Mục Lục Thơ Trang Nhà Lê Anh Chí

*

*

Hầu hết những bài thơ này làm vào năm 1976 , lúc tôi chưa tu thiền ( tôi là cư sĩ Phật Giáo). Từ khi bắt đầu tu tập thiền, tôi không làm thơ ủy mị nữa. Riêng những bài thơ ca tụng vua Lê Thái Tổ và các anh hùng Lam Sơn , th́ mới làm đây (năm 2007, 2008)

 

 

Cập nhật đầu tháng 7-2007:

1)           Đường Gặp Gỡ

Cập nhật trung tuần tháng 8-2007 :

2)           Tiếng Thác

Cập nhật trung tuần tháng 9-2007 :

3)           Chiều hôm trước (thơ t́nh)

Cập nhật trung tuần tháng 10-2007 :

4)           Một khung trời

5)          

Cập nhật đầu tháng 11-2007 :

6)           Ép Thơ

7)           Đón Thu

Cập nhật đầu tháng 12-2007 :

8)           Sắc Thu

9)           Khách Thơ

10)         Lánh  Đời

Cập nhật đầu tháng 1-2008 :

11)         Hỏi

12)         Khuynh Thành

Cập nhật Tết Mậu Tư (đầu tháng 2-2008 ):

13)         Chúc Tết

14)         Chúc xuân

Cập nhật đầu tháng 3-2008 :

15)         Hoa Mộng

16)         Đạo Duyên

Cập nhật đầu tháng 4-2008 :

17)         Nhớ hờ

18)         Hồn t́nh mơ  (thơ t́nh)

Cập nhật đầu tháng 5-2008 :

19)         Bài thơ thứ    (Thơ t́nh)

20)         Mơ Thơ

Cập nhật đầu tháng 6-2008 :

21)         Chiếc thư

22)         Chiếc đ̣

Cập nhật đầu tháng 7-2008 :

23)         Yêu

24)         Đ̣i cơn

Cập nhật đầu tháng 8-2008 :

25)         Ai bảo

26)         Mưa

Cập nhật đầu tháng 9-2008 :

27)         Ngọa Thần Long   (Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long)

28)         Mưa 2

Cập nhật đầu tháng 10-2008 :

29)         Ngọa Thần Long 2  (Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long _và đại thắng Thi Lang (cuối năm 1420))

30)         Tranh Tố Nữ

 

Cập nhật đầu tháng 11-2008 :

31)         Ngọa Thần Long 3   (Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long _và ba đại thắng Ḱnh Lộng , Đèo-ống, quân Ai Lao (cuối năm 1421))

32)         Một mộng

 

Cập nhật đầu tháng 12-2008 :

33)         Tri âm

34)         Giọt mưa bay

 

Cập nhật đầu tháng 1-2009 :

35)         Dẹp giặc đề thơ           (dịch thơ vua Lê Thái Tổ)

36)         Ngọa Thần Long 4       (Gia Cát Lượng là Ngọa Long, Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long _và đại thắng Sách Khôi của Vua Lê Thái Tổ)

 

Cập nhật Tết Kỷ Sửu (đầu tháng 2-2009 , Tết vào ngày 26/1/2009):

37)         Ngọa Thần Long 5     (Gia Cát Lượng là Ngoạ Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngoạ Thần Long _và ḷng nhân từ của Vua Lê Thái Tổ)

38)         Mừng xuân

 

Cập nhật đầu tháng 3-2009 :

39)         Ngọa Thần Long 6      (Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long  _và tài đức cầm quân , ḷng nhân từ của Vua Lê Thái Tổ)

40)         Định Nghĩa

 

Cập nhật đầu tháng 4-2009 :

41)         Phiêu Lăng

42)         Phi Thuyền

 

Cập nhật đầu tháng 5-2009 :

43)         Ngọa Thần Long 7      (Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long  _và ḷng nhân từ của Vua Lê Thái Tổ)

44)         Định Nghĩa 2

 

Cập nhật đầu tháng 6-2009 :

45)         Yêu Kiều

46)         Khóc

 

Cập nhật đầu tháng 7-2009 :

47)         Mưa dài

48)         Cơn Mê

 

Cập nhật đầu tháng 8-2009 :

49)         Ngơ Ngác

50)         Nước hồ

 

Cập nhật đầu tháng 9-2009 :

51)         Cánh mơ

52)         Sắc Thu 2

 

Cập nhật đầu tháng 10-2009 :

53)         Trăng diễm

54)         Thu Tàn

 

Cập nhật đầu tháng 11-2009 :

55)         Đợi

56)         Ngày Một Ngày

 

Cập nhật đầu tháng 12-2009 :

57)         Sầu Đông 1

 

Cập nhật đầu tháng 1-2010 :

58)         Vạn Cổ

59)         Nguyệt Sương

 

Cập nhật Tết Canh Dần (14-2-2010) :

60)         Chúc Tết 2

61)         Ngọa Thần Long 8      (Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long  _và tài đức Duệ văn Anh vũ của Vua Lê Thái Tổ)

 

Cập nhật đầu tháng 7-2010 :

62)         Lời ví von      (Thơ t́nh)

 

Cập nhật đầu tháng 8-2010 :

63)         Sầu Đông 2

 

Cập nhật đầu tháng 10-2010 :

64)         Tiếng khua

65)         Màu Thu

 

Cập nhật đầu tháng 11-2010 :

66)         Dáng Thơ

 

Cập nhật đầu tháng 3-2011 :

67)         Hoa Vạn Xuân

 

Cập nhật đầu tháng 8-2011  (vào khoảng ngày 30-7-2011):

68)         Hải ngoại, tâm sầu

69)         Nụ cười 2

 

Cập nhật đầu tháng 12-2011  :

70)         Mẹ, Thiên thu

71)         Nụ cười 3

72)        Nụ cười 4

 

Cập nhật Tết Nhâm Th́n:

73)         Mẹ, Thiên thu 2

74)         Chúc Tết 3

75)         Nụ cười 5

76)         Nụ cười 6

 

Cập nhật Tháng 3 - 2012:

77)         Tâm đọc (thơ của Hội-nguyên Lê Đ́nh Diên)

78)         Nụ cười 7

79)         Nụ cười 8

 

Cập nhật tháng 4 - 2012:

80)         Mẹ, Thiên thu 3

81)         Trăng mười sáu

82)         Nụ cười 9      (Nụ cười Vua Lê Thái Tổ)

 

Cập nhật tháng 5 - 2012:

83)         Yêu 2

84)         Nụ cười 11

85)         Vung Gậy

 

Cập nhật tháng 6 - 2012:

86)         Nụ cười 12

87)         Nụ cười 13

 

Cập nhật tháng 7 - 2012:

88)         Nụ cười 14

89)         Nụ cười 15

 

Cập nhật tháng 8 và tháng 9 - 2012:

90)         Thơ đề mộ cha mẹ

91)         Nụ cười 16           (Nụ cười ngạo thế)

92)         Nụ cười 17           (Nụ cười điềm nhiên)

93)         Nụ cười 18           (Nụ cười Lan Hoàng Hậu)

94)         Nụ cười 19           (Nụ cười Vu Sơn)

 

Cập nhật tháng 10 - 2012:

95)         Dáng thơ 2

96)         Nụ cười 20  (Nụ cười hàm tiếu)

 

Cập nhật tháng 11 - 2012:

97)         Nụ cười 21           (Nụ cười Hạo nhiên)

 

Cập nhật đầu năm Quí Tị (tháng 3-2013) :

98)         Chúc Tết 4            (năm mới cười t́nh)

99)         Nụ cười 22           (Nụ cười Châu Á)

100)        Nụ cười 23           (Nụ cười khuyến khích)

 

Cập nhật tháng 4-2013 :

101)        Nụ cười 1             (Nụ cười của mẹ , Thiên thu !)

102)        Nụ cười 24           (Nụ cười xuân)

                     Mục Lục Thơ xuân Tết

 

Cập nhật tháng 5-2013 :

103)        Áo dài                   

 

Cập nhật tháng 6/7-2013 :

104)        Áo dài 2

105)        Nụ cười 25    (Nụ cười Vu Sơn 2)         

 

Cập nhật tháng 8-2013 :

106)        Áo dài 3

107)        Nụ cười 26           (Nụ cười tươi thắm)

 

Cập nhật tháng 9-2013 :

108)        Nụ cười 27           (Nụ cười xuân tiên)

109)        Nụ cười 28           (Nụ cười hái t́nh)

110)        Nụ cười 29           (Nụ cười ẩn hiện)

                      

Cập nhật tháng 9/10-2013 :

111)        Áo dài 4                

 

Cập nhật tháng 10/11-2013 :

112)        Nụ cười 9B           (Nụ cười Vua Lê Thái Tổ 2)

113)        Nụ cười 1B           (Nụ cười của mẹ , Thiên thu 2)

 

Cập nhật tháng 11/12-2013 :

114)        Áo dài 5

                                   Mục Lục Thơ Áo Dài

Cập nhật tháng 9-2014 :

115)        Áo dài 6 (Áo dài văn chương) 

116)        Nụ cười 30           (Nụ cười thanh xuân)

 

Cập nhật tháng 11-2014 :

117)        Tướng thánh hiền

118)        Áo dài 7 (Áo dài lịch sự)                      

119)        Nụ cười 31    (Nụ cười Bồ Tát)

 

Cập nhật tháng 12-2014 :

120)        Ngọa Thần Long 9       (Gia Cát Lượng là Ngọa Long, Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long và  là Nghiêu Thuấn Vũ Thang)

121)               Nụ cười 32    (Nụ cười tiên tử)

 

Cập nhật tháng 1-2015 :

122)        Mây vàng

123)        Nụ cười 33    (Nụ cười kiều mị)

 

Cập nhật Tết Ất Mùi (tháng 2-2015) :

124)        Chúc Tết 5            (năm mới cười xinh)

125)        Chúa thánh tôi hiền    (dịch thơ vua Lê Thánh Tông)

                     Mục Lục Thơ xuân Tết

 

Cập nhật tháng 3-2015:

126)        Sơn La đề thơ       (dịch thơ vua Lê Thái Tông)

127)    Áo dài 8            (Áo dài nắng chiều)                

 

Cập nhật tháng 8-2015:

128)        Một Ngày

129)    Nụ cười 35        (Nụ cười ướm t́nh)

 

Cập nhật tháng 9-12 / 2015:

130)        Dáng Thu

131)        Nụ cười 34    (Nụ cười thanh thản)

 

Cập nhật Tết Bính Thân và tháng 1-3 / 2016:

132)        Yêu 3     (Ta yêu tiếng nước ta)

                     Mục Lục Thơ xuân Tết

 

Cập nhật tháng 4-7/ 2016:

133)   Nụ cười 37         (Nụ cười rạng rỡ)

134)   Nụ cười 38  (Nụ cười Vu Sơn 3)

  

Cập nhật tháng 8-12/ 2016:

135)        Ngọa Thần Long 10

136)        Hải ngoại tâm sầu 2

  

Cập nhật Tết Đinh Dậu và tháng 1-3 / 2017:

137)        Nụ cười 39    (Nụ cười Vua Lê Thái Tổ 3)

138)        Nụ cười 41    (Nụ cười nhân đức)

 

Cập nhật tháng 4-8 / 2017:

139)               Nụ cười 42           (Nụ cười áo dài )

140)        Nụ cười 43           (Nụ cười Vu-khống)

 

Cập nhật tháng 9-2017 // 1-2018 :

141)        Thuận Thiên Kiếm

142) Nụ cười 44   (Nụ cười Đại Trượng phu)

 

Cập nhật Tết Mậu Tuất và tháng 2-5/ 2018:

143)        Mưa Xuân

144)        Nụ cười 45   (Nụ cười Vua Lê Thái Tổ 4)

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

Cập nhật tháng 6-9/ 2018:

145)        Bạn

146)        Người đẹp

Cập nhật Xuân Kỷ Hợi và tháng 10-2018  //  3- 2019:

147)        Ngọa Thần Long 11

148)   Chúc Tết 6      (năm mới cười tươi)

 

 

Những bài thơ thiền của tôi :

       www.kientanh.com/TrinhTho.html

       www.kientanh.com

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

              Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

   Mục Lục Đông Châu Liệt Quốc--Hán Sở Tranh Hùng

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

Mục Lục Những sai lầm của Phan Huy Chú trong LTHCLC

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh * Thơ *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *