Mục Lục Văn A 1

 

 

Việt-sử , Văn-học, Văn-chương Trang Nhà Lê Anh Chí www.LeAnhChi.com

 

_-Mục Lục của Mục Lục Văn :

       bấm vào - - > ML_ViệtSử,Văn

 

 

Thời điểm Cập nhật ...

 

22-6-2007:

1)           Luận Kiếm[1]

2)           Luận Kiếm[2]

3)           Luận Kiếm ở núi Tâm[1]

4)           Luận Kiếm ở núi Tâm[2]

5)           Chức Tam Công triều Lê

 

tháng 7-2007:

6)           Công tước triều Lê

7)           Nguyễn thị Điểm Bích có tên trong văn học sử

8)           Giải đáp nghi án TrạngTŕnh_TrạngBùng

 

9)           Tôi đối câu  "Da trắng vỗ b́ bạch"

 

tháng 8-2007:

10)         Hồng Hà nữ sĩ tên là Lê Anh thị Điểm !

11)         Tôi đối   câu Song Song của Hồng Hà nữ sĩ

12)         Mấy bồ chữ của Cao Bá Quát

 

13)         Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

 

14)         Đỗ tiến-sĩ tên là Bạt Tụy

 

15)         Hai danh tướng Đinh Lễ và Lê Lễ

              (Ông Đinh Lễ và ông Lê Lễ , danh tướng của vua Lê Thái Tổ, là hai người khác nhau)

 

tháng 9-2007:

16)         Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân, trọng đăi công thần [1]

17)         Tên hiệu và tên thụy

18)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

19)         Người quốc sắc, kẻ thiên tài

              ( Ngọc Hân công chúa tuyển pḥ mă )

              ( Câu đối ‘chúa công, công chúa hội ngộ’ )

 

20)         Danh là tiến-sĩ tênDự

 

21)         Trần Nguyên Hăn không thể tự  ḿnh khởi nghiệp

 

tháng 10-2007 :

22)         Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

              ( Tướng Quốc là ông Phạm Vấn và ông Lưu Nhân Chú ! )

 

23)         Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân , trọng đăi công thần [2]

              ( Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo )

 

24)         Nguyên soái (và Tướng Quốc) Lưu Nhân Chú, triều vua Lê Thái Tổ  1

              ( Quyền cao chức trọng nhất triều via Lê Thái Tổ )

 

25)         Lương Như Hộc và Lương Nhữ Hốt

 

tháng 11-2007 :

26)         Ức Trai Nguyễn Trăi vô tội ?

27)         Các ông Trạng không đỗ Trạng

28)         Ông Phạm Văn Xảo chắc chắn chẳng phải là công thần thứ 3

29)         Ông Phạm Văn Xảo chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy

 

tháng 12-2007 :

30)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng

 

31)         Nguyên soái (và Tướng Quốc) Lưu Nhân Chú, triều Lê Thái Tổ 2

              ( Quyền cao chức trọng nhất triều Lê Thái Tổ 2 )

 

32)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 2

              ( Vua Lê Thái Tổ và các vơ tướng cứu nước, giữ nước suốt 55 năm (1416-1471) )

 

33)         Tướng của vua Lê Thái Tổ tài ba nhất so với tất cả các triều đại

              ( vua Lê Thái Tổ là bậc đại anh hùng, tài năng quán thế và . . .)

              ( Lam Sơn Ngũ Hổ : Lưu Nhân Chú, Lê Chích (Nguyễn Chích), Lê Khôi, Trần Lựu, Lê Văn An) )

 

tháng 1-2008 :

34)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 3

              (Ḷng nhân, tài mộ luyện binh và sắp đặt việc về sau của Vua Lê Thái Tổ)

 

35)         Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai

              ( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang )

 

36)         Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

 

37)         Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

              ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

 

Tết Mậu Tư (đầu tháng 2-2008 ):

38)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 4

              ( Vua Lê Thái Tổ: sự dụng binh là bất đắc dĩ, khoan hậu với công thần . . .            Gia Cát Lượng cẩu thả không thể tưởng tượng ! )

 

39)         Kế ‘Tá đao sát nhân’ của Tôn Quyền và kế ‘Giá họa Giang Đông’ của Nguyễn Trăi

              ( Tôn Quyền lừa được Gia Cát Lượng ! )

 

40)         Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai 2

              ( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang 2 )

 

Cập nhật trung tuần tháng 2-2008 :

41)         Năm Tư (1420): chiến thắng quan trọng nhất của Vua Lê Thái Tổ

              ( Từ đại thắng Thi Lang (cuối năm1420) đến đại thắng Sách Khôi (1-1423) )

 

42)         Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo 2

              ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi 2 )

 

tháng 3-2008 :

43)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 5

              ( Vua Lê Thái Tổ: kỳ thi vơ đầu tiên ở nước ta )

              ( Gia Cát Lượng thất hứa với Mă Siêu và bỏ lỡ một cơ hội tốt   Vua Lê Thái Tổ nắm lấy thời cơ và có chiến lược mềm dẻo biến hóa )

 

44)         Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

 

45)         Lê Văn Linh, văn ban đệ nhất công thần (triều Lê Thái Tổ)

              (Ông Lê Văn Linh nắm quyền chính trị, chức vụ hơn Nguyễn Trăi ba bực        Ông Lê Văn Linh làm văn đuổi hổ, đáng lẽ phải nổi tiếng hơn Hàn Thuyên !)

 

46)         Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai (1416) 3

              ( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang 3)

              ( Đại thắng Sách Khôi (1-1423) mở được thông lộ từ Kinh Lộ vào Lỗi Giang, Thanh Hóa; do đó Nguyễn Trăi có thể đến đầu quân )

 

tháng 4-2008 :

47)         Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

              ( Trần Nguyên Hăn đă giả vờ tự tử ? _Cách giải thích hợp lư nhất cho vụ án Trần Nguyên Hăn )

 

48)         ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

 

49)         Quan phục hầu Nguyễn Trăi là công thần thứ 80-93 ( triều vua Lê Thái Tổ )

              ( Công thần bậc nhất có mặt từ năm 1418, bậc nh́ 1420, bậc ba 1421, bậc thứ tư 1422 . . . )

              ( Nguyễn Trăi đầu quân năm 1423, đáng lẽ chẳng được phong hầu !  Nguyễn Trăi có công lao là nhờ vào . . . ḷng nhân của vua Lê Thái Tổ: nhà vua không muốn dụng binh . . . )

 

50)         Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp , c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi

              ( Trần Nguyên Hăn chẳng được vua Lê Thái Tổ phong làm Tướng Quốc    Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423,có công lao rất ít )

              ( Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu (do đó chẳng thể được xem là công thần ))

 

tháng 5-2008 :

51)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 6

              ( Gia Cát Lượng đốt huyện Tân Dă: thật là tàn nhẫn )

              ( Gia Cát Lượng là thi hào, là văn nhân trói gà không chặt. Vua Lê Thái Tổ văn vơ toàn tài, là vơ sư , c̣n là thi sĩ  Khuyết điểm của văn nhân nguyên soái. Ưu điểm của Vơ tướng nguyên soái )

 

52)         Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp , c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 2

              ( Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng và . . .)

              (Trần Nguyên Hăn được phong làm Tả tướng quân (theo Lê Quí Đôn), Danh chức này thấp hơn nhiều vơ tướng và thấp hơn cả 51 quân nhân Thiết Đột )

              ( Trần Nguyên Hăn chẳng được ’’chữ vinh phong cho công thần’’ )

 

53)        Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)

              ( Hoàng Phúc cứu mạng được Nguyễn Trăi, nhưng phải giải Nguyễn Trăi về Tàu )

              ( Có Bằng chứng rằng Nguyễn Trăi ở trại tị nạn ở Nam Kinh )

              ( Cũng như Nguyễn Trăi , Trần Nguyên Hăn có thể ở bên Tàu trong khoảng thời gian này )

 

54)         Nguyên soái (và Tướng Quốc) Lưu Nhân Chú (triều Lê Thái Tổ) 3

              ( Ông Lưu Nhân Chú  Quyền cao Chức trọng nhất triều Lê Thái Tổ 3    Xác định rằng Ông Lưu Nhân Chú là Công thần cao hơn Lê Sát, (do đó ông là Công thần thứ nh́ ))

              ( Chức Đại tư mă thời Đông Chu, thời Tam Quốc, triều Lê Thái Tổ )

 

55)         Thân thế anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ

              ( Tại sao Ông Trần Trọng Kim  lại lầm tưởng rằng Nguyễn Lữ là anh Nguyễn Huệ )

              ( Anh em Tây Sơn không nồi da nấu thịt: giải thích việc Nguyễn Huệ vây thành Qui Nhơn )

 

tháng 6-2008 :

56)         Chữ Công thần, Chữ Trí tự, Danh chức Thượng Đại tướng quân, Danh chức Đại phu, Hầu tước vinh phong cho công thần triều vua Lê Thái Tổ 1

              ( Chữ X-Trí-tự, chỗ lầm lẫn trong Việt Nam Sử Lược )

              ( Thượng tướng quân và thượng tướng, chỗ lầm lẫn trong Lịch triều hiến chương loại chí )

 

57)         Chữ Công thần, Chữ Trí tự, Danh chức Thượng Đại tướng quân, Danh chức Đại phu, Hầu tước vinh phong cho công thần triều vua Lê Thái Tổ 2

              ( Hầu tước , Chữ Công thần : chỗ thiếu sót trong Việt Nam Sử Lược )

              ( Nhận ra thứ bực Công thần theo tước Hầu , theo số Chữ Công thần )

 

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong ḥm vàng)

 

59)         Vua Lê Nhân Tông đại xá Ư nghĩa của ‘đại xá’

              ( Đây là thuật của các vị vua nhân từ ngày xưa, để cứu một vài người mà nhà vua không có quyền cứu         Các sử gia nước ta hiểu lầm việc Vua Lê Nhân Tông đại xá )

              (Vua Lê Nhân Tông rất nhân từ, quá nhân từ, là bậc minh quân, tài giỏi và . . .lạ thay, bị ‘sử gia’ đời nay ghét !)

 

tháng 7-2008 :

60)         Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 2

              ( Những nơi Nguyễn Trăi đă đến , ở Trung Hoa: Nam Kinh, Thái Thạch, Tầm Châu, B́nh Nam, Ngô Châu, Quảng Tây, Thiều Châu, Giang Tây . . . )

 

61)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 7

              ( Gia Cát Lượng là kẻ định bá đồ vương, Vua Lê Thái Tổ là bậc đại anh hùng, bậc đại trượng phu          Gia Cát Lượng không được ḷng quân dân, Vua Lê Thái Tổ là lănh tụ nghĩa quân được quân dân tôn sùng ngưỡng mộ )

 

62)        Tây Thi nhăn mặt, Quan Công lạy Phí Thi, Liễu Hạ Huệ ôm người đẹp

 

63)         Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 3

              ( Nguyễn Trăi đă đến: Nam Kinh, Thái Thạch, B́nh Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Giang Tây, Thiểm Tây, Đại Lĩnh, Tĩnh An  . . . )

tháng 8-2008 :

64)         Nguyên soái (và Tướng Quốc) Lưu Nhân Chú (triều Lê Thái Tổ) 4

              ( Ông Lưu Nhân Chú , Phạm Vấn và Lê Sát làm phụ chính triều Lê Thái Tông, chớ chẳng phải chỉ một ḿnh Lê Sát.    ĐVSKTT kể tên Ông Lưu Nhân Chú và Ông Phạm Vấn sau Lê Sát , một điều sai trái lớn lao )

 

65)         Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

              ( Lỗ Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều có thể hàng Tào, riêng Chúa công không thể hàng Tào’’ )

 

66)         Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua

              ( Danh tướng Lê Chích (Nguyễn Chích) là bằng chứng hùng hồn rằng Vua Lê Thái Tổ  không hề giết hại công thần !    Lam Sơn Ngũ Hổ 2 )

 

67)         Cần tách rời Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn !

              ( Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu, Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu        Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt năm 1429; trong khoảng thời gian 1428-1432, Nguyễn Trăi đă được thăng 3 cấp đại phu ; làm Vinh lộc đại phu )

 

68)         Gió mùa xuân là gió . . . đông

 

tháng 9-2008 :

69)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 8

              ( Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long (Ngọa Thần Long là danh hiệu Nguyễn Trăi gán cho vua ta))

 

70)         Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai

 

71)         Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua 2

              (Nguyễn Chích gia nhập nghĩa quân Lam Sơn, vào tháng 1-1421, là sự kiện quan trọng, quan trọng hơn kế sách đánh Nghệ An)

 

72)         Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai 2

              ( Đại tư đồ Nguyễn Thận (bạn thân của Vua Lê Thái Tổ), Đại tư mă Lê văn An cũng có tên là Lê Lai )

 

tháng 10-2008 :

73)        Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

 

74)         Sử nhà Lê trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là tác phẩm của Trịnh Căn (chúa Trịnh)

              (Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 2)

 

75)         B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ chẳng phải của Nguyễn Trăi !

              ( Bài hịch kể tội Tào Tháo là của Viên Thiệu, chẳng phải của Trần Lâm.     Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy là của Kennedy chẳng phải của Shriver )

 

76)        Phạm Văn Xảo chẳng được liệt vào hàng Công thần Khai quốc và ông có chức vị kém hơn Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn

              (Ông Phạm Văn Xảo chẳng phải là công thần thứ 3 và chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy 2)

 

tháng 11-2008 :

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Lê Thái Tổ _-cũng là bẩy vị đệ nhất công thần

              ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Lê Sát, Lê Ngân, Nguyễn Lư, Lê văn Linh và Bùi Quốc Hưng )

 

78)         Phạm Văn Xảo chẳng được liệt vào hàng Công thần Khai quốc và ông có chức vị kém hơn Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn 2

              (Ông Phạm Văn Xảo chẳng phải là công thần thứ 3 và chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy 3)

 

79)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 1

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

 

tháng 12-2008 :

81)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 2

              ( Trong vụ án Trần Nguyên Hăn, thực ra, Nguyễn Trăi rất đáng bị nghi ngờ , nhưng vẫn được trọng dụng , đến năm 1431, c̣n được thăng làm Vinh lộc Đại phu )

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

              ( Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 3 )

 

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung;  _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

 

84)         Lời vu khống lật lọng, đê tiện của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quyển 11, về Vua Lê Thái Tổ 1

              ( Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi chớ chẳng phải Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo 1;  _-Quốc sử nhà Trịnh 5 )

 

tháng 1-2009 :

85)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 3

              ( Liên hệ đến 2 vụ án Trần Nguyên Hăn và Phạm Văn Xảo là 2 việc đánh dẹp Bế Khắc Thiệu và Đèo Cát Hăn. Vua Lê Thái Tổ đánh dẹp Đèo Cát Hăn, đại thắng, sát nhập Phục Lễ vào bản đồ Đại Việt )

 

86)         Bài thơ của Vua Lê Thái Tổ ở xă Hào Tráng là một áng thi tuyệt tác, là một bản anh hùng ca diễm tuyệt và bất diệt

 

87)         Lập Trần Cao là ư của Vương Thông. Hội thề Đông Quan cũng là ư của Vương Thông. Những người dự Hội thề Đông Quan cũng một phần do Vương Thông chỉ định

 

88)         Vua Lê Tương Dực mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú mà lại có tướng lợn ??? _-Chẳng thể nào ! Lại một huyền thoại bịa đặt ra bởi nhà Mạc

              ( Vua Lê Tương Dực chắc là một minh quân bị nhà Mạc vu khống và nhà Lê mất v́ Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo ám sát vua Lê Tương Dực;  _-Quốc sử nhà Trịnh 6 )

 

Tết Kỷ Sửu (đầu tháng 2-2009 , Tết vào ngày 26/1/2009):

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê . . . Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

 

90)         Vua Lê Thái Tổ là ông vua đầu tiên đă phong người nữ làm quan

 

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

 

92)         Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi chớ chẳng phải Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo 2

              ( Lời vu khống lật lọng, đê tiện của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quyển 11, về Vua Lê Thái Tổ 2 ;      _-Quốc sử nhà Trịnh 5.2 )

 

tháng 3-2009 :

93)         Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai 3

              ( Tư mă Lê Lai (năm 1427) là ai ??? _-Chẳng có Tư mă Lê Lai nào hết !!! Chỉ là chuyện bịa đặt của nhà Mạc, từ việc ‘Tư mă Lê Chích bị giáng chức’ ! )

 

94)         Triệu Trinh Nương giết chị dâu với sự đồng ư của . . . anh ḿnh, Triệu Quốc Đạt.(Có thể ông Triệu là kẻ chủ mưu) )  ;    Triệu Quốc Đạt có khả năng khởi nghĩa đánh thành chiếm đất v́ là hào trưởng một phương

 

95)         Tài đức cầm quân của Vua Lê Thái Tổ là tuyệt thế vô song, cổ kim có một

              ( Đức cầm quân của Vua Lê Thái Tổ : thắng trận không kiêu, lâm nguy bất loạn, Vua Lê Thái Tổ không đánh hạ thành v́ ḷng nhân . . . )

 

96)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử của nhà Trịnh đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 1

              ( Vu khống trắng trợn: giết Đao Cát Hăn , Vu khống ‘đa nghi hiếu sát’, Vu khống bằng truyện Trần Cao năm 1516, Lời vu khống lật lọng, đê tiện, mất dạy . . . ;    _-Quốc sử nhà Trịnh 7.1 )

 

 

tháng 4-2009 :

97)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 4

              ( Thời ‘đại định’ (1428-1433) : Vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần, vỗ về trấn át bốn phương, đồng thời ban hành một nền chánh trị nhân bản nhất , rực rỡ về văn học vơ học, đem lại hạnh phúc cho toàn dân )

 

98)         Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă mở kỳ thi vơ ở nước ta    _-Lần đầu tiên, anh hùng nơi thảo dă có thể ứng thi lập nghiệp, hi vọng làm nguyên soái, tể tướng

 

99)         Lời tuyên bố trước khi khởi nghĩa của Vua Lê Thái Tổ và của nữ tướng Triệu Trinh Nương. Những điểm tương đồng và những điểm bất tương đồng

 

100)        Triệu Trinh Nương giết chị dâu với sự đồng ư của anh ḿnh, Triệu Quốc Đạt.(Có thể ông Triệu là kẻ chủ mưu) 2 ;      Triệu Quốc Đạt có khả năng khởi nghĩa đánh thành chiếm đất v́ là hào trưởng một phương 2

 

101)        Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử của nhà Trịnh đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 2

       ( Vu khống Vua Lê Thái Tổ ‘bỏ trưởng lập ấu’. . ., Vu khống bằng cách ém nhẹm . . ., Vu khống bằng cách đục bỏ tên ông Lưu Nhân Chú và ông Trần Lựu, Vu khống bằng Lời bàn khuyết danh . . .;    _-Quốc sử nhà Trịnh 7.2 )

 

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh * Thơ *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *