Mục Lục Tam Quốc

 

 

xx)          Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

 

36)         Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

 

39)         Kế ‘Tá đao sát nhân’ của Tôn Quyền và kế ‘Giá họa Giang Đông’ của Nguyễn Trăi

              ( Tôn Quyền lừa được Gia Cát Lượng ! )

 

48)         ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

 

62)        Tây Thi nhăn mặt, Quan Công lạy Phí Thi, Liễu Hạ Huệ ôm người đẹp

 

65)         Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

              ( Lỗ Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều có thể hàng Tào, riêng Chúa công không thể hàng Tào’’ )

 

73)        Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

 

75)         B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ chẳng phải của Nguyễn Trăi !

              ( Bài hịch kể tội Tào Tháo là của Viên Thiệu, chẳng phải của Trần Lâm.     Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy là của Kennedy chẳng phải của Shriver )

 

108)        Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần

              ( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

 

184)        Đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă !, tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng và cũng là một kế sách quân sự, một kế sách xấu xa và ... dở ẹt !!!

(Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao 2,   (là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần) : tội 1, tội 3 và tội 4 )

(Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao ! Bài viết này kể thêm hai tội (tội 3 và tội 4) và nói lên mối liên hệ giữa

_-tội 1 (‘Đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă’)

_-và tội 3 (‘xúi Lưu Huyền Đức cướp Kinh Châu của Lưu Cảnh Thăng’)

mối liên hệ này là một kế sách xấu xa và dở ẹt ...)

 

189)        Lỗ Tử Kính (Lỗ Túc) có chức vị rất cao, là Quân Sư, là Đại Đô Đốc thứ hai, có thể thay mặt Chu Công Cẩn truyền lịnh cho các tướng, có thể thay mặt Ngô Hầu kư hiệp ước ...

( Lỗ Tử Kính, thời Tam Quốc, là nhân tài kiệt xuất, bị La Quán Trung bôi nhọ . Tôi có dịp nói về việc này ; nay, bài viết này xác định rằng Lỗ Tử Kính (Lỗ Túc) có chức vị rất cao, ở Đông Ngô, là Quân Sư, là Đại Đô Đốc thứ hai, là Tham Mưu Trưởng, là Chưởng kỳ Sứ ; ngay lúc Chu Công Cẩn c̣n sống. Như mọi lần, tôi dùng những ‘sự kiện’ trưng ra bởi La Quán Trung  làm bằng chứng ...)

 

193)    Tưởng Uyển xứng đáng làm Thừa tướng

( Tưởng Uyển là người được phong làm Thừa tướng, sau khi Gia Cát Lượng chết. La Quán Trung gần như không nói ǵ về Tưởng Uyển, chỉ chép lời can ngăn của Tưởng Uyển (Tưởng Uyển can ngăn Gia Cát Lượng, khuyên Gia Cát Lượng không nên chém Mă Thốc) ; tôi đă có dịp nói rằng lời can ngăn của Tưởng Uyển rất đúng ; bài viết này phân tích đầy đủ hơn, nói rằng lời can ngăn của Tưởng Uyển chứng tỏ rằng Tưởng Uyển có đức, có tài, xứng đáng làm Thừa tướng ...)

 

194)        Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao 3   (là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng hiền thần : tội 4, tội 5 , ...tội 7 (Chém đầu Trần Thức),  tội 8)

 ( Bài viết này kể thêm 4 tội của Gia Cát Lượng, trong đó có Tội 7 (Chém đầu Trần Thức , Trần Thức bị giết oan) ; trong khi Tội 2 (đem hết binh lực đi xa, rất xa đánh Mạnh Hoạch, để nước nhà trống trơn) và Tội 4 (chém đầu Mă Thốc) chưa viết xong, sẽ trở lại vào một bài tới.  Tội 4 (chém đầu Mă Thốc) thật ra khá dài ḍng v́   a) liên quan đến t́nh bạn giữa Gia Cát Lượng và Mă Thốc    b) người can ngăn Gia Cát Lượng được làm Thừa tướng sau này (rất quan trọng !) ... )

 

196)        Kế ‘đặt ḿnh vào tử địa’ : 3 điều kiện cần thiết để thành công

( Vua Lê Thái Tổ dùng kế này một lần, Khương Duy và Tào Tháo dùng kế này một lần, Gia Cát Lượng không hề dùng kế này... )

( Kế ‘đặt ḿnh vào tử địa’ là :       Chủ soái đem quân tướng vào chỗ (kể như là) đất chết, và để bị địch quân tấn công không có lối thoát, Chủ soái bèn hô hào ‘không đánh th́ chết...’ (Thế là quân tướng hết sức đánh , và ... đại thắng !) Kế này áp dụng Tôn Tử Binh Pháp : ‘vào đất chết để t́m sống’. Nhưng không phải chủ soái nào cũng dùng được kế này ... )

        

197)        Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao 4   (là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng hiền thần : tội 9 (Thất hứa với Mă Siêu) , ... Tội 12 (Chiến tranh liên miên, làm khổ quân dân))

( Bài viết này kể thêm 4 tội của Gia Cát Lượng :

_-Thất hứa với Mă Siêu

_-H́nh luật khắc nghiệt với dân

_-Thí mạng hai t́ tướng Tạ Hùng, Cung Khởi

_-Chiến tranh liên miên, làm khổ quân dân

Những tội này và 8 tội đă kể ở 3 bài trước chứng tỏ rằng Gia Cát Lượng là người tàn nhẫn và chẳng phải là lương tướng hiền thần ; c̣n có những tội lỗi lớn khác ... )

 

198)      Lỗ Tử Kính  và Chu Công Cẩn là vơ tướng văn vơ toàn tài, chớ chẳng phải là thư sinh yếu đuối như Gia Cát Lượng

( La Quán Trung là thư sinh và tuyên truyền cho thư sinh rất nhiều, phóng đại tài năng của thư sinh, cho nên tôn Gia Cát Lượng  lên làm Vạn đại Quân sư; sự thực th́ La Quán Trung đă bịa đặt rất nhiều về vơ nghiệp, tài cầm quân của Gia Cát Lượng. La Quán Trung c̣n bịa rằng nhiều vơ tướng là thư sinh : như Lục Tốn là vơ tướng v́ tài năng lỗi lạc nên bị gán cho nhăn hiệu thư sinh ! Cũng vậy, đọc TQCDN , ta có cảm tưởng rằng Lỗ Tử Kính  và Chu Công Cẩn là thư sinh ; sự thực th́ hai vị Đô Đốc này là vơ tướng văn vơ toàn tài, chớ chẳng phải là thư sinh yếu đuối như Gia Cát Lượng ... )

 

206) B́nh luận Tam Quốc :         Kế ‘thuyền cỏ hứng 10 vạn mũi tên’ là của Lỗ Tử Kính chẳng phải của Gia Cát Lượng ! Gia Cát Lượng  c̣n không có mặt trong thuyền ...

( Bài viết này giải thích tại sao Gia Cát Lượng không thể nào biết được đêm y, chỗ ấy, sương mù dày đặc, giáp mt không trông thy nhau  ; ngược lại, Lỗ Tử Kính có thể biết được đêm y, chỗ ấy, sương mù dày đặc, giáp mt không trông thy nhau ; và một số sự việc quan trọng khác làm cho Gia Cát Lượng không thể nào thực thi một mưu kế như vậy ...)

 

207)        B́nh luận Tam Quốc : Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo 2

(Bài trước tôi đă đưa ra những lư do chứng tỏ rằng Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo ; chính yếu là a) Hệ thống thám tử của Gia Cát Lượng chẳng thể dở đến mức 15 vạn quân địch đến sát nách mới biết  b) Sự thực th́ Gia Cát Lượng đă bỏ chạy về Hán Trung  c) TMY không hề sợ bị mai phục 4 mặt, mà bỏ chạy (Chính ra nếu GCL đă mai phục 4 mặt mà TMY bỏ chạy hấp tấp như vậy là trúng kế).

Bài này trưng ra Bằng chứng rằng Gia Cát Lượng đă bỏ chạy về Hán Trung ngay từ lúc Mă Thốc vừa thất thủ Nhai Đ́nh và trước khi Trọng Đạt Tư Mă Ư chiếm thành Liệt Liễu. Bằng chứng cụ thể, có thể đứng vững ở ṭa án Anh Quốc ... )

 

208)        T́nh bạn giữa Vua Lê Thái Tổ và B́nh chương Nguyễn Thận, giữa Lỗ Tử Kính và Chu Công Cẩn

( Bài này nói về t́nh bạn tốt đẹp của những kẻ nắm quyền chính : giữa Vua Lê Thái Tổ và B́nh chương Nguyễn Thận, giữa Lỗ Tử Kính và Chu Công Cẩn. Khi nói đến t́nh bạn của một ông vua , người ta thường nói đến t́nh bạn giữa (vua) Hán Quang Vũ  và Nghiêm Tử Lăng ; nhưng Nghiêm Tử Lăng không chịu, không hề làm quan . T́nh bạn tốt đẹp giữa Vua Lê Thái Tổ và B́nh chương Nguyễn Thận th́ khác : a) Ông Nguyễn Thận sát cánh cùng lo cứu nước với vua ta          b) Ông Nguyễn Thận làm quan trải ba triều Vua Lê Thái Tổ, Thái Tông, Nhân Tông và    c) Ông Nguyễn Thận  làm B́nh chương (tức tể tướng) đời Vua Lê Nhân Tông. C̣n t́nh bạn giữa Lỗ Tử Kính và Chu Công Cẩn là t́nh bạn tốt đẹp giữa hai nhân vật quan trọng nhất triều đ́nh Đông Ngô ...)

 

212) B́nh luận Tam Quốc và sử nhà Lê:   Gia Cát Lượng cầu sao khấn Trời xin tuổi thọ và không được thọ, Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức ;           Luân lư của hai câu chuyện

( Bài này b́nh luận về những lời b́nh luận sai lầm, quái đản của LQT và của các ‘sử gia’ hiện đại về 2 sự kiện : a) Gia Cát Lượng cầu sao xin tuổi thọ và không được thọ,  b) Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức . Hai người này (Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn) đều được xem là lương tướng hiền thần ; nhưng Gia Cát Lượng chẳng phải là lương tướng hiền thần và Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch. Hai người này (Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn) đều khấn Trời, và Trời không chấp nhận lời khấn của họ ... )

 

 

229) B́nh luận Tam Quốc :       Gia Cát Lượng không có công ǵ trong việc chiếm Kinh Châu v́ Công tử Lưu Kỳ đứng ra hiệu triệu quân dân ...

( Như mọi lần, tôi dùng ngay những ‘sự kiện’ đưa ra bởi La Quán Trung để chứng minh rằng La Quán Trung đă Xạo hết chỗ nói ! Như ‘sự kiện’ : ‘Quan Vũ đem 500 quân đánh Quận Tràng Sa’ là chuyện Xạo ! Thật là Xạo hết chỗ nói ! Bởi v́ Quận Tràng Sa là nơi Triệu Vũ Đế nước ta đem đại quân đánh thắng nhà Hán, thời Lă-hậu ... )

 

231) Tam Quốc :          Từ Nguyên Trực là vị nguyên soái độc nhất thời Tam Quốc đă đánh thắng Đại Tư Mă Tào Nhân, c̣n Gia Cát Lượng th́ dở ẹt !

( Bài này trưng ra một sự kiện ít ai để ư đến ; đó là Từ Nguyên Trực là vị nguyên soái Quân sư  độc nhất thời Tam Quốc đă đánh thắng Đại Tư Mă Tào Nhân của Tào Mạnh Đức . Từ Nguyên Trực bậc kỳ tài trong thiên hạ ! So sánh với hành động của Gia Cát Lượng trong 4, 5 năm ở Kinh Châu, ta thấy rằng Từ Nguyên Trực giỏi hơn Gia Cát Lượng nhiều, nhiều lắm ! )

 

235)        Quân số của Lưu Huyền Đức lúc trấn thủ huyện Tân Dă 

( Lúc Lưu Huyền Đức trấn thủ huyện Tân Dă , Lưu Huyền Đức có ít nhất 5 vạn quân . La Quán Trung  thường nói rằng Lưu Huyền Đức  có vào khoảng 1000 hoặc 2000 quân ; mục đích là để biện hộ cho sự việc Gia Cát Lượng thấy Đại quân Tào kéo đến là bỏ ngay Phàn Thành  mà chạy dài !  Sự thực th́, Huyện Tân Dă là cửa ải địa đầu đối địch với Tào, phải có ít nhất 5 vạn quân ; không những thế, Lưu Huyền Đức được xem là em Lưu Cảnh Thăng ... Cũng vậy, Công Tử Lưu Kỳ trấn thủ Giang Hạ cũng có ít nhất 5 vạn quân ... )

 

236)        Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn thiệt to gan ! ( lời khấn trời )

( Trong những lời thệ hải minh sơn  trong lịch sử, th́ lời khấn Trời  của Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn là to gan lớn mật hơn hết ; do v́ họ đă dùng lời gian dối, giả dối, mà khấn Trời !

Bài này sẽ phân tích xem những lời khấn Trời ấy gian dối, giả dối, xấu xa ra sao và kết luận rằng Gia Cát Lượng là kẻ xấu xa,  Trần Nguyên Hăn c̣n xấu xa hơn nhiều … )

 

 238) Tam Quốc :         ‘Gia Cát Lượng sửa thơ Đổng Tước khích Chu Công Cẩn là chuyện Xạo !

( Bài này đưa ra những lư do chứng tỏ rằng ‘Gia Cát Lượng sửa thơ Đổng Tước khích Chu Công Cẩn là chuyện Xạo : Nếu Gia Cát Lượng dại dột dùng kế này, th́ khi vừa nói đến việc khuyên Chu Công Cẩn dâng hai Kiều cho Tào Tháo th́ đă bị Chu Công Cẩn chém bay đầu ngay lập tức … )

 

241)  B́nh luận Tam Quốc :          Lưu Huyền Đức rất coi thường khả năng cầm quân của Gia Cát Lượng !

( Bài này trưng bằng chứng rằng Lưu Huyền Đức rất coi thường Gia Cát Lượng, rất coi thường khả năng cầm quân của Gia Cát Lượng ; chính yếu là những sự kiện sau :

_-Cố thủ Giang Hạ: không dùng Gia Cát Lượng

_-Gia Cát Lượng đă thất hứa với Mă Siêu, không dám đánh Tào

_-Gia Cát Lượng chưa bao giờ dám đánh Phàn Thành

_-Lưu Huyền Đức đem Bàng Sĩ Nguyên đi chinh phục Ích Châu

_-Đánh Đông-Ngô  Lưu Huyền Đức không đem theo Gia Cát Lượng

_-Lưu Huyền Đức ném tờ biểu của Gia Cát Lượng xuống đất

Ng̣ai ra, khi lên ngôi Hán Trung Vương , Lưu Huyền Đức đă phong Pháp Chính  chức vị cao hơn Gia Cát Lượng và Gia Cát Lượng chưa được phong hầu ...)

 

247) Tam Quốc :  Lỗ Tử Kính không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh !

( Bài này trưng bằng chứng rằng Lỗ Tử Kính không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh ! Xác suất rất lớn là : Lỗ Tử Kính gọi Gia Cát Lượng  là hiền đệ ... )

 

251)        Tam Quốc :  Lưu Huyền Đức  không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh !

( Tôi đă có bài viết rằng Lỗ Tử Kính không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh ! Một khi Lỗ Tử Kính không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh, th́ dĩ nhiên  Lưu Huyền Đức  cũng không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh ! Ngược lại với điều tuyên truyền của La Quán Trung trongTam Quốc Chí Diễn Nghĩa ...)

 

259) Tam Quốc :         ‘Ngụy Diên chém Vương Song’ là chuyện Xạo !

( Bài này tŕnh bày những lư do chứng tỏ rằng tài sức, tính t́nh Ngụy Diên không đủ để có thể mạo hiểm phục kích chém Vương Song. Sau đó, tôi đưa ra thêm một bằng chứng cụ thể rằng ‘Ngụy Diên chém Vương Song’ là chuyện Xạo !’ bằng chứng cụ thể, có thể đứng vững ở ṭa án Anh Quốc,  có thể đứng vững ở ṭa án triều đ́nh Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông ...)

 

263) Tam Quốc :    ‘Phụng Sồ bị Trương Nhiệm bắn chết ở đồi Lạc Phụng’ là chuyện Xạo !

( Bài này đưa những lư do để nói rằng ‘Phụng Sồ bị Trương Nhiệm bắn chết ở đồi Lạc Phụng’ là chuyện Xạo ! Sau đó, trưng ra một Bằng chứng cụ thể, Bằng chứng dứt điểm, xác thực  rằng kẻ bắn chết Bàng Thống chẳng phải là Trương Nhiệm! )

 

272) Tam Quốc :   Lư Khôi thuyết Mă Siêu, thuyết hay nhưng thiếu một điều cực kỳ quan trọng

( Thời điểm : Lưu Huyền Đức đang đánh Thành Đô ; Mă Siêu , tuân lệnh Trương Lỗ đến cứu Ích Châu, đánh dằng dai, và Mă Siêu ở t́nh trạng tấn thoái lưỡng nan...Lư Khôi đi thuyết Mă Siêu, và Mă Siêu qui hàng Lưu Huyền Đức. Sự thực th́ Lư Khôi thuyết rất hay, nhưng không đủ thuyết phục được Mă Siêu về hàng, v́ thiếu một điều cực kỳ quan trọng ... )

 

276) Tam Quốc :    Hoàng Trung đứng đầu Ngũ Hổ Đại Tướng !

( Bài này trở lại vấn đề Quan Công phản đối việc Hoàng Trung được dự vào hàng Ngũ Hổ Đại Tướng và trưng lư do để xác định rằng thật ra Quan Công bất b́nh, bởi v́ Hoàng Trung được đứng đầu Ngũ Hổ Đại Tướng ! ... )

 

 

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn


 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

 

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *