Mục Lục Nguyễn Trăi

                                                          

 

 

nm)        Mục Lục Phá án Lê Chi viên

 

23)  Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân , trọng đăi công thần [2]

       ( Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt TrầnNguyênHăn và giết Phạm Văn Xảo )

 

26)  Ức Trai Nguyễn Trăi vô tội ?

 

35)  Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai

       ( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang )

 

39)  Kế ‘Tá đao sát nhân’ của Tôn Quyền và kế ‘Giá họa Giang Đông’ của Nguyễn Trăi

       ( Tôn Quyền lừa được Gia Cát Lượng ! )

 

40)  Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai 2

       ( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang 2 )

 

44) Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

 

45)  Lê Văn Linh, văn ban đệ nhất công thần (triều Lê Thái Tổ)

       (Ông Lê Văn Linh nắm quyền chính trị, chức vụ hơn Nguyễn Trăi ba bực    Ông Lê Văn Linh làm văn đuổi hổ, đáng lẽ phải nổi tiếng hơn Hàn Thuyên !)

 

46)  Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai (1416) 3

       ( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang 3  )

[Đại thắng Sách Khôi (1-1423) mở được thông lộ từ Kinh Lộ vào Lỗi Giang, Thanh Hóa ; do đó Nguyễn Trăi có thể đến đầu quân]

 

49)  Quan phục hầu Nguyễn Trăi là công thần thứ 80-93 ( triều vua Lê Thái Tổ )

       ( Nguyễn Trăi đầu quân năm 1423, đáng lẽ chẳng được phong hầu ! )

[Nguyễn Trăi có công lao là nhờ vào . . . ḷng nhân của vua Lê Thái Tổ: vua ta không muốn dụng binh . . . ]

 

50)  Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp , c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi

       ( Trần Nguyên Hăn chẳng được vua Lê Thái Tổ phong làm Tướng Quốc )

[Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423,có công lao rất ít.  Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu (do đó chẳng thể được xem là công thần ]

 

53) Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)

( Hoàng Phúc cứu mạng được Nguyễn Trăi, nhưng phải giải Nguyễn Trăi về Tàu       Có Bằng chứng rằng Nguyễn Trăi ở trại tị nạn ở Nam Kinh )

 

56)  Chữ Công thần, Chữ Trí tự, Danh chức Thượng Đại tướng quân, Danh chức Đại phu, Hầu tước vinh phong cho công thần triều Lê Thái Tổ 1

( Chữ X-Trí-tự, chỗ lầm lẫn trong Việt Nam Sử Lược     Thượng tướng quân và thượng tướng, chỗ lầm lẫn trong Lịch triều hiến chương loại chí )

 

57) Chữ Công thần, Chữ Trí tự, Danh chức Thượng Đại tướng quân, Danh chức Đại phu, Hầu tước vinh phong cho công thần triều Lê Thái Tổ 2

( Hầu tước , Chữ Công thần : chỗ thiếu sót trong Việt Nam Sử Lược . Nhận ra thứ bực Công thần theo tước Hầu , theo số Chữ Công thần… )

 

60) Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 2

       ( Những nơi Nguyễn Trăi đă đến , ở Trung Hoa: Nam Kinh, Thái Thạch, Tầm Châu, B́nh Nam, Ngô Châu, Quảng Tây, Thiều Châu, Giang Tây . . . )

 

63)  Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 3

              ( Nguyễn Trăi đă đến: Nam Kinh, Thái Thạch, B́nh Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Giang Tây, Thiểm Tây, Đại Lĩnh, Tĩnh An  . . . )

 

67)         Cần tách rời Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn !

( Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu, Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu. Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt năm 1429; trong khoảng thời gian 1428-1432, Nguyễn Trăi đă được thăng 3 cấp đại phu ; làm Vinh lộc đại phu )

 

75)         B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ chẳng phải của Nguyễn Trăi !

              ( Bài hịch kể tội Tào Tháo là của Viên Thiệu, chẳng phải của Trần Lâm.     Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy là của Kennedy chẳng phải của Shriver )

 

84)         Lời vu khống lật lọng, đê tiện của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quyển 11, về Vua Lê Thái Tổ 1

              ( Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi chớ chẳng phải Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo 1;  _-Quốc sử nhà Trịnh 5 )

 

92)         Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi chớ chẳng phải Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo 2

              ( Lời vu khống lật lọng, đê tiện của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quyển 11, về Vua Lê Thái Tổ 2 ;      _-Quốc sử nhà Trịnh 5.2 )

 

121)        Giải đáp nghi án    Nguyễn Trăi_-_Trần Nguyên Hăn    ( Nghi án : Trần Nguyên Hăn là em cô cậu của Nguyễn Trăi hay là cháu Nguyễn Trăi ? )

 

124)        Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang 4

              ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

 

145)        Sử gia Trần Trọng Kim không hiểu không biết vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như thế nào

(Sử gia Trần Trọng Kim đă hoàn toàn sai lầm về việc phong thưởng công thần của vua Lê Thái Tổ. Ông lầm tưởng rằng vua phân chia xếp hạng tất cả các công-thần theo ba chữ Thượng-trí-tự, Đại-trí-tự,và Trí-tự (là tước chữ phong cho quân nhân Thiết Đột). Ông lại bỏ sót hầu tước trong việc phong thưởng công thần của vua Lê Thái Tổ, một bỏ sót lớn lao và quái dị ! Ngoài ra, ông không nói ǵ đến ‘chữ công thần’ (Suy trung, Tán trị, Hiệp mưu, vv) ...)

 

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

(Bất cứ ai, khi đọc t́nh tiết của vụ án Trần Nguyên Hăn, đều nhận thấy hai điều :

_-Trần Nguyên Hăn đă có những hành động mưu phản rơ ràng, những hành động mưu phản rành rành

_-Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ :trong vụ án Trần Nguyên Hăn , vua ta có giết ai đâu, Trần Nguyên Hăn cũng chưa bị giết, con cái Trần Nguyên Hăn cũng chẳng đụng đến, Nguyễn Trăi cũng an toàn c̣n được trọng dụng.

Bất cứ ai, đều nhận thấy như vậy, nếu không bị ảnh hưởng của các sử gia cận đại và hiện đại ...

Bài viết này trở lại t́nh tiết của vụ án Trần Nguyên Hăn, và nhấn mạnh về ḷng nhân từ của Vua Lê Thái Tổ, bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương)

 

168)        ‘Phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê, Trần Trọng Kim đă cố t́nh viết sai lịch sử

(Rất nhiều người Việt, mỗi khi nói về Vua Lê Thái Tổ , là họ mạt sát vua ta thậm tệ, mặc dù họ chẳng biết ǵ nhiều về sử nước ta...Nguyên do chính là ví họ tin lời Trần Trọng Kim trong VNSL : lầm tưởng rằng Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn là người đại công thần nhà Lê, lầm tưởng rằng họ bị vu oan, bị giết hại. Không những thế, Trần Trọng Kim c̣n có những lời phê có mục đích gieo vào ḷng độc giả ḷng oán hận (sâu xa) Vua Lê Thái Tổ , và họ tin những lời phê này của Trần Trọng Kim

Mấu chốt căn bản của sự việc là :

       Trần Trọng Kim đă ngang nhiên ‘phong’ Nguyễn Trăi làm công thần đệ nhất về văn,

       trong khi Nguyễn Trăi là công thần bậc thấp

Trần Trọng Kim đă không tôn trọng sự thật, đă cố t́nh viết sai lịch sử nhà Lê ...)

 

172)        Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương 2

              (Nguyễn Trăi không có tài quân sự, không có tài kinh bang tế thế, ông cũng tự nhận như thế, trong văn thơ của ông ...)

(Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương . Trong bài viết thứ 2 này, điểm chính là :

       _-Vua Lê Thái Tổ đă chứng tỏ tài dụng binh như thần của ngài, trước khi Nguyễn Trăi đến đầu quân

       _-Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông)

 

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

(Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

        Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

        Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

        Nguyễn Trăi ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn

        Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...)

 

175)        Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương 3

(Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông (tiếp theo) ... )

(Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương . Trong bài viết thứ 3 này, điểm chính là :

_-Nguyễn Trăi cũng tự nhận không có tài kinh bang tế thế, trong văn thơ của ông (tiếp theo)

_-Nguyễn Trăi chẳng có mưu chước ǵ làm cho Quốc phú binh cường

_-Nguyễn Trăi cũng tự nhận rằng ông chỉ là một nho thần

_-Nguyễn Trăi ước ao có thể đền đáp ơn vua

_-Nguyễn Trăi chưa từng được cầm quân đánh một trận nào, ngược lại với  Lê văn Linh , Bùi Quốc Hưng

Ngoài ra, phân tích văn thơ của ông , ta có thể thấy rằng Nguyễn Trăi là người thành thật, yêu dân và trung thần

 

178)        Nguyễn Trăi thưởng thức thanh lâu  

(Nguyễn Trăi đă từng thưởng thức thanh lâu, ông có bài thơ nói về việc này ! Đây là chuyện thường t́nh trong thiên hạ ! không phải là chuyện xấu xa mà cũng chẳng quan trọng. Nhưng lại thuộc vào những điều bị bưng bít về thơ Nguyễn Trăi. Đó là v́ những người tôn sùng Nguyễn Trăi, họ phê b́nh văn học sử và cưỡng từ đoạt lư, nhất định gán cho Nguyễn Trăi đức hạnh của thầy tu ...)

 

180)        Nguyễn Trăi không hề bị thất sủng , đời Vua Lê Thái Tổ , mà ngược lại ...

(Mấy mươi năm nay, mỗi lần tôi đọc về Nguyễn Trăi, tôi đều kinh ngạc, kinh ngạc v́ các các sử gia, nhà b́nh luận sử nuớc ta cứ bù lu bù loa la toáng lên rằng Nguyễn Trăi bị thất sủng ; có kẻ c̣n hỗn xược chửi bới mạt sát Vua Lê Thái Tổ thậm tệ. Lần hồi, tôi thấy lư do chính tại sao họ cứ nằng nặc nói rằng Nguyễn Trăi bị thất sủng, đó là : họ không hiểu danh chức nhà Lê, họ không hiểu chức vị nhà Lê. Ví dụ :

_-họ không hiểu rằng Học sĩ là chức quan tứ phẩm

_-họ không hiểu rằng Nhập Nội Hành Khiển là chức thân tín của vua

_-họ không hiểu danh chức Vinh Lộc Đại Phu   ...)

187)        Lời chú thích ác ôn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

(Trần Trọng Kim có viết một lời chú thích , trong đoạn văn nói về Vua Lê Thái Tổ, trong Việt Nam Sử Lược. Lời chú thích làm người đọc lầm tưởng rằng vua Lê Thái Tổ giết Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn và làm người đọc lầm tưởng rằng Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn là đại công thần. Tôi đă có dịp viết về việc này, nay viết thành một bài, v́ rất nhiều người chửi bới vua Lê Thái Tổ v́ tin lời chú thích này ...)

 

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái Tổ lúc mới bị bắt (vụ án Trần Nguyên Hăn),  Tại sao ?

( Sau khi từ quan, Trần Nguyên Hăn xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới. Vua Lê Thái Tổ bèn sai 42 vơ sĩ đi bắt Trần Nguyên Hăn (năm Thuận Thiên 2, tháng 2). Nguyễn Trăi , anh cô cậu của Trần Nguyên Hăn, cũng bị bắt ; v́ Nguyễn Trăi là bề tôi thân tín của Vua Lê Thái Tổ, nên đáng lẽ ra, Nguyễn Trăi phải được gặp ngay Vua Lê Thái Tổ, để trần t́nh . Nhưng không ! Tại sao ?  _-V́ vào thời điểm đó, Vua Lê Thái Tổ có việc rất quan trọng phải làm, không có mặt ở kinh đô ...)

 

214)               Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai 8

(   Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang và v́ Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)  )

( Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai (năm 1416) ;   

_-Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) : NT không có phép phân thân và năm 1416, Nguyễn Trăi ở bên Tàu

_-Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang

Tôi đă viết 2 loạt bài về vụ này :

a) Loạt bài Lỗi giang (3 bài) :

Trong Loạt bài Lỗi giang, tôi trưng ra những bằng chứng, sự kiện lịch sử, để đi đến kết luận rằng NT đă đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang. Đặc biệt là tôi đă đưa ra những lư luận về chiến trường Lỗi giang, cho sự kiện này.

b) Loạt bài Việt kiều (3 bài) :

Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu, căn cứ vào văn thơ của ông  và vào sự kiện vua quan nhà Hồ đều bị giải về Tàu .

Xem bài tổng hợp của 2 loạt bài này:

124)        Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang 4

              ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

Bài này là tiếp nối của 7 bài trên, nhưng nhắm vào ‘Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai’ thay v́ ‘Nguyễn Trăi đến đầu quân ở Lỗi giang năm 1423’. Các số La Mă dùng trong bài này là tiếp tục của bài tổng hợp kể trên.)

 

215)               Do công trận nên Hầu-tước !

( Bài này nói về một định luật ṇng cốt ở các triều đại nước ta và Tàu (nhất là, thời nhà Lê ta), đó là :

Do công trận nên Hầu-tước !

định luật này đi đôi với sự kiện : Được phong Hầu-tước là công thành danh toại !

Có thuộc nằm ḷng định luật này, th́ mới hiểu cơ cấu triều chính và quyền bính, quyền chánh thời xưa ... )

 

216)               Trong hai bài thơ mới t́m được ‘của’ Nguyễn Trăi có một bài là hoàn toàn bịa đặt,  bịa đặt bởi họ Đinh  _-một họ Đinh khác với ḍng dơi của Đinh Liệt

(Thời gian gần đây, trên Internet, có xuất hiện hai bài thơ mới t́m được ‘‘của’’ Nguyễn Trăi : rất dễ chứng minh rằng một trong hai bài thơ là hoàn toàn bịa đặt, đó là bài xuất phát từ Ngọc phả họ Đinh, Ngọc phả họ Đinh th́ có thể có nhiều giả mạo, v́ Ngọc phả đă bị ăn cắp hơn 200 năm về trước và bị thất lạc ...)

 

 224)              Công thần nào có dự hội thề Lũng Nhai ?

( Những ai có dự hội thề Lũng Nhai (1416) ?  Vấn đề c̣n nhiều tranh căi. Lư do là v́ : a) nhà Mạc, nhà Trịnh, đă sửa đổi thiêu hủy nhiều văn kiện nhà Lê   b) các danh sách viết theo quốc tính, nên khó nhận định rơ người nào , nếu có trường hợp vơ tướng văn thần trùng tên. Bài này đưa ra danh tánh hai vị chắc chắn có dự hội thề Lũng Nhai (ông Lưu Nhân Chú, nghĩa sĩ Lê Lai), 6 vị gần như chắc chắn có dự hội thề Lũng Nhai  và xác định tên họ 10 vị khác (có nêu ra duyên do) ... )

 

240)  Chúa thánh tôi hiền :   Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn và ca tụng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

( Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay đẹp về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

-Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ (ư nói rng Vua Lê Thái T dng binh gii hơn Gia Cát Lượng nhiu, nhiu lm)

-Nguyễn Trăi gọi Vua Lê Thái Tổ là Thn Long , là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

-Nguyễn Trăi diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn

-Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...

Xem

       Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi  )

 

243)               Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 2

( ...theo nhận định của Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung, của Nguyễn Trăi; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế... 2)

( Tiếp tục đề mục ‘Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang’, tôi trở lại vụ án  Cao Sư Đăng và vụ án Trần Nguyên Hăn để xác định rằng luật pháp của Vua Lê Thái Tổ   vững chăi , nhân ḥa, nhân bản ; sau đó bàn về :

_-Nguyễn Trăi nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

_-Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn

_- Những câu ca dao ca tụng thời no ấm hoan lạc, đời Vua Lê Thái Tổ Lê Thái Tông ... )

 

244)        Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi ?!

( Có một bài viết trên http://baohatinh.vn/ nói rằng Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi , tác giả là Nguyễn Anh Tùng,  ông nói rằng ông là ḍng dơi của Đại công thần Nguyễn Lư. Sự liên hệ anh em giữa Đại công thần Nguyễn Lư và công thần Nguyễn Trăi có lẽ là sự thực ; có thể góp phần vào việc giải quyết nhiều nghi án về Nguyễn Trăi.

Vd : Cuộc biệt ly ướt át ở ải Nam Quan giữa Nguyễn Phi Khanh và Nguyễn Trăi. Câu chuyện này, tôi thường cho là bịa đặt, bởi lẽ dễ hiểu là Nguyễn Trăi cũng bị giặc Minh bắt giải về Tàu, c̣n theo bên tù xa khóc lóc thế nào được. Nay, ta có thể xác định rằng : người con của Nguyễn Phi Khanh, theo bên tù xa khóc lóc, là Nguyễn Lư chẳng phải Nguyễn Trăi ... )

 

249)        Góc thành Nam, lều một căn _-Nam là Nam Kinh bên Tàu

( Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi ?! 2 )

( Tôi đă có dịp nói rằng trong bài thơ làm theo thể Thủ vĩ ngâm của Nguyễn Trăi , ‘Nam’ là Nam Kinh bên Tàu , nay biên lại ở đây, cùng với việc bàn thêm về ‘Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi’ , bàn thêm tại sao sự liên hệ anh em giữa Đại công thần Nguyễn Lư và công thần Nguyễn Trăi có thể là sự thực và xác định một lần nữa rằng Nguyễn Trăi không hề bị tru di tam tộc, cũng không hề bị tru di cả họ ... )

 

250)    Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn 2

( ...và ca tụng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 2)

( Bài này tiếp tục nói về những bài thơ mà Nguyễn Trăi diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn và ân đức Vua Lê Thái Tổ, bậc Nghiêu Thuấn Vũ Thang... )

 

255)               Bế Khắc Thiệu cùng Trần Nguyên Hăn làm phản ở Thái Nguyên, cuối năm 1430

 ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431 )

( Bế Khắc Thiệu cùng Trần Nguyên Hăn đă làm phản ở Thái Nguyên, cuối năm 1430 ; kết cuộc là Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431. Những điều này có thể biết được nhờ những sự việc sau :

_-Thượng tướng quân Lê Khôi được triệu lên Thái Nguyên, giúp vua dẹp giặc, mặc dù  ông vừa mới được sai đi trấn thủ Hóa Châu

_-Vua Lê Thái Tổ đề thơ ở Cao Bằng

_-Vua Lê Thái Tổ ban  chiếu chỉ sau khi dẹp giặc Đao Cát Hăn--Phạm văn Xảo, nói về ‘Thượng  Hăn, Thượng Xảo’, ‘giết chết  kẻ loạn thần tặc tử’ và ‘bầy tôi, nên lấy Hăn, Xảo làm răn’ ... )

 

264) Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 4

( Ở đây, tôi phân tích ư nghĩa của các sự việc : Trần Nguyên Hăn được nhà Mạc truy tặng Đại vương, được nhà Mạc truy tặng Tả Tướng Quốc, Trần Nguyên Hăn là đàn em của Nguyễn Trăi, Danh tánh Trần Nguyên Hăn và Đèo Cát Hăn, vụ đánh Tân B́nh Thuận Hóa. Sau đó, tôi nhắc lại rằng Trần Nguyên Hăn được Vua Lê Thái Tổ phong làm Tả Tướng Quân và Trần Nguyên Hăn chẳng phải là công thần khai quốc ... )

 

278)        Nguyễn Trăi sv Trần Nguyên Hăn

(sv = ssv = so với, sánh với, so sánh với , đối chiếu với)

( Bài này có thể xem là bài tiếp theo sau bài số 67 ( Cần tách rời Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn ! ), so sánh thân thế, chức vụ, công nghiệp của Nguyễn Trăi ---Trần Nguyên Hăn , nêu ra những khác biệt rơ rệt giữa hai người này, và nhắc lại rằng Nguyễn Trăi là công thần, Trần Nguyên Hăn chẳng phải là công thần ... )

 

 

 

 

nn)         Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

 

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *