Mục Lục Phá án Lệ Chi Viên

 

 

115)       Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

(Lệ Chi Viên !

Lệ Chi Viên là nơi Vua Lê Thái Tông , vị minh quân trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn’, th́nh ĺnh băng hà. (Vũ Quỳnh , sử gia nhà Lê chính thống , nói rằng Vua Lê Thái Tông thông minh trí dũng, c̣nợt lên trên c những vua anh minh đời xưa đức của vua Thuấn)

Nhưng Lệ Chi Viên chỉ là nơi vua Lê Thái Tông băng. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi. Bởi lẽ d hiểu Nguyễn Trăi bị tội giết vua, chớ chẳng phải Nguyễn Th L. Nơi Lệ Chi Viên , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L (cũng như vua không hề thức suốt đêm với bất k ai) bởi l d hiểuhôm ấy, trước khi đêm v, vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c (Thương thay !)

 . . . Bài viết này tr lại được danh tiết cho minh quân Lê Thái Tông và L nghi Học Nguyễn Th L .)

 

119)       Lệ Chi viên, Phá án 2: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 2. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi 2

(Mở đầu bài viết, tôi nêu ra thêm một vài điểm luận liên quan đến câu văn xác định ngày vua băng. Từ đó, ta th chắc chắn rằng Vua Lê Thái Tông băng ngày mồng 4 tháng 8 ch chẳng phải ngày mồng 5. Thế là chấm dứt hoàn toàn phần A) Chính đ: Phá án Lệ Chi viên (Đă ra người thiên c , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L). Sau đó, bàn thêm về những B) Ph Lục: S thực huyền thoại liên quan đến ‘vụ án Không Lệ Chi Viên’ , cả sự việc ‘Nguyễn Trăi bị tru di c h chớ chẳng phải là ‘bị tru di ba h’ . . .)

 

120)       Lệ Chi viên, Phá án 3: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 3. Bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442)

(Không hề có vụ án Lệ Chi Viên !

Trong suốt 100 năm nhà Lê chính thống, không hề có vụ án Lệ Chi Viên , không hề có chuyện ‘rắn báo oán’, không hề có chuyện yêu nữ Nguyễn Thị Lộ. Có nhan nhản những bằng chứng về ‘vụ án Không Lệ Chi Viên’ này. Bài viết này tiếp tục những B) Ph Lục: S thực huyền thoại liên quan đến ‘vụ án Không Lệ Chi Viên’ , từ đó trưng ra bằng chứng rằng bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên ngày mùng 4 tháng 8 năm Nhâm Tuất (1442) . . . )

 

125)       Lệ Chi viên, Phá án 4: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 4

(Các đại thần đă c t́nh nhân nhượng khi thi hành cái án tru di: tứ và ngũ phu nhân của Nguyễn Trăi trốn thoát, tam phu nhân là bà LnHs Nguyễn Thị Lộ, được các đại thần c t́nh lơi lỏng đ hội trốn thoát. Thế th́ , tại sao h lại chẳng tuyên án nhân nhượng hơn ? . . .)

 

127)       Lệ Chi viên, Phá án 5: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 5. Nguyễn Trăi vô tội ???

(Không hề có vụ án Lệ Chi Viên !

Chính ra tôi biết rằng Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, đă lâu :một khi nhận định được rằng Vua Lê Thái Tông là minh quân th́ ta biết ngay rằng vua không hề dan díu với L nghi Học Nguyễn Th L _-minh quân của ta và Tàu không thông dâm với v của một ông quan nếu đă thông dâm với v của một ông quan th́ không bao gi lại được s quan xem minh quân.

Lâu nay , tôi không viết ǵ về vụ án Lệ Chi Viên, bởi v́ tôi thiếu một bằng chứng cụ thể, một bằng chứng không thể phủ nhận được, để thuyết phục người khác. Đến ngày 13/14 tháng 7 vừa qua, khi đọc lại ĐVSKTT, tôi bỗng thấy cái bằng chứng (không thể phủ nhận được) đó hiện ra, sừng sững :

       [vua] ‘‘đến chơi nhà Trăi rồi b bạo bệnh mất’’, cho nên Trăi b tội ấy

Không hề có vụ án Lệ Chi Viên , chỉ có sự vu khống Vua Lê Thái Tông. Có sự vu khống Vua Lê Thái Tông , đó là v́: Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê.

Bài viết này tiếp tục bàn v những s kiện của v án Nguyễn Trăi, trong đó s kiện quan trọng: Người được dân chúng yêu thương nhất, lúc ấy, là Vua Lê Thái Tông, vị minh quân trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn’ . . .)

 

130)       Lệ Chi viên, Phá án 6: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 6.   Kẻ đầu độc vua Lê Thái Tông đă gi thuyền vua lại, m Bạch ???

(Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi.

Hiện nay ta chỉ có một bằng chứng rằng

       vua Thái Tông đi tuần v miền đông, ‘đến chơi nhà Trăi rồi b bạo bệnh mất

ch với s kiện độc nhất này, không th bằng chứng khác, th́

       Ngay thời buổi này, Nguyễn Trăi cũng bị kết tội giết vua

Bài viết này tiếp tục phân tích vụ án Nguyễn Trăi và  nêu ra một điểm khả nghi lớn lao trong vụ án Nguyễn Trăi, đó là

       thuyền vua Lê Thái Tông b dừng lại một thời gian , m Bạch

Đáng l ra ( l) minh quân Lê Thái Tông, vị vua trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn’, không băng hà, nếu thuyền ng không b dừng lại một thời gian , m Bạch Sư . Thương thay ! ...)

 

134)       Lệ Chi viên, Phá án 7: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 7. E) V lương y Lệ Chi Viên?, G) Nguyễn Trăi có ít nhất một tội, H) Nguyễn Thị Lộ là giai nhân  ?

(Không hề có vụ án Lệ Chi Viên , chỉ có sự vu khống Vua Lê Thái Tông. Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, chứa đựng những lời vu khống Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông và các vua Lê khác. Đó là những lời vu khống không tiền khoáng hậu trong lịch sử ; như Vua Lê Thái Tổ là người nhân đức lớn lao lại bị vu khống là hiếu sát, c̣n Vua Lê Thái Tông bị vu khống là thức suốt đêm với Nguyễn Th L trong khi vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c !

Bài viết này tiếp tục bàn v những diễn biến bao quanh s băng của Vua Lê Thái Tông, vị minh quân trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn :

1) rất th t m Bạch Sư, vua c ư đến Lệ Chi Viên, v́ có lương y Lệ Chi Viên, T́m dấu vết v lương y này

2) Nguyễn Trăi có ít nhất một tội,

3) bà Nguyễn Thị Lộ có phải là giai nhân  ?)

 

138)       Lệ Chi viên, Phá án 8: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 8. H) Thân thế,hành trạng bà Nguyễn Thị Lộ (tiếp theo)

(Bà Nguyễn Thị Lộ không hề dính líu ǵ đếnsự băng hà của Vua Lê Thái Tông. Nhưng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, đă bịa đặt ra vụ án Lệ Chi Viên để vu khống Vua Lê Thái Tông là đam mê tửu sắc, và kéo bà vào đó. Cho nên bài viết này sẽ nói thêm vài điều quan trọng về thân thế,hành trạng bà Nguyễn Thị Lộ

_-xác định rằng chính Vua Lê Thái Tổ phong Nguyễn Thị Lộ làm L nghi Học

_-Bà Nguyễn Thị Lộ sanh năm nào  ? mất năm nào ?

_-Bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên , cũng không có mặt ở Côn Sơn, ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442)

_-Hành trạng Vua Lê Thái Tông và Nguyễn Trăi , Nguyễn Thị Lộ từ ngày 27 tháng 7 Nhâm Tuất (1442) đến ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442))

 

141)       Lệ Chi viên, Phá án 9: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết  vua 9.       ( Nguyễn Trăi có thể có mặt ở Lệ Chi viên ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442) ; K) Hai mươi hai năm sau )

(Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, vu khống Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông , Lê Tương Dực các vua Lê khác ; những lời vu khống khủng khiếp, không tiền khoáng hậu : Vua Lê Thái Tổ là người nhân đức lớn lao lại bị vu khống là hiếu sát, Vua Lê Thái Tông bị vu khống là thức suốt đêm với Nguyễn Th L trong khi vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c !!!

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư : Không nói Có, Có nói Không.

Không nói Có : Nguyễn Th L không h mặt Lệ Chi Viên, đừng nói chi là thức suốt đêm với Vua Lê Thái Tông.

Có nói Không : Nguyễn Trăi th́ có thể có mặt ở Lệ Chi viên vào ngày Vua Lê Thái Tông băng hà, bài viết này nêu ra lư do tại sao. Sau đó, bài viết phân tích sự khác biệt giữa ‘tẩy oan’ và ‘đại xá’, ‘tội giết vua’ và ‘tội phản nghịch’ ...)

 

147)       Lệ Chi viên, Phá án 10: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 10. [K] Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Hai mươi hai năm sau (tiếp theo)

(Hai mươi hai năm sau, có chiếu tẩy oan của Vua Lê Thánh Tông cho Nguyễn Trăi (nhưng vua không hề tẩy oan cho Nguyễn Thị Lộ, bởi lẽ dễ hiểu là trong suốt 100 năm nhà Lê chính thống, bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua, bà chỉ bị kết tội giết vua bởi Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh)

Được tẩy oan, Nguyễn Trăi đương nhiên được khôi phục làm công thần . Do đó, a) ḍng dơi Nguyễn Trăi được đời đời tập ấm làm quan   b) Nguyễn Anh Vũ được cấp ruộng

Bài viết này cũng

_-trở lại việc Vua Lê Nhân Tông đại xá; với hai ư nghĩa của ‘đại xá’

_-bàn về việc Vua Lê Thánh Tông giảm thiểu số ruộng cấp cho công thần (quan trọng ! bởi th căn c vào số ruộng cấp đ biết     a)v quan phảicông thần hay không    b)cấp bực công thần))

 

Cập nhật đầu tháng 11-2010 :

164)       Lệ Chi viên, Phá án 11: vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L 11

             ( [L] Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Đại Việt Sử Kư Toàn Thư vu khống Vua Lê Thái Tông )

(Lần đầu tiên đọc ĐVSKTT, đến đoạn văn Lệ Chi Viên, tôi đă cảm thấy ḷng bất an, có điều bất ổn ; điều ǵ bất ổn ? _-đó là, Vua Lê Thái Tông băng hà lúc đi duyệt binh ở thành Chí Linh, mà đi duyệt binh là dấu hiệu của minh quân (c̣n hôn quân đam mê tửu sắc th́ ở riết trong vườn Thượng Uyển, âu yếm các mỹ nữ thơm như múi mít) ...

Bài viết này trở lại những điều vu khống Vua Lê Thái Tông của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh ; và làm sao nhận ra những điều vu khống này ...)

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *