Lê Thái Tổ đại phá hơn 150000 quân địch vừa cầm giữ hơn 100000 quân Minh trong các thành, trong ṿng một tháng.

Đây là chiến dịch cuối cùng của cuộc khởi nghĩa.

Mục đích của vua ta trong chiến dịch này: đánh lớn và đánh thị uy. Cho giặc khiếp vía, không dám xâm lăng nữa.

 

4) Vua Lê Thái Tổ đă dùng nhiều chiến thuật trong chiến dịch này: mai phục ,dụ địch, đánh chính diện, chặn đường, bao vây, đánh lớn ,đánh thị uy, cầm cự, tốc chiến.

Nhà vua đánh sao cũng thắng. Thật là cổ kim có một.

Tôi sẽ có nguyên một bài viết nói về chiến dịch này.

 

5) Ông Lưu Nhân Chú có công lớn trong chiến dịch này.

Vua Lê Thái Tổ thân chỉ huy chiến dịch này, Ông Lưu Nhân Chú được phái ra mặt trận Đông Bắc đánh Liễu Thăng , Thôi Tụ ; nơi chiến trường những khi không có mặt vua, th́ ông điều động các tướng v́ ông là Nhập nội Đại tư mă .

 

6) Tham dự mặt trận Đông Bắc, các tướng then chốt là :

_Nhập nội Đại tư mă Lưu Nhân Chú

_Nhập nội thiếu bảo Trần Lựu

_Nhập nội thiếu bảo Lê Văn An

_Tư mă Phạm Vấn

_Tư mă Lê Sát

_Tư mă Lê Lư

_Nhập nội Thiếu úy Đinh Liệt

_Nhập nội Thiếu úy Lê Khôi

 

 

XI) Làm con tin

 

Sau khi ta chém Liễu Thăng , bắt Hoàng Phúc và Thôi Tụ, đại phá 150000 quân Minh ; th́ Vương Thông lại xin hàng.

 

Vua ta cũng thuận cho, mặc dù :

1) Vương Thông đă tráo trở mấy lần

2) Tướng sĩ muốn đánh thành

3) dân chúng vào hành dinh Bồ Đề, xin vua đánh thành, giết giặc Minh cho kỳ hết.

 

Trước kia, vua không đánh thành chỉ vây thôi, dân ta nghĩ rằng vua không thể đánh thành không thể hạ nổi thành. Nay thấy nhà vua đại phá 15 vạn quân giặc một cách quá ư dễ dàng và nhậm lẹ : chém 8 vạn thủ cấp, bắt sống 3 vạn, từ lúc giặc sang nước ta đến lúc hoặc chết, hoặc  bị bắt hoặc chạy về Tàu chỉ có một tháng (đúng là xưa nay chưa có !) ; dân ta nay biết là vua muốn đánh thành th́ được ngay !

Đúng vậy, vua muốn đánh thành th́ được ngay, nhưng vua vẫn chẳng đánh. Lư do là v́ vua Lê có ḷng dạ Bồ Tát : nhà vua không muốn hi sinh chiến sĩ của đội quân Thiết Đột . Nhất định muốn đánh thành th́ hạ thành được chứ sao không, nhưng phải dùng quân Thiết Đột dũng cảm xông pha _và sẽ chết rất nhiều những chiến sĩ này.

Lư do này nhà vua tuyệt đối chẳng thể nói ra, ngay cả với tướng sĩ v́ các tướng sẽ nói là ‘‘Kẻ trung thần v́ nước nào có tiếc thân !’’. Nhà vua đành lập lại câu nói từ trước đến nay : ‘‘Binh pháp nói rằng không đánh mà được là hay nhất’’

 

Nên vua ta cho Vương Thông hàng . Kỳ giảng ḥa này có trao đổi con tin. Làm con tin cho phe ta là Ông Lưu Nhân Chú và con vua là Tư Tề.

Ông Lưu Nhân Chú làm con tin chứng tỏ ông là nhân vật thứ nh́ trong nước, phải như vậy th́ Vương Thông mới tin chứ.

 

Việc này cho thấy tại sao ông Lưu Nhân Chú được làm tể tướng : công lao ông nhiều và đa dạng, chẳng những là tướng tài mà c̣n làm kẻ giảng ḥa (trước kia đă qua Ai Lao, giờ lại vào Thăng Long). Có lần chiêu dụ quân dân phía đông Thăng Long. Lại có can đảm đi vào ḷng địch.

 

Ông xứng đáng làm tể tướng và nguyên soái vậy.

 

 

XII) Chức gia phong

 

Năm 1427, ông được gia phong Tư không

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư:

{{ 

. . . Gia phong thị trung Tư Tề làm Tư đồ; Đại tư mă Lê Nhân Chú làm Tư không; Thiếu úy Lê Vấn, Lê Sát làm Tư mă; Thượng tướng Lê Bôi làm Thiếu úy và răn họ rằng: "Chức tước đă cao, sớm khuya chớ có lơ là, không được thỏa măn mà xao nhăng lập công". Ban cho mỗi người một chiếc lọng.

}}

 

Năm 1431, ông được gia phong Nhập nội Tư khấu

 

Đây là những chức gia phong.

Chức vụ của ông vẫn là  Nhập nội Đại tư mă .

 

Bởi vậy, chế văn phong ông làm tể tướng, năm 1428:

{{

Trẫm nghĩ : vua tôi một thể . . . Mến ngươi là người giúp việc tài giỏi ở đời, là bề tôi tận trung của nước. Nên trẫm cho cái vinh hạnh ở ngôi tể tướng mà vẫn giữ trách nhiệm về binh quyền.

. . .

Vậy cho ngươi đứng đầu hàng vơ, kiêm coi chính sự trong nước.

}}

 

‘‘vẫn giữ trách nhiệm về binh quyền’’ là chức Nhập nội Đại tư mă .

 

 

XII) Quyền cao chức trọng nhất từ năm 1427

 

Quyền cao chức trọng nhấttriều, từ năm 1427:

_năm 1427, ông là Nhập nội Đại tư mă, chức cao nhất

_năm 1428, ông kiêm làm tể tướng

Ông làm tể tướng và nguyên soái cho đến ngày từ trần.

 

 

XIV) Triều Thái Tông : bị Lê Sát đầu độc chết

 

Triều Thái Tông : ông Lưu Nhân Chú bị Lê Sát đầu độc chết

Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục :

{{ 

Giáp Dần, Thái Tông Văn hoàng đế, năm Thiệu B́nh thứ 1 (1434). (Minh, năm Tuyên Đức thứ 9).

. . .

Giết Tư khấu Lê Nhân Chú. Biếm truất Nam đạo hành khiển Lê Khắc Phục xuống làmđại tông chánh. Đày Nguyễn Đức Minh đi châu xa.

Lê Sát làm thủ tướng, mọi việc đều quyết định theo ư ḿnh. Sát thấy Nhân Chú không ăn cánh, nên gièm pha rồi giết chết. Lại biếm truất em Nhân Chú là Khắc Phục. Sau đó có bức thư nặc danh dán ở vách tường một ngôi đền bên đường rằng:

"Đại tư đồ Sát đồng mưu với đô đốc Vấn giết chết Ông Sĩ". Ông Sĩ là tên tự của Nhân Chú. Giám sinh Nguyễn Đức Minh gọi mọi người đến xem rồi bóc ném ngay xuống nước. Bọn Sát ngờ rằng thư nặc danh ấy do Đức Minh làm ra. Trải qua nhiều lần tra hỏi, Đức Minh vẫn không nhận. Toan đem chém,nhưng ṭa pháp ti cho là một án c̣n đáng ngờ, nên đày Đức Minh đi châu xa, tịch thu cả nhà

}}

 

_Theo ông Phan Huy Chú, ông bị Lê Sát đầu độc.

_‘’em Nhân Chú là Khắc Phục’’ : Trịnh Khắc Phục là em cùng mẹ khác cha với ông Lưu Nhân Chú.

 

 

XV) Chức truy phong, so với Phạm Vấn, Lê Sát

 

Chức tước vua Thánh Tông truy phong cho ông, so với Phạm Vấn, Lê Sát:

_ Ông Lưu Nhân Chú được truy tặng chức Thái phó, tước Vinh Quốc công

_ Ông Phạm Vấn được truy tặng chức Thái phó, tước Trấn Quận công

_ Ông Lê Sát được truy tặng chức Thái bảo, tước Cảnh Quốc công

 

Trong ba người tể tướng của vua Thái Tổ, ông Lưu Nhân Chú được truy tặng chức tước cao nhất :

_ hơn chức Ông Lê SátLê Sát được truy tặng chức Thái bảo, c̣n ông là Thái phó

_hơn tước Ông Phạm Vấn Ông Phạm Vấn được truy tặng tước Quận công, c̣n ông là Quốc công

 

Ông Lưu Nhân Chú vẫn được trọng vọng nhất.

 

 

XVI) Nguyên soái Lưu Nhân Chú là công thần thứ mấy ?

 

Không thấy tên ông Lưu Nhân Chú và ông Trần Lựu trong số 37 đệ nhất công thần được liệt kê. Thật quái dị ! Điểm quái dị nàycho thấy là biển ngạch công thần trong ĐVSKTT đă bị sửa đổi.

Xem bài

       Ông Phạm Văn Xảo chắc chắn chẳng phải là công thần thứ 3

 

Tại sao ĐVSKTT đă đục bỏ tên ông ?

_V́ ông là người Kinh Lộ và ĐVSKTT muốn vu khống vua Lê sát hại Ông Phạm Văn Xảo v́ Ông Phạm Văn Xảo là người Kinh Lộ !

 

Có lẽ ĐVSKTT đă đục bỏ tên ông và thay vào đó tên ‘‘Lê Văn Xảo’’ ?

Vậy th́, Ông Lưu NhânChú phải là công thần thứ 3.

 

Đúng lư ra th́ Ông Lưu NhânChú có thể là công thần thứ 2 chỉ kém Ông Phạm Vấn.

Cho nên, hai ông đồng làm tể tướng.

 

Tôi nghĩ rằng Ông Lưu NhânChú có thể là công thần thứ nhất hơn Ông Phạm Vấn :

_chiến công rực rỡ

_chiêu dụ quân dân phía đông thành Thăng Long

_làm con tin

_dự hội thề Lũng Nhai

Cho nên, Ông làm tể tướng và nguyên soái.

 

Vậy th́,

       Ông Lưu NhânChú có thể là công thần thứ nhất hay công thần thứ2 hay công thần thứ 3.

 

 

XVII) Nếu vua Lê Thái Tổ giết hại công thần th́ phải giết Lưu Nhân Chú, Lê Chích . . .

 

Nguyên tắc của sự ‘‘đa nghi hiếu sát, giết hại công thần’’ là giết hại công thần tài giỏi nhất, kẻ có thể , có tài đủ để cướp ngôi, lật đổ triều đại.

Như Lưu Bang (Hán cao Tổ) nhất định phải t́m cách trừ khử Hàn Tín, Anh  Bố , Bành Việt v́ những người này có đủ tài để cướp ngôi.

 

Nếu vua Lê Thái Tổ giết hại công thần th́ phải giết Lưu Nhân Chú.

Sau đó, nhà vua phải giết Lê Chích(Nguyễn Chích), Lê Khôi, Trần Lựu, Lê Văn An .

Đây là 5 vị đại tướng lỗi lạc nhất , tính đến năm 1428.

Sau nữa, nhà vua phải giết 30 đại tướng Lam Sơn tài ba lỗi lạc.

 

Vua Lê Thái Tổ, bậc đại anh hùng, dĩ nhiên chẳng giết hại công thần. Tôi nghĩ rằng nhà vua chẳng hề nghĩ đến việc giết hại công thần . Nhà vua chỉ bắt một người , giết một người và hai người này là công thần bậc thấp với tài năng tầm thường so với các vơ tướng Lam Sơn.

_Ông Phạm Văn Xảo bị giết v́ Đao Cát Hăn ở Triệu Lễ, thông đồng với Phạm Văn Xảo làm loạn.

_Ông Trần Nguyên Hăn bị bắt v́ với hành động của ông , vua nào cũng bắt ông.

   Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân , trọng đăi công thần [2]

   ( Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt TrầnNguyênHăn và giết Phạm Văn Xảo )

 

Nhà Mạc , nhà Trịnh đă thổi phồng chức vị và tài năng Ông Trần Nguyên Hăn và Ông Phạm Văn Xảo.

Xem bài :

       Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê phong  làm Tướng Quốc !

       ( Tướng Quốc là ông Phạm Vấn và Lưu Nhân Chú ! )

 

       Ông Phạm Văn Xảo chắc chắn chẳng phải là công thần thứ 3

       Ông Phạm Văn Xảo chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy

 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

 

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *