Mục Lục Trn Nguyên Hăn

 

 

13)  Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

 

16)  Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân, trọng đăi công thần [1]

 

18)  Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

21)  Trần Nguyên Hăn không thể tự  ḿnh khởi nghiệp

 

22)  Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê phong  làm Tướng Quốc !

       ( Tướng Quốc là ông Phạm Vấn và Lưu Nhân Chú ! )

 

23)  Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân , trọng đăi công thần [2]

       ( Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo )

 

35)  Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai

       ( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang )

 

37)  Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

       ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

 

40)  Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai 2         ( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang 2 )

 

42) Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo 2  ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi 2 )

 

46)  Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai (1416) 3         ( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang 3)

       ( Đại thắng Sách Khôi (1-1423) mở được thông lộ từ Kinh Lộ vào Lỗi Giang, Thanh Hóa ; do đó Nguyễn Trăi có thể đến đầu quân )

 

47)  Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

       ( Trần Nguyên Hăn đă giả vờ tự tử ? _Cách giải thích hợp lư nhất cho vụ án Trần Nguyên Hăn )

 

49)  Quan phục hầu Nguyễn Trăi là công thần thứ 80-93 ( triều vua Lê Thái Tổ )

       ( Công thần bậc nhất có mặt từ năm 1418, bậc nh́ 1420, bậc ba 1421, bậc thứ tư 1422 . . .Nguyễn Trăi đầu quân năm 1423, đáng lẽ chẳng được phong hầu ! )

 

50)  Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp , c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi

       ( Trần Nguyên Hăn chẳng được vua Lê Thái Tổ phong làm Tướng Quốc     Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423, có công lao rất ít    )

 

52)  Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp 2, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 2

       ( Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng và . . .    Trần Nguyên Hăn được phong làm Tả tướng quân , Danh chức này thấp hơn nhiều vơ tướng và thấp hơn cả 51 quân nhân Thiết Đột              Trần Nguyên Hăn chẳng được ‘‘chữ vinh phong cho công thần’’ )

 

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

 

139)        Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp 3, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 3     ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn Nỗ làm chánh tướng, Trần Nguyên Hăn chẳng hề được phong làm Tư đồ... Băng Hồ di sự lục (Nguyễn Trăi) )

(Trần Nguyên Hăn cùng với Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423, ở Lỗi giang , có công lao rất ít trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Từ năm 1423 đến năm 1425, ông chẳng có một chút công lao ; do đó, chức Tư đồ năm 1425, chỉ là sự bịa đặt của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh . Huống chi, Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, chẳng thể có được một đặc ân nào trong triều đ́nh Lam Sơn ...)

 

149)        Nhà Minh không hứng thú ǵ với việc lập con cháu nhà Trần, không những thế, đó là điều đại tối kỵ của Nhà Minh

(Năm 1407, Nhà Minh, lấy danh nghĩa là đánh kẻ nghịch thần Hồ Quí Ly lập nhà Trần, đem 80 vạn quân theo 2 đường sang xâm lăng nước ta và diệt nhà Hồ dễ dàng. Trần Thúc Dao, con của Trần Nguyên Đán và là bác của Trần Nguyên Hăn, ra làm quan cho giặc Minh, hi vọng được lập làm vua ! Trùng Quang Đế sau này, cũng hi vọng vào việc lập nhà Trần, xin cầu phong làm cho Nguyễn Biểu thiệt thân !

Việc lập nhà Trần chỉ là đ̣n chánh trị hư cấu của Nhà Minh, và rất nhiều người nhà Trần không hiểu như vậy !

Bài viết này nêu ra lư do tại sao việc lập con cháu nhà Trần, thật ra, là điều đại tối kỵ của Nhà Minh ...)

 

150)        Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 2                      ( Trần Nguyên Hăn có thật sự mưu phản hay không ??? _-Dĩ nhiên là có ! ...)

(Vụ án Trần Nguyên Hăn là vụ án cực kỳ quái đản, quái đản v́ những lời phê b́nh của sử gia cận đại và hiện đại : Trần Nguyên Hăn đă có những hành động mưu phản rơ ràng, những hành động mưu phản rành rành ; thế mà mấy ông sử gia cứ nằng nặc nói rằng Trần Nguyên Hăn là trung thần và bới lông t́m vết, cưỡng từ đoạt lưđể buộc tội (vu khống) Vua Lê Thái Tổ.

Bài viết này xác định một sự thực hiển nhiên : Trần Nguyên Hăn đă thật sự mưu phản và phân tích vài việc hệ trọng, từ khi Trần Nguyên Hăn đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang ...

Nhắc lại   :  1) Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần , 2) Trần Nguyên Hăn chẳng phải là khai quốc công thần , chẳng phải là Tướng Quốc và  3) Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp , c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi ...)

 

151)        Trần Nguyên Hăn coi tướng sai 2        ( Nguyễn Chích và 260 khai quốc công thần coi tướng đúng, Vương Thông và các tướng Minh coi tướng đúng )

(Bài viết này xác định   A) thêm một lần nữa rằng Vua Lê Thái Tổ không hề có tướng của Việt vương Câu Tiễn (với vài điểm tướng pháp)    B) Nguyễn Chích và 260 khai quốc công thần coi tướng đúng       C) Hoàng Phúc, Vương Thông và các tướng Minh coi tướng đúng. Việc Hoàng Phúc coi tướng đúng là quan trọng v́ Hoàng Phúc nổi tiếng là giỏi nghề coi tướng. C̣n Vương Thông và các tướng Minh chỉ gặp vua ta một lần ở Hội thề Đông Quan thế mà tin chắc rằng vua sẽ để họ an toàn về Tàu : v́ họ thấy ngay rằng Vua Lê Thái Tổ là Đại trượng phu (hay có tướng Đại trượng phu), không giết kẻ đầu hàng ...)

 

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

(Bất cứ ai, khi đọc t́nh tiết của vụ án Trần Nguyên Hăn, đều nhận thấy hai điều :

_-Trần Nguyên Hăn đă có những hành động mưu phản rơ ràng, những hành động mưu phản rành rành

_-Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ :trong vụ án Trần Nguyên Hăn , vua ta có giết ai đâu, Trần Nguyên Hăn cũng chưa bị giết, con cái Trần Nguyên Hăn cũng chẳng đụng đến, Nguyễn Trăi cũng an toàn c̣n được trọng dụng.

Bất cứ ai, đều nhận thấy như vậy, nếu không bị ảnh hưởng của các sử gia cận đại và hiện đại ...

Bài viết này trở lại t́nh tiết của vụ án Trần Nguyên Hăn, và nhấn mạnh về ḷng nhân từ của Vua Lê Thái Tổ, bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương)

 

155)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ

(Vua Lê Thái Tổ mang tiếng ác v́ Trần Nguyên Hăn coi tướng sai ! và v́ lỗi của các sử gia. Họ chép việc Trần Nguyên Hăn coi tướng vào sử sách, chẳng cần biết Trần Nguyên Hăn có biết coi tướng hay không, chẳng cần biết Trần Nguyên Hăn coi tướng đúng hay không, và chính họ cũng chẳng biết tướng pháp !!! Tôi đă có hai bài viết về vụ Trần Nguyên Hăn coi tướng sai ...

Nhận thấy rằng những điều sử sách ghi lại về tướng mạo của vua ta tạm đủ để coi tướng ngài, tôi có bài viết này. Thiết nghĩ đây cũng là điều cần thiết v́ tôi đă nói nhiều về sự sai lầm của nhiều người khi coi tướng Vua Lê Thái Tổ, bậc Đại trượng phu , bậc Thánh vương ...)

 

158)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 2

(Bài trước đă nói về tướng làm vua, tướng đại soái và tướng thông minh tuyệt thế của Vua Lê Thái Tổ. Bài này bước sang lănh vực tính t́nh. Mở đầu bằng vài đoạn tiểu luận về Tướng pháp và tính t́nh. Và đi đến kết luận : Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương ...)

 

174)        Thử coi tướng Vua Lê Thái Tổ 3

(Theo chân dung vua ta (mới được đưa lên mạng tháng 8-2011), Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu , rất uy vũ mà rất thiện lương, thân thiện, ân cần ... )

 

(Bài 1 đă nói về tướng làm vua, tướng đại soái và tướng thông minh tuyệt thế của Vua Lê Thái Tổ. Bài 2 đi đến kết luận : Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương .

Rất may có chân dung vua Lê (h́nh vẽ), mới được đưa lên mạng vào tháng 8-2011, Bài viết này coi tướng Vua Lê Thái Tổ theo chân dung của vua ta và nhận thấy :

_-Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu , rất uy vũ mà rất thiện lương, thân thiện, ân cần ...

_-Vua Lê Thái Tổ có phúc tướng tươi đẹp: làm vua th́ đem lại thái b́nh thịnh trị hạnh phúc cho dân tộc

_-Vua Lê Thái Tổ môi đỏ như son (tướng tốt này không có ghi trong sử sách)

Dĩ nhiên là chân dung h́nh vẽ không thể diễn tả được hết  tướng mạo của vua ta ...  )

 

142)        Quyền cao chức trọng nhất thời Vua Lê Thái Tổ : B́nh chương Lê Thạch (1418-1421), Thiếu úy Nguyễn Chích (1422-1426) và Đại Tư mă Lưu Nhân Chú (1427-1433)

 

185)        Trn Nguyên Hăn khn Tri xin soi xét và b Tri qu pht ngay lp tc !!!    Nhng li tuyên b ca Trn Nguyên Hăn đều SAI !

(Kế Kim thin thoát xác ca Trn Nguyên Hăn 3)

( Theo Lịch triều hiến chương loại chí, Trần Nguyên Hăn đă tuyên b rng  

_-Vua Lê Thái T có tướng mo ca Việt vương Câu Tin

_-Có th cùng sng lúc hon nn

_-Chng th cùng sng lúc sung sướng

Trn Nguyên Hăn li nói, trước khi nhy xung sông :

_-Tôi ‘‘Vi vua cùng mưu vic cu dân’’

_-‘‘Nay nghĩa ln đă định, vua mun giết tôi’’

_-‘‘Hoàng thiên có biết xin soi xét cho’’

Bài viết này chng minh tng đim mt rng : Nhng li tuyên b ca Trn Nguyên Hăn đều SAI. Tôi cũng đưa ra mt nhn xét dĩ nhiên, mt suy xét hin nhiên, mà chưa có s gia nào nói đến, đó là để tr li li khn ca Trn Nguyên Hăn (‘‘Hoàng thiên có biết xin soi xét cho’’), ... Hoàng thiên đă ni gin, đánh đắm thuyn Trn Nguyên Hăn !

Trn Nguyên Hăn đă b Tri qu pht ! )

 

187)        Lời chú thích ác ôn của Trn Trng Kim trong Vit Nam S Lược

(Trn Trng Kim có viết mt lời chú thích , trong đon văn nói v Vua Lê Thái T, trong Vit Nam S Lược. Lời chú thích làm người đọc lầm tưởng rằng vua Lê Thái Tổ giết Nguyễn Trăi, Trn Nguyên Hăn và làm người đọc lầm tưởng rằng Nguyễn Trăi, Trn Nguyên Hăn là đại công thần. Tôi đă có dp viết v vic này, nay viết thành mt bài, v́ rt nhiu người chi bi vua Lê Thái Tổ v́ tin lời chú thích này ...)

 

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái T lúc mi b bt (v án Trần Nguyên Hăn),  Ti sao ?

( Sau khi từ quan, Trần Nguyên Hăn xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới. Vua Lê Thái T bèn sai 42 vơ sĩ đi bắt Trần Nguyên Hăn (năm Thuận Thiên 2, tháng 2). Nguyễn Trăi , anh cô cậu của Trần Nguyên Hăn, cũng bị bắt ; v́ Nguyễn Trăi là bề tôi thân tín của Vua Lê Thái Tổ, nên đáng lẽ ra, Nguyễn Trăi phải được gặp ngay Vua Lê Thái Tổ, để trần t́nh . Nhưng không ! Ti sao ?  _-V́ vào thời điểm đó, Vua Lê Thái Tổ có việc rất quan trọng phải làm, không có mặt ở kinh đô ...)

 

211)        Trn Nguyên Hăn là k phn nghch

( Kế Kim thin thoát xác ca Trn Nguyên Hăn 4   ; Trn Nguyên Hăn đă làm ǵ sau khi nhy xung sông )

( Bài này xác định rng Trn Nguyên Hăn là k phn nghch t nhng hành động mưu phn rơ ràng ca TNH, t trước khi b bt đến khi Hoàng thiên’ đánh đắm thuyn Trn Nguyên Hăn ; là tiếp ni ca lot bài Kế Kim thin thoát xác ca Trn Nguyên Hăn’. Sau đó , bài này din t nhng ǵ Trn Nguyên Hăn đă làm sau khi nhy xung sông ... )

 

212) B́nh luận Tam Quc và sử nhà Lê:   Gia Cát Lượng cu sao khn Tri xin tui th và không được th, Trn Nguyên Hăn khn Tri xin soi xét và b Tri qu pht ngay lp tc ;           Luân lư của hai câu chuyện

( Bài này b́nh lun v những lời b́nh luận sai lầm, quái đản của LQT và của các ‘sử gia’ hiện đại về 2 sự kiện : a) Gia Cát Lượng cu sao xin tui th và không được th,  b) Trn Nguyên Hăn khn Tri xin soi xét và b Tri qu pht ngay lp tc . Hai người này (Gia Cát Lượng và Trn Nguyên Hăn) đều được xem là lương tướng hin thn ; nhưng Gia Cát Lượng chng phi là lương tướng hin thn và Trn Nguyên Hăn là k phn nghch. Hai người này (Gia Cát Lượng và Trn Nguyên Hăn) đều khn Tri, và Tri không chp nhn li khn ca h ... )

 

223)               Nếu Trn Nguyên Hăn năm 1429 b chết đui th́ đó là Trn Nguyên Hăn b Tri giết ch chng phi b Vua Lê Thái T giết

( Bài này đưa ra mt suy lun dĩ nhiên, hin nhiên, đương nhiên : a) V́ Trn Nguyên Hăn mưu phn, b bt, TNH li ph báng đức vua, li c̣n dám kêu tri soi xét, và Hoàng thiên đă soi xét bng cách ni gin , đánh đắm thuyn Trn Nguyên Hăn  b) Cho nên : Nếu Trn Nguyên Hăn năm 1429 b chết ch́m th́ đó là Trn Nguyên Hăn b Tri giết ch chng phi b Vua Lê Thái T giết  ... )

 

225)         Trn Nguyên Hăn không h t sát !

( Trn Nguyên Hăn b Trời giết chứ chng phi là Trn Nguyên Hăn t sát nếu Trn Nguyên Hăn b chết đui năm 1429 )

( Cũng như bài trước, bài này đưa ra mt suy lun dĩ nhiên, hin nhiên, đương nhiên : a) V́ Trn Nguyên Hăn mưu phn, b bt, TNH li ph báng đức vua, li c̣n dám kêu tri soi xét, và Hoàng thiên đă soi xét bng cách ni gin , đánh đắm thuyn Trn Nguyên Hăn  b) Cho nên : Nếu Trn Nguyên Hăn năm 1429 b chết đui th́ đó là Trn Nguyên Hăn b Tri giết ch chng phi là  Trn Nguyên Hăn t sát ; Trn Nguyên Hăn không h t sát ! _-ngược li vi điu mà các s gia thường c quyết  xưa nay ... )

 

227)        Trn Nguyên Hăn b Tri đánh !

( Cũng như hai bài trước v Trn Nguyên Hăn, bài này đưa ra mt suy lun dĩ nhiên, hin nhiên, đương nhiên : a) V́ Trn Nguyên Hăn mưu phn, b bt, TNH li ph báng đức vua, li c̣n dám kêu tri soi xét, và Hoàng thiên đă soi xét bng cách ni gin , đánh đắm thuyn Trn Nguyên Hăn  b) Cho nên : Rơ ràng là Trn Nguyên Hăn b Tri đánh !

(C̣n nếu Trn Nguyên Hăn năm 1429 b chết đui th́ đó là Trn Nguyên Hăn b Tri giết ch chng phi là b Vua Lê Thái Tổ giết , Trn Nguyên Hăn b Tri giết ch chng phi là Trn Nguyên Hăn t sát ; Trn Nguyên Hăn không h t sát ! _-ngược li vi điu mà các s gia thường c quyết  xưa nay ...) )

 

236)        Gia Cát Lượng và Trn Nguyên Hăn thit to gan ! ( li khn tri )

( Trong nhng lời thệ hải minh sơn  trong lịch sử, th́ li khn Tri  ca Gia Cát Lượng và Trn Nguyên Hăn là to gan ln mt hơn hết ; do v́ h đă dùng li gian di, gi di, mà khn Tri !

Bài này s phân tích xem nhng li khn Tri ấy gian di, gi di, xu xa ra sao và kết luận rằng Gia Cát Lượng là kẻ xấu xa,  Trn Nguyên Hăn c̣n xấu xa hơn nhiều . )

 

239)    Ông Tri tuân lnh Vua Lê Thái Tổ ?

( Nói rng Vua Lê Thái T giết oan Trn Nguyên Hăn , tc là nói rng Ông Tri tuân lnh Vua Lê Thái T )

254)               Phạm văn Xảo là ai ? _-Không ai biết !

( Ông Phạm Văn Xảo là ai ??? _Không ai biết ! Không có sử gia nào biết Phạm Văn Xảo là ai ! Mặc dù mấy ông sử gia, mỗi lần họ muốn nhục mạ Vua Lê Thái Tổ, là họ đem Phạm Văn Xảo ra ! Thật là chuyện nực cười trong thiên hạ...

Bài này đưa ra một chi tiết về thân thế Phạm Văn Xảo _-chi tiết quan trọng này có thể giải thích tại sao Phạm Văn Xảo đă làm phản ! )

 

255)               Bế Khắc Thiệu cùng Trần Nguyên Hăn làm phản ở Thái Nguyên, cuối năm 1430

 ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431 )

( Bế Khắc Thiệu cùng Trần Nguyên Hăn đă làm phản ở Thái Nguyên, cuối năm 1430 ; kết cuộc là Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431. Những điều này có thể biết được nhờ những sự việc sau :

_-Thượng tướng quân Lê Khôi được triệu lên Thái Nguyên, giúp vua dẹp giặc, mặc dù  ông vừa mới được sai đi trấn thủ Hóa Châu

_-Vua Lê Thái Tổ đề thơ ở Cao Bằng

_-Vua Lê Thái Tổ ban  chiếu chỉ sau khi dẹp giặc Đao Cát Hăn--Phạm văn Xảo, nói về ‘Thượng  Hăn, Thượng Xảo’, ‘giết chết  kẻ loạn thần tặc tử’ và ‘bầy tôi, nên lấy Hăn, Xảo làm răn’ ... )

 

257)  Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim đệ nhất vơ tướng Anh-hùng !

( Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 4 )

[ Tướng Lê Khôi vơ nghệ cao cường vô địch, là thiên hạ đệ nhất vơ công ! Bài này tiếp tục diễn tả, vơ nghiệp, công nghiệp của Đ́nh thượng hầu Lê Khôi :

_-Thượng tướng quân Lê Khôi được triệu lên Thái Nguyên,giúp vua dẹp giặc, cuối năm 1430chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431

_-Đ́nh thượng hầu Lê Khôi trấn thủ Nghệ An : tiếng thơm đồn khắp gần xa

_-... Và nhất là : Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  cười ba tiếng, chiếm Chiêm Thành, cổ kim đệ nhất vơ tướng Anh-hùng !  ]

 

264) Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 4

( Ở đây, tôi phân tích ư nghĩa của các sự việc : Trần Nguyên Hăn được nhà Mạc truy tặng Đại vương, được nhà Mạc truy tặng Tả Tướng Quốc, Trần Nguyên Hăn là đàn em của Nguyễn Trăi, Danh tánh Trần Nguyên Hăn và Đèo Cát Hăn, vụ đánh Tân B́nh Thuận Hóa. Sau đó, tôi nhắc lại rằng Trần Nguyên Hăn được Vua Lê Thái Tổ phong làm Tả Tướng Quân và Trần Nguyên Hăn chẳng phải là công thần khai quốc ... )

 

277)               Thần Tiên Thánh Phật 2

( Bài này, đă đăng trên TrangNhà Kiến Tánh ( www.kientanh.com ),  nay đưa vào đây, v́ trong bài có dùng những sự kiện lịch sử để nói về sự liên hệ giữa vua và thần :

_-Trần Nguyên Hăn  được (bị) nhà Mạc truy tặng đại vương : bất hạnh lớn cho Trần Nguyên Hăn !

_-Trần Quốc Duy, con Trần Nguyên Hăn, được vua Lê phong thần : Trần Quốc Duy là thần

_-Nguyễn Biểu được Vua Lê Thái Tổ truy tặng Đại vương, ông Nguyễn Biểu đương nhiên là Thượng Đẳng thần ! )

                                                                    

278)        Nguyễn Trăi sv Trần Nguyên Hăn

(sv = ssv = so với, sánh với, so sánh với , đối chiếu với)

( Bài này có thể xem là bài tiếp theo sau bài số 67 ( Cần tách rời Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn ! ), so sánh thân thế, chức vụ, công nghiệp của Nguyễn Trăi ---Trần Nguyên Hăn , nêu ra những khác biệt rơ rệt giữa hai người này, và nhắc lại rằng Nguyễn Trăi là công thần, Trần Nguyên Hăn chẳng phải là công thần ... )

 

279)               Tổng kết về hai vụ án Trần Nguyên Hăn

( Có hai vụ án Trần Nguyên Hăn : 1) vụ án Trần Nguyên Hăn năm 1429 và 2) cuộc phản loạn Bế Khắc Thiệu---Trần Nguyên Hăn ở Thái Nguyên, cuối năm 1430 (đây thật ra không phải là 1 vụ án Trần Nguyên Hăn, mà là 1 cuộc phản loạn của người Thượng: Bế Khắc Thiệu là vua của dân tộc thiểu sốThái Nguyên) )

 

 

Mc Lc Nguyn Trăi

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mc Lc Vua Lê Thái T gii hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mc Lc Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mc Lc Thơ T́nh

Mc Lc Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mc Lc Nguyn Trăi

       Mục Lục Trn Nguyên Hăn

 

Mc Lc Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M c  L c  * Lun 1 * Lun 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *