Mục Lục Văn A 2

 

Việt-sử , Văn-học, Văn-chương Trang Nhà Lê Anh Chí www.LeAnhChi.com

 

 

Mục Lục của Mục Lục Văn :

       bấm vào - - > ML_ViệtSử,Văn

 

 

Thời điểm Cập nhật …

 

 

tháng 5-2009 :

102)        Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc thánh vương 5

              ( Thời ‘đại định’ (1428-1433) : Vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần, vỗ về trấn át bốn phương, đồng thời ban hành một nền chánh trị nhân bản nhất , rực rỡ về văn học vơ học , đem lại hạnh phúc cho toàn dân 5 )

 

103)        Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́. Họ Chưng (Trưng) là một chi họ của Hùng Vương và là họ của Lạc Tướng Thi Sách. Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách.

 

104)        Ông Trần Quang Khải là người Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông chớ chẳng phải Trần Hưng Đạo. Lư do ? _-Rất giản dị !

 

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

 

tháng 6-2009 :

106)        Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́ 2. Họ Chưng (Trưng) là họ của Lạc Tướng Thi Sách 2.       Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách 2.

 

107)        Lời thề gượng gạo và gian xảo của Hồ Quí Ly, lời thề gượng gạo nhưng linh thiêng ứng nghiệm rành rành

 

108)        Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần

              ( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

 

109)        Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua 3

              ( Nguyễn Chích gia nhập nghĩa quân Lam Sơn là sự kiện quan trọng hơn kế sách đánh Nghệ An; công nghiệp trấn thủ Hóa Châu của Nguyễn Chích )

 

110)        Cung Oán Ngâm Khúc là oán chúa Trịnh chớ chẳng phải oán vua Lê.      Huỳnh Cung của chúa Trịnh th́ xa hoa lộng lẫy tráng lệ ; c̣n vua Lê th́ nghèo rớt mồng tơi.

              ( Ngọc Hân công chúa nói với chồng : ‘‘Cha em làm vua nghèo khó . . .’’ )

 

tháng 7-2009 :

111)        Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́ 3. Họ Chưng (Trưng) là họ của Lạc Tướng Thi Sách, Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách 3.       Kế ‘Kim Thiền thoát xác’ của Trưng Nữ Vương.

 

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

113)        Đinh Tiên Hoàng có thể có 1 triệu quân hay không ?   Câu trả lời bất ngờ và lư thú : Có thể !   _-ngược lại với lời phê b́nh của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

 

114)        Vua Lê Thái Tổ có 35 vạn quân vào đầu năm Đinh Mùi 1427, không đủ để vây thành. Năm 1426, lại càng không đủ quân.   Tài dụng binh xuất quỉ nhập thần và ḷng đại nhân từ của Vua Lê Thái Tổ.

 

ngày 20-7-2009 :

115)        Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

 

tháng 8-2009 :

116)        Rất dễ giải thích chuyện bà Âu Cơ sanh 100 trứng nở ra 100 người con trai !

117)        Vua Lê Thái Tổ thiết lập chế độ quân đội chính qui, dự bị và luân phiên. Đây là một điều kiện thiết yếu cho cuộc sống ấm no hạnh phúc triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

118)        Công chúa Mị Châu t́nh thật nhưng chẳng thác oan.      Trọng Thủy bỏ ngôi vua , tự tử chết theo vợ, thật là chung thủy cực kỳ. Một mối chân t́nh vĩ đại  ! cổ kim có một . Càng vĩ đại  hơn v́ . . .

 

tháng 9-2009 :

119)        Lệ Chi viên, Phá án 2: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 2. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi 2

120)        Lệ Chi viên, Phá án 3: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 3. Bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442)

121)        Giải đáp nghi án    Nguyễn Trăi_-_Trần Nguyên Hăn    ( Nghi án : Trần Nguyên Hăn là em cô cậu của Nguyễn Trăi hay là cháu Nguyễn Trăi ? )

122)        Trần Trọng Kim nói rằng danh tướng Trần Hưng Đạo không thuộc địa lư, Đúng hay sai ?

123)        Tiểu Long Nữ thất trinh chớ chẳng bất trinh    Chữ Bất, Thất, Vô       (Bài này cũng đăng trên Trang Nhà Kiến Tánh, nhưng với tựa đề ‘Phật Tánh là Vô Sinh chẳng phải Bất Sinh . ..’)

 

tháng 10-2009 :

124)        Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang 4

              ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

125)        Lệ Chi viên, Phá án 4: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 4

126)        Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Thánh Tông lập ra lệ xướng danh và lệ vinh qui các tiến sĩ, SAI !

Thêm mục lục :

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

lg5)         Tấn Quận công Lê Đ́nh Dự (1600-? ), tướng vơ, tiến-sĩ văn 3   ( Tiến sĩ đề danh kư khóa thi năm Quí Mùi, Phúc Thái 1 (1643) )

Thêm mục lục :

       Mục Lục Tấn Quận Công

 

tháng 11-2009 :

127)        Lệ Chi viên, Phá án 5: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 5. Nguyễn Trăi vô tội ???

128)        Tư Mă Nhương Thư và Tư Mă Tương Như

129)        Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

lg6)         Tấn Quận công Lê Đ́nh Dự, tướng vơ, tiến-sĩ văn 4 (1600-_)           ( Tiến sĩ đề danh kư khóa thi năm Quí Mùi, Phúc Thái 1 (tiếp theo) )

 

tháng 12-2009 :

130)        Lệ Chi viên, Phá án 6: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 6.   Kẻ đầu độc vua Lê Thái Tông đă giữ thuyền vua lại, ở mộ Bạch Sư ???

131)        Vua Lê Thái Tổ đă mở đến 4 kỳ thi tiến-sĩ văn       (và có lẽ cũng khoảng 4 kỳ thi tiến-sĩ vơ)

132)        Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

133)        Vua Lê Thái Tổ lên ngôi ngày 15 tháng 4 năm Mậu Thân (1428), thật ra vua ta không lên ngôi mà chỉ đổi vương hiệu . Và đổi mục đích, mục đích của vua Lê Thái Tổ năm 1428 là : làm thánh vương !

 

tháng 1-2010 :

134)        Lệ Chi viên, Phá án 7: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 7. E) Vị lương y Lệ Chi Viên?, G) Nguyễn Trăi có ít nhất một tội, H) Nguyễn Thị Lộ là giai nhân  ?

135)        Mẹ của Từ Nguyên Trực không hề tự tử

136)        Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 2,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 2

137)        Miếu hiệu của vua Lê Thái Tổ là Thái Tổ Cao Hoàng đế hay là Thái Tổ Duệ văn Anh vũ Hoàng đế   ???

 

đầu tháng 2-2010 :

138)        Lệ Chi viên, Phá án 8: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 8. H) Thân thế,hành trạng bà Nguyễn Thị Lộ (tiếp theo)

139)        Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp 3, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 3     ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn Nỗ làm chánh tướng, Trần Nguyên Hăn chẳng hề được phong làm Tư đồ... Băng Hồ di sự lục (Nguyễn Trăi) )

 

Tết Canh Dần (14-2-2010) :

140)        Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 3,   một lư do chính yếu để ...Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 3

 

tháng 3-2010 :

141)        Lệ Chi viên, Phá án 9: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết  vua 9.       ( Nguyễn Trăi có thể có mặt ở Lệ Chi viên ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442) ; K) Hai mươi hai năm sau )

142)        Quyền cao chức trọng nhất thời Vua Lê Thái Tổ : B́nh chương Lê Thạch (1418-1421), Thiếu úy Nguyễn Chích (1422-1426) và Đại Tư mă Lưu Nhân Chú (1427-1433)

 

143)        Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi         ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim thiên hạ đệ nhất vơ công ? )

(Đ́nh thượng hầu Lê Khôi , danh tướng nhà Lê, cháu ruột gọi vua Lê Thái Tổ bằng chú, là người vơ nghệ cao cường vô địch, giỏi lược thao và có tài kinh bang tế thế. Lê Khôi là danh tướng lẫy lừng, được lân bang (và cũng là kẻ địch)  nể phục : khi b́nh Chiêm, quân tướng Chiêm thấy mặt ông là xuống ngựa đầu hàng _-xưa nay, chưa có vơ tướng nào của ta được ngoại bang kính nể như vậy. Ông lại nổi tiếng nhân từ , như các vị Tổ họ Lê phụ đạo Lam Sơn, như vua Lê Thái Tổ , như B́nh chương Lê Thạch . Ông c̣n là bậc trượng phu cao khiết, không hề ḍm ngó ngôi cao, mặc dù Ông  có thể làm vua ...

Bài viết này chỉ nói về phần đầu của tài đức của Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  : vơ nghệ cao cường vô địch, là thiên hạ đệ nhất vơ công ...)

 

tháng 5-2010 :

144)        Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 4,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 4

(Năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng 2, Vua Lê Thái Tổ ban hành sự cấp ruộng ; cuối tháng 2, vua duyệt binh, rồi cho nửa số quân về làm ruộng . Hai mươi vạn quân về làm ruộng kỳ này là sở hữu chủ mới của 20 vạn khoảnh đất. Tháng 3, họ về quê, làm quen với ruộng đất, để rồi

       Tháng 4, đi tậu trâu ḅ

       Để ta sắp sửa làm mùa tháng 5

Như hầu hết nông dân Đại Việt, họ bắt đầu một đời sống mới của tiểu tư sản nông dân ...

Một khi đă trở thành tiểu điền chủ, người dân vui vẻ tận tâm cày cấy , tạo nên đời sống thái b́nh hạnh phúc ấm no và sung túc, thời thịnh trị hoan lạc đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông)

 

145)        Sử gia Trần Trọng Kim không hiểu không biết vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như thế nào

(Sử gia Trần Trọng Kim đă hoàn toàn sai lầm về việc phong thưởng công thần của vua Lê Thái Tổ. Ông lầm tưởng rằng vua phân chia xếp hạng tất cả các công-thần theo ba chữ Thượng-trí-tự, Đại-trí-tự,và Trí-tự (là tước chữ phong cho quân nhân Thiết Đột). Ông lại bỏ sót hầu tước trong việc phong thưởng công thần của vua Lê Thái Tổ, một bỏ sót lớn lao và quái dị ! Ngoài ra, ông không nói ǵ đến ‘chữ công thần’ (Suy trung, Tán trị, Hiệp mưu, vv) ...)

 

Thêm mục lục :

       Mục Lục Đ́nh thượng hầu

146)        Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 2     ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim thiên hạ đệ nhất vơ công ? 2 )

(      Xuất động khôn t́m tay địch thủ,

       Hễ tha người được tất tha ngay

       (trích Hiệp Khách Hành, tiểu thuyết vơ hiệp Kim Dung)

Người Hiệp Khách nhân từ, hễ tha người được tất tha ngay, cần phải có bản lănh cao cường ; có vơ nghệ cao cường vô địch th́ mới hay tha người được, c̣n nếu không th́ ... ô hô, ai tai ! Làm tướng soái mà nhân đức th́ rất khó, muôn vàn nhiêu khê, nhưng Đ́nh thượng hầu Lê Khôi , danh tướng nhà Lê, noi gương vua Lê Thái Tổ, đă dùng đức nhân để trị quân dân, lúc trấn thủ Hóa Châu _-phần lớn cũng dựa vào bản lănh vơ công cao cường của ḿnh ...)

 

147)        Lệ Chi viên, Phá án 10: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 10. [K] Phá án Lệ Chi viên, Phụ lục: Hai mươi hai năm sau (tiếp theo)

(Hai mươi hai năm sau, có chiếu tẩy oan của Vua Lê Thánh Tông cho Nguyễn Trăi (nhưng vua không hề tẩy oan cho Nguyễn Thị Lộ, bởi lẽ dễ hiểu là trong suốt 100 năm nhà Lê chính thống, bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua, bà chỉ bị kết tội giết vua bởi Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh)

Được tẩy oan, Nguyễn Trăi đương nhiên được khôi phục làm công thần . Do đó, a) ḍng dơi Nguyễn Trăi được đời đời tập ấm làm quan   b) Nguyễn Anh Vũ được cấp ruộng

Bài viết này cũng

_-trở lại việc Vua Lê Nhân Tông đại xá; với hai ư nghĩa của ‘đại xá’

_-bàn về việc Vua Lê Thánh Tông giảm thiểu số ruộng cấp cho công thần (quan trọng ! bởi v́ có thể căn cứ vào số ruộng cấp để biết a)vị quan có phải là công thần hay không    b)cấp bực công thần))

 

148)        Trần Trọng Kim phê b́nh thiên lệch về h́nh luật của vua Lê Thái Tổ

(Trần Trọng Kim đă phê b́nh thiên lệch về h́nh luật của vua Lê Thái Tổ; ta có thể nhận ra ngay điều này, nếu ta so sánh với lời phê b́nh của Trần Trọng Kim về H́nh-luật của Đinh Tiên Hoàng và về H́nh-luật của Nhà Trần. Không những thế, lời phê b́nh dùng một kỹ thuật tâm lư chiến khá tinh xảo. Đây là một ví dụ để thấy rằng Trần Trọng Kim viết sử không có công tâm ...)

 

tháng 6-2010 :

149)        Nhà Minh không hứng thú ǵ với việc lập con cháu nhà Trần, không những thế, đó là điều đại tối kỵ của Nhà Minh

(Năm 1407, Nhà Minh, lấy danh nghĩa là đánh kẻ nghịch thần Hồ Quí Ly lập nhà Trần, đem 80 vạn quân theo 2 đường sang xâm lăng nước ta và diệt nhà Hồ dễ dàng. Trần Thúc Dao, con của Trần Nguyên Đán và là bác của Trần Nguyên Hăn, ra làm quan cho giặc Minh, hi vọng được lập làm vua ! Trùng Quang Đế sau này, cũng hi vọng vào việc lập nhà Trần, xin cầu phong làm cho Nguyễn Biểu thiệt thân !

Việc lập nhà Trần chỉ là đ̣n chánh trị hư cấu của Nhà Minh, và rất nhiều người nhà Trần không hiểu như vậy !

Bài viết này nêu ra lư do tại sao việc lập con cháu nhà Trần, thật ra, là điều đại tối kỵ của Nhà Minh ...)

 

150)        Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 2                      ( Trần Nguyên Hăn có thật sự mưu phản hay không ??? _-Dĩ nhiên là có ! ...)

(Vụ án Trần Nguyên Hăn là vụ án cực kỳ quái đản, quái đản v́ những lời phê b́nh của sử gia cận đại và hiện đại : Trần Nguyên Hăn đă có những hành động mưu phản rơ ràng, những hành động mưu phản rành rành ; thế mà mấy ông sử gia cứ nằng nặc nói rằng Trần Nguyên Hăn là trung thần và bới lông t́m vết, cưỡng từ đoạt lư để buộc tội (vu khống) Vua Lê Thái Tổ.

Bài viết này xác định một sự thực hiển nhiên : Trần Nguyên Hăn đă thật sự mưu phản và phân tích vài việc hệ trọng, từ khi Trần Nguyên Hăn đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang ...

Nhắc lại   :  1) Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần , 2) Trần Nguyên Hăn chẳng phải là khai quốc công thần , chẳng phải là Tướng Quốc và  3) Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp , c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi ...)

 

151)        Trần Nguyên Hăn coi tướng sai 2        ( Nguyễn Chích và 260 khai quốc công thần coi tướng đúng, Vương Thông và các tướng Minh coi tướng đúng )

(Bài viết này xác định   A) một lần nữa rằng Vua Lê Thái Tổ không hề có tướng của Việt vương Câu Tiễn (với vài điểm tướng pháp)    B) Nguyễn Chích và 260 khai quốc công thần coi tướng đúng       C) Hoàng Phúc, Vương Thông và các tướng Minh coi tướng đúng. Việc Hoàng Phúc coi tướng đúng là quan trọng v́ Hoàng Phúc nổi tiếng là giỏi nghề coi tướng. C̣n Vương Thông và các tướng Minh chỉ gặp vua ta một lần ở Hội thề Đông Quan thế mà tin chắc rằng vua sẽ để họ an toàn về Tàu : v́ họ thấy ngay rằng Vua Lê Thái Tổ là Đại trượng phu (hay có tướng Đại trượng phu), không giết kẻ đầu hàng ...)

 

152)        Vua Lê Thái Tổ đăng quang và sông Hồng bỗng nảy vàng ṛng, Phép lạ cát tường này báo hiệu Thánh vương ra đời thời đại vàng son của lịch sử

(Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương. Nếu không kể thời Hồng Bàng, th́ vua ta là vị Thánh vương độc nhất trong lịch sử nước nhà ; nước Tàu 3000 năm qua cũng không có Thánh vương. (Thái Tông Văn Hoàng đế nhà Hán, nhà Đường  và nhà Lê ta là minh quân chẳng phải Thánh vương). Theo Quan niệm thiên nhân tương dữ của Nho Giáo th́ phải có điềm lành báo hiệu Thánh vương ra đời

Thật vậy, Vua Lê Thái Tổ đăng quang ngày 15 tháng 4 năm Mậu Thân (1428) ; vài ngày sau và tháng 4 nhuận tiếp theo đó, có đến hai điềm cát tường báo hiệu Thánh vương ra đời, thời đại vàng son của lịch sử và bề tôi hiền tài pḥ vua giúp nước ...)

 

153)        Quân lính Đại (Cồ) Việt đội mũ như thế nào ?

(Quân lính Đại Cồ Việt và Đại Việt đội mũ ǵ ?? Dĩ nhiên là chẳng đội nón lá , như nhiều truyện bằng tranh đă ẩu tả vẽ ra . Mũ quân lính Đại Việt khá đẹp và có cái tên cũng khá đẹp là B́nh Đính . Mũ có từ thời Đinh Tiên Hoàng và khi Vua Lê Thái Tổ  khởi nghĩa, quân lính Lam Sơn cũng đội mũ B́nh Đính ...)

 

đầu tháng 7-2010 :

154)        Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 5,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 5

(Thời đại vàng son của lịch sử nước nhà _-đời Vua Lê Thái Tổ Lê Thái Tông, có Hiện tượng ‘sinh con đẻ cái đầy đàn’ . Các nước Mỹ, Tây Âu sau thế chiến thứ hai cũng có Hiện tượng này (mà họ gọi là Hiện tượng ‘Baby Boom’). Sự sinh sôi nẩy nở này :

_-xảy ra sau cuộc chiến tàn khốc

_-lúc kinh tế phát triển tốt đẹp, đời sống sung túc

Bài viết này nói về thời thái b́nh hạnh phúc của hai vị vua đầu nhà Lê 

_-Công cuộc cấp ruộng của vua Lê Thái Tổ là cuộc đại cách mạng của dân tộc , một cuộc đại cách mạng rất ôn ḥa

_-Có thể làm cách mạng mà không giết người

_-Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là hai vị vua được dân chúng yêu thương nhất trong lịch sử ...)

 

155)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ

(Vua Lê Thái Tổ mang tiếng ác v́ Trần Nguyên Hăn coi tướng sai !và v́ lỗi của các sử gia. Họ chép việc Trần Nguyên Hăn coi tướng vào sử sách, chẳng cần biết Trần Nguyên Hăn có biết coi tướng hay không, chẳng cần biết Trần Nguyên Hăn coi tướng đúng hay không, và chính họ cũng chẳng biết tướng pháp !!! Tôi đă có hai bài viết về vụ Trần Nguyên Hăn coi tướng sai ...

Nhận thấy rằng những điều sử sách ghi lại về tướng mạo của vua ta tạm đủ để coi tướng ngài, tôi có bài viết này. Thiết nghĩ đây cũng là điều cần thiết v́ tôi đă nói nhiều về sự sai lầm của nhiều người khi coi tướng Vua Lê Thái Tổ, bậc Đại trượng phu , bậc Thánh vương ...)

 

trung tuần tháng 7-2010 :

156)        Chức Thái úy nhà Lê cao hơn Thái phó   _-nguợc lại với cơ cấu triều chính bên Tàu

(Trong các triều đại của ta và Tàu, chức Thái Úy là chức quan trọng nhất trong ba chức Thái Phó , Thái Úy, Thái Bảo, v́ Thái Úy nắm binh quyền. Có thể gọi Thái Úy là Đại nguyên soái. Thông thường, bên Tàu, Thái Phó là chức quan cao hơn Thái Úy. Dưới triều Lê nước ta, Thái Úy là chức quan cao hơn Thái Phó, Thái Bảo (xếp hạng như vậy th́ hợp lư hơn). Riêng vua Lê Thái Tổ dành chức Thái Úy chỉ để truy tặng cho hai vị tướng mà vua thương yêu nhất, đó là B́nh chương Lê Thạch và Nghĩa sĩ Lê Lai ...)

 

157)        Trần Trọng Kim nói rằng nhà Minh cho 5000 quân đưa Trần Thiêm B́nh về nước,   Sai  !

(Trần Trọng Kim đă sai lầm rất nhiều  trong VNSL, bài viết này nói về một sai lầm của ông về quân số , Trần Trọng Kim có xu hướng viết sai về quân số ...)

 

đầu tháng 8-2010 :

158)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

(Bài trước đă nói về tướng làm vua, tướng đại soái và tướng thông minh tuyệt thế của Vua Lê Thái Tổ. Bài này bước sang lănh vực tính t́nh. Mở đầu bằng vài đoạn tiểu luận về Tướng pháp và tính t́nh. Và đi đến kết luận : Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương ...)

 

159)        Chức Tả bộc xạ nhà Lê là chức chánh phó Văn thừa tướng _-Văn thừa tướng c̣n kém chức nguyên soái

(Chức B́nh Chương , tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự, là tể tướng hay tướng quốc hay thừa tướng. Chức B́nh Chương, trên lư thuyết, có thể được đảm nhiệm bởi vơ tướng hay văn quan. Nhưng trên thực tế, hiếm có văn quan nào được làm tể tướng, trong các triều đại của ta. Nhà Trần và nhà Lê có chức Tả bộc xạ mà tôi dùng chữ ‘Văn thừa tướng’ để chỉ chức này, để nói rằng Tả bộc xạ không phải là ‘tể tướng’, như một số văn sĩ đă hiểu lầm ...)

 

tháng 10-2010 :

160)        Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 6,  một lư do chính yếu để... Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 6

(Bài viết này bàn về

_-tâm thánh vương của Vua Lê Thái Tổ :  tấm ḷng nhân đức lớn lao, thương yêu trăm họ, ưu ái thần dân. Tâm thánh vương này thấy rơ trong sự việc cấp ruộng cho dân chúng.

_-tám điều chính sự của Vũ Vương

_-tại sao các vua anh hùng sáng nghiệp nước ta, trước Vua Lê Thái Tổ, lại không chia đất cấp ruộng cho dân chúng ...)

 

161)        Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 3

              ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim thiên hạ đệ nhất vơ công ? 3 )

(      Kiếm trấn tam sơn, xưng đệ nhất

       Quyền danh tứ hải, thị vô song

       (trích Bạch Hổ Tinh Quân, tiểu thuyết vơ hiệp Ưu Đàm Hoa)

Gán cho Đ́nh thượng hầu Lê Khôi hai câu trên (hai câu ca tụng nhân vật vơ lâm đệ nhất cao thủ) th́ thật là xứng đáng , Đ́nh thượng hầu Lê Khôi thật xứng đáng thay thế các thần tượng vơ tướng xưa nay như Quan Công, Triệu Tử Long v́ ông vơ nghệ cao cường vô địch, giỏi lược thao và có tài kinh bang tế thế, lại rất nhân từ . Ông c̣n là bậc trượng phu cao khiết, không hề ḍm ngó ngôi cao ...)

 

162)        Tŕnh Dục luận Đại trượng phu

( Tŕnh Dục, mưu sĩ của Tào Tháo, có luận về Đại trượng phu. Ông đưa ra, một cách gọn ghẽ và giản tiện, các đức tính của kẻ Đại trượng phu, trong lời luận cao minh này. Các đức tính ấy có thể dùng làm thước đo Anh hùng, Đại trượng phu trong thiên hạ...)

 

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

(Bất cứ ai, khi đọc t́nh tiết của vụ án Trần Nguyên Hăn, đều nhận thấy hai điều :

_-Trần Nguyên Hăn đă có những hành động mưu phản rơ ràng, những hành động mưu phản rành rành

_-Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ :trong vụ án Trần Nguyên Hăn , vua ta có giết ai đâu, Trần Nguyên Hăn cũng chưa bị giết, con cái Trần Nguyên Hăn cũng chẳng đụng đến, Nguyễn Trăi cũng an toàn c̣n được trọng dụng.

Bất cứ ai, đều nhận thấy như vậy, nếu không bị ảnh hưởng của các sử gia cận đại và hiện đại ...

Bài viết này trở lại t́nh tiết của vụ án Trần Nguyên Hăn, và nhấn mạnh về ḷng nhân từ của Vua Lê Thái Tổ, bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương)

 

đầu tháng 11-2010 :

164)        Lệ Chi viên, Phá án 11: vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ 11

              ( [L] Phá án Lệ Chi viên, Phụ lục: Đại Việt Sử Kư Toàn Thư vu khống Vua Lê Thái Tông )

(Lần đầu tiên đọc ĐVSKTT, đến đoạn văn Lệ Chi Viên, tôi đă cảm thấy ḷng bất an, có điều bất ổn ; điều ǵ bất ổn ? _-đó là, Vua Lê Thái Tông băng hà lúc đi duyệt binh ở thành Chí Linh, mà đi duyệt binh là dấu hiệu của minh quân (c̣n hôn quân đam mê tửu sắc th́ ở riết trong vườn Thượng Uyển, âu yếm các mỹ nữ thơm như múi mít) ...

Bài viết này trở lại những điều vu khống Vua Lê Thái Tông của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh ; và làm sao nhận ra những điều vu khống này ...)

 

đầu tháng 12-2010 :

165)        Các vua Lê đều rất đẹp trai !

(Sử sách nước ta có nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông , Lê Tương Tông và các vua Lê khác ( những lời vu khống khủng khiếp, không tiền khoáng hậu !), lại có cả nhiều lời vu khống về tướng mạo các vua Lê. Do đó, tôi phải nghiên cứu xem các vua Lê tướng mạo như thế nào  ... và đi đến kết luận rằng các vua Lê rất đẹp trai  !, có thể là đẹp trai nhất, so với các triều đại ta và Tàu...)

 

166)        Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc, cho đến chưa từng làm Tư đồ, ông chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi

(Rất nhiều người đọc sử sách (nhất là nếu chỉ đọc Việt Nam Sử Lược), tưởng rằng Trần Hưng Đạo làm Tướng Quốc, và Nguyên soái . Sự thực, suốt đời Trần Hưng Đạo, ông chưa từng làm Thái sư, Thái úy, Tướng Quốc, chỉ làm Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi. Tôi đă nêu ra sự kiện này trong

104)        Ông Trần Quang Khải là người Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông chớ chẳng phải Trần Hưng Đạo. Lư do ? _-Rất giản dị !

Bài viết này tập trung vào Trần Hưng Đạo, có thêm một số sự kiện quan trọng khác :

_-Suốt đời Trần Hưng Đạo, ông chưa từng làm Tư đồ

_-Cuộc đời làm quan ‘khổ nhục’ của Trần Quốc Tuấn  (!!!))

 

đầu tháng 3-2011 :

167)        B́nh Chương , tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự , Tể Tướng nhà Lê

(B́nh Chương , tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự , là chức Tể Tướng nhà Lê   ; tôi đă nói đến việc này nhiều lần, ở đây , viết lại thành một bài, v́ tầm quan trọng của chi tiết sự kiện lịch sử này.

Đáng lẽ ra từ 60 năm nay, mọi cuốn sách giáo khoa về sử ở tŕnh độ trung học phải nói đến chi tiết sự kiện lịch sử này   ; không biết chi tiết sự kiện lịch sử này, th́ làm sao hiểu được sử nhà Lê  ???

Không những thế, tôi có cảm tưởng rằng hầu hết các sử gia, nhà b́nh luận sử nước ta không biết rằng B́nh Chương là Tể Tướng. Quái đản thay  ! ...)

 

168)        ‘Phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử

(Rất nhiều người Việt, mỗi khi nói về Vua Lê Thái Tổ , là họ mạt sát vua ta thậm tệ, mặc dù họ chẳng biết ǵ nhiều về sử nước ta...Nguyên do chính là ví họ tin lời Trần Trọng Kim trong VNSL : lầm tưởng rằng Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn là người đại công thần nhà Lê, lầm tưởng rằng họ bị vu oan, bị giết hại. Không những thế, Trần Trọng Kim c̣n có những lời phê có mục đích gieo vào ḷng độc giả ḷng oán hận (sâu xa) Vua Lê Thái Tổ , và họ tin những lời phê này của Trần Trọng Kim

Mấu chốt căn bản của sự việc là :

       Trần Trọng Kim đă ngang nhiên ‘phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn,

       trong khi Nguyễn Trăi là công thần bậc thấp

Trần Trọng Kim đă không tôn trọng sự thật, đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê ...)

 

169)        Vua Trần Nhân Tông ám toán giết hại kẻ đầu hàng (bọn quân tướng Ô Mă Nhi)   : Trần Nhân Tông chẳng phải là Đại trượng phu

 

đầu tháng 4-2011 :

170)        Nhập nội Đại tư mă và Nhập nội Đại đô đốc, nguyên soái nhà Lê

(Nhà Lê dùng Nhập nội Đại tư mă và Nhập nội Đại đô đốc làm nguyên soái . Hai chức danh rất long trọng Đại tư mă và Đại đô đốc này đều có mặt thời Tam Quốc; riêng Đại tư mă th́: các lănh chúa thời Tam Quốc đều tự xưng là Đại tư mă và nước Tề thời Đông Châu dùng Đại tư mă làm nguyên soái

Đời Vua Lê Thái Tổ và mấy năm đầu đời Vua Lê Thái Tông , Nhập nội Đại tư mă là nguyên soái . Từ năm 1437, Nhập nội (Đại) Đô đốc là nguyên soái nhà Lê ...)

 

171)        Chức nguyên soái nhà Trần thực ra là ... Thượng tướng quân, chức Quốc Công Tiết Chế của Trần Hưng Đạo chỉ là nguyên soái tạm thời và không có quyền ra lịnh cho ông Thượng tướng (Trần Quang Khải)

(Sử gia, người đọc sử nước ta thường tưởng lầm rằng Tiết Chế là nguyên soái nhà Trần và Trần Hưng Đạo làm Tiết Chế, (Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược cũng viết lầm rằng Trần Hưng Đạo làm Tiết Chế)

Thực ra, thời nhà Trần không hề có chức danh Tiết Chế !    bởi lẽ dễ hiểu là ‘Tiết Chế’ là động từ , chẳng phải là danh từ , do đó chẳng thể làm chức danh được  !

Trần Hưng Đạo chẳng phải là Tiết Chế mà là Quốc Công Tiết Chế (trong hai cuộc chiến), tức là, làm ông Quốc Công có quyền Tiết Chế (đến một giới hạn nào đó) ; Quốc Công là chức tước vị mơ hồ và chẳng phải là một Chức vị trong quân ngũ

Chức nguyên soái nhà Trần thực ra là ... Thượng tướng quân, và Trần Quang Khải là nguyên soái (và tướng quốc) nhà Trần trong một thời gian rất lâu, rất lâu ...)

 

đầu tháng 8-2011  (vào khoảng ngày 30-7-2011):

172)        Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương 2

              (Nguyễn Trăi không có tài quân sự, không có tài kinh bang tế thế, ông cũng tự nhận như thế, trong văn thơ của ông ...)

(Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương . Trong bài viết thứ 2 này, điểm chính là :

       _-Vua Lê Thái Tổ đă chứng tỏ tài dụng binh như thần của ngài, trước khi Nguyễn Trăi đến đầu quân

       _-Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông)

 

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

(Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

        Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

        Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

        Nguyễn Trăi ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn

        Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...)

đầu tháng 12-2011  :

174)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 3

(Theo chân dung vua ta (mới được đưa lên mạng tháng 8-2011), Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu , rất uy vũ mà rất thiện lương, thân thiện, ân cần ... )

 

(Bài 1 đă nói về tướng làm vua, tướng đại soái và tướng thông minh tuyệt thế của Vua Lê Thái Tổ. Bài 2 đi đến kết luận : Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương .

Rất may có chân dung vua Lê (h́nh vẽ), mới được đưa lên mạng vào tháng 8-2011, Bài viết này coi tướng Vua Lê Thái Tổ theo chân dung của vua ta và nhận thấy :

_-Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu , rất uy vũ mà rất thiện lương, thân thiện, ân cần ...

_-Vua Lê Thái Tổ có phúc tướng tươi đẹp: làm vua th́ đem lại thái b́nh thịnh trị hạnh phúc cho dân tộc

_-Vua Lê Thái Tổ môi đỏ như son (tướng tốt này không có ghi trong sử sách)

Dĩ nhiên là chân dung h́nh vẽ không thể diễn tả được hết  tướng mạo của vua ta ...  )

 

175)        Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương 3

(Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông (tiếp theo) ... )

 

(Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương . Trong bài viết thứ 3 này, điểm chính là :

_-Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông (tiếp theo)

_-Nguyễn Trăi chẳng có mưu chước ǵ làm cho Quốc phú binh cường

_-Nguyễn Trăi cũng tự nhận rằng ông chỉ là một nho thần

_-Nguyễn Trăi ước ao có thể đền đáp ơn vua

_-Nguyễn Trăi chưa từng được cầm quân đánh một trận nào, ngược lại với  Lê văn Linh , Bùi Quốc Hưng

Ngoài ra, phân tích văn thơ của ông , ta có thể thấy rằng Nguyễn Trăi là người thành thật, yêu dân và trung thần

 

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh * Thơ *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *