Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

 

15)  Hai danh tướng Đinh Lễ và Lê Lễ

       (Ông Đinh Lễ và Lê Lễ , tướng của vua Lê Thái Tổ, là hai người khác nhau)

 

18)  Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

22)  Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

       ( Tướng Quốc là ông Phạm Vấn và ông Lưu Nhân Chú ! )

 

24)  Nguyên soái (và Tướng Quốc) Lưu Nhân Chú, triều Lê Thái Tổ  1

       ( Quyền cao chức trọng nhất triều Lê Thái Tổ )

 

31)  Nguyên soái (và Tướng Quốc) Lưu Nhân Chú, triều Lê Thái Tổ 2

       ( Quyền cao chức trọng nhất triều Lê Thái Tổ 2 )

 

32)  Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 2

       ( Vua Lê Thái Tổ và các vơ tướng cứu nước, giữ nước suốt 55 năm (1416-1471) )

 

33)  Tướng của vua Lê Thái Tổ tài ba nhất so với tất cả các triều đại

       ( V́ vua Lê Thái Tổ là bậc đại anh hùng, tài năng quán thế và . . .)

       ( Lam Sơn Ngũ Hổ : Lưu Nhân Chú, Lê Chích (Nguyễn Chích), Lê Khôi, Trần Lựu, Lê Văn An) )

 

54)  Nguyên soái (và Tướng Quốc) Lưu Nhân Chú triều vua Lê Thái Tổ 3

       ( Ông Lưu Nhân Chú  Quyền cao Chức trọng nhất triều Lê Thái Tổ 3. Xác định rằng Ông Lưu Nhân Chú là Công thần cao hơn Lê Sát, (do đó ông là Công thần thứ nh́ ) Chức Đại tư mă thời Đông Chu, thời Tam Quốc, triều Lê Thái Tổ )

 

64)  Nguyên soái (và Tướng Quốc) Lưu Nhân Chú (triều Lê Thái Tổ) 4

       ( Ông Lưu Nhân Chú , Phạm Vấn và Lê Sát làm phụ chính triều Lê Thái Tông, chớ chẳng phải chỉ một ḿnh Lê Sát     ĐVSKTT kể tên Ông Lưu Nhân Chú và Ông Phạm Vấn sau Lê Sát , một điều sai trái lớn lao )

 

66) Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua

       ( Danh tướng Lê Chích (Nguyễn Chích) là bằng chứng hùng hồn rằng Vua Lê Thái Tổ  không hề giết hại công thần !  Lam Sơn Ngũ Hổ 2 )

 

70) Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai

 

71) Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua 2

       (Nguyễn Chích gia nhập nghĩa quân Lam Sơn, vào tháng 1-1421, là sự kiện quan trọng, quan trọng hơn kế sách đánh Nghệ An)

 

72) Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai 2

       ( Đại tư đồ Nguyễn Thận (bạn thân của Vua Lê Thái Tổ), Đại tư mă Lê văn An cũng có tên là Lê Lai )

 

77)  Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Lê Thái Tổ _cũng là bẩy vị đệ nhất công thần

       ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Lê Sát, Lê Ngân, Nguyễn Lư, Lê văn Linh và Bùi Quốc Hưng )

 

93)         Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai 3

              ( Tư mă Lê Lai (năm 1427) là ai ??? _-Chẳng có Tư mă Lê Lai nào hết !!! Chỉ là chuyện bịa đặt của nhà Mạc, từ việc ‘Tư mă Lê Chích bị giáng chức’ ! )

 

143)        Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi         ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim thiên hạ đệ nhất vơ công ? )

(Đ́nh thượng hầu Lê Khôi , danh tướng nhà Lê, cháu ruột gọi vua Lê Thái Tổ bằng chú, là người vơ nghệ cao cường vô địch, giỏi lược thao và có tài kinh bang tế thế. Lê Khôi là danh tướng lẫy lừng, được lân bang (và cũng là kẻ địch)  nể phục : khi b́nh Chiêm, quân tướng Chiêm thấy mặt ông là xuống ngựa đầu hàng _-xưa nay, chưa có vơ tướng nào của ta được ngoại bang kính nể như vậy. Ông lại nổi tiếng nhân từ , như các vị Tổ họ Lê phụ đạo Lam Sơn, như vua Lê Thái Tổ , như B́nh chương Lê Thạch . Ông c̣n là bậc trượng phu cao khiết, không hề ḍm ngó ngôi cao, mặc dù Ông  có thể làm vua ...

Bài viết này chỉ nói về phần đầu của tài đức của Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  : vơ nghệ cao cường vô địch, là thiên hạ đệ nhất vơ công ...)

 

146)        Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 2     ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim thiên hạ đệ nhất vơ công ? 2 )

(      Xuất động khôn t́m tay địch thủ,

       Hễ tha người được tất tha ngay

       (trích Hiệp Khách Hành, tiểu thuyết vơ hiệp Kim Dung)

Người Hiệp Khách nhân từ, hễ tha người được tất tha ngay, cần phải có bản lănh cao cường ; có vơ nghệ cao cường vô địch th́ mới hay tha người được, c̣n nếu không th́ ... ô hô, ai tai ! Làm tướng soái mà nhân đức th́ rất khó, muôn vàn nhiêu khê, nhưng Đ́nh thượng hầu Lê Khôi , danh tướng nhà Lê, noi gương vua Lê Thái Tổ, đă dùng đức nhân để trị quân dân, lúc trấn thủ Hóa Châu _-phần lớn cũng dựa vào bản lănh vơ công cao cường của ḿnh ...)

 

 

161)        Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 3

              ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim thiên hạ đệ nhất vơ công ? 3 )

(      Kiếm trấn tam sơn, xưng đệ nhất

       Quyền danh tứ hải, thị vô song

       (trích Bạch Hổ Tinh Quân, tiểu thuyết vơ hiệp Ưu Đàm Hoa)

Gán cho Đ́nh thượng hầu Lê Khôi hai câu trên (hai câu ca tụng nhân vật vơ lâm đệ nhất cao thủ) th́ thật là xứng đáng , Đ́nh thượng hầu Lê Khôi thật xứng đáng thay thế các thần tượng vơ tướng xưa nay như Quan Công, Triệu Tử Long v́ ông vơ nghệ cao cường vô địch, giỏi lược thao và có tài kinh bang tế thế, lại rất nhân từ . Ông c̣n là bậc trượng phu cao khiết, không hề ḍm ngó ngôi cao ...)

 

 

205)        Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân 3

( Luận Anh-hùng 3 )

( Bài Luận Anh-hùng này tiếp tục với các tiết mục

_-Lời bàn thêm về ông Thúc Lương Ngột và Nhan Trưng Tại

_-Lời bàn thêm về Khổng Tử

Những lời bàn thêm này nói về một số điều không được các sử gia để ư đến. Sau đó bàn về

_-Thượng Hầu Lê Khôi : cổ kim đệ nhất vơ-tướng Anh-hùng !

_-Tiêu Hà chẳng Anh-hùng

_-Trương Lương chẳng công thành thân thoái, chẳng thành công và chẳng Anh-hùng

Tiết mục cuối (Trương Lương chẳng phải là Tướng Quốc lư tưởng, chẳng công thành thân thoái, chẳng thành công và chẳng Anh-hùng), tôi đă bàn đến ngay từ lúc bắt đầu Trang Nhà này, ở đây chỉ nói về vấn đề thiết yếu : mục đích Trương Lương (Khôi phục nước Hàn), Trương Lương tu tiên để lánh đại nạn ... )

 

 

244)        Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi ?!

( Có một bài viết trên http://baohatinh.vn/ nói rằng Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi , tác giả là Nguyễn Anh Tùng,  ông nói rằng ông là ḍng dơi của Đại công thần Nguyễn Lư. Sự liên hệ anh em giữa Đại công thần Nguyễn Lư và công thần Nguyễn Trăi có lẽ là sự thực ; có thể góp phần vào việc giải quyết nhiều nghi án về Nguyễn Trăi.

Vd : Cuộc biệt ly ướt át ở ải Nam Quan giữa Nguyễn Phi Khanh và Nguyễn Trăi. Câu chuyện này, tôi thường cho là bịa đặt, bởi lẽ dễ hiểu là Nguyễn Trăi cũng bị giặc Minh bắt giải về Tàu, c̣n theo bên tù xa khóc lóc thế nào được. Nay, ta có thể xác định rằng : người con của Nguyễn Phi Khanh, theo bên tù xa khóc lóc, là Nguyễn Lư chẳng phải Nguyễn Trăi ... )

 

 

248)             Nguyên soái và Tể tướng Lưu Nhân Chú triều Lê Thái Tổ 5

( Nguyên soái và Tể tướng Lưu Nhân Chú là Quyền cao chức trọng nhất triều Lê Thái Tổ ; trước nay, tôi vẫn nghĩ rằng Nguyên soái Lưu Nhân Chú là công thần thứ nhất, nhưng không cả quyết được v́ ông Phạm Vấn có chế văn của Vua Lê Thái Tổ  khẳng định là tể tướng và tể phụ . Bài này trước tiên giải thích tại sao ông Phạm Vấn được gọi là tể phụ ; và từ đó , ta có thể yên tâm mà nói rằng nguyên soái Lưu Nhân Chú là đệ nhất công thần . Sau đó , bài này giải thích thêm vài công nghiệp của ông Lưu Nhân Chú ... )

 

255)               Bế Khắc Thiệu cùng Trần Nguyên Hăn làm phản ở Thái Nguyên, cuối năm 1430

 ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431 )

( Bế Khắc Thiệu cùng Trần Nguyên Hăn đă làm phản ở Thái Nguyên, cuối năm 1430 ; kết cuộc là Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431. Những điều này có thể biết được nhờ những sự việc sau :

_-Thượng tướng quân Lê Khôi được triệu lên Thái Nguyên, giúp vua dẹp giặc, mặc dù  ông vừa mới được sai đi trấn thủ Hóa Châu

_-Vua Lê Thái Tổ đề thơ ở Cao Bằng

_-Vua Lê Thái Tổ ban  chiếu chỉ sau khi dẹp giặc Đao Cát Hăn--Phạm văn Xảo, nói về ‘Thượng  Hăn, Thượng Xảo’, ‘giết chết  kẻ loạn thần tặc tử’ và ‘bầy tôi, nên lấy Hăn, Xảo làm răn’ ... )

 

257)  Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim đệ nhất vơ tướng Anh-hùng !

( Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 4 )

[ Tướng Lê Khôi vơ nghệ cao cường vô địch, là thiên hạ đệ nhất vơ công ! Bài này tiếp tục diễn tả, vơ nghiệp, công nghiệp của Đ́nh thượng hầu Lê Khôi :

_-Thượng tướng quân Lê Khôi được triệu lên Thái Nguyên,giúp vua dẹp giặc, cuối năm 1430chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431

_-Đ́nh thượng hầu Lê Khôi trấn thủ Nghệ An : tiếng thơm đồn khắp gần xa

_-... Và nhất là : Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  cười ba tiếng, chiếm Chiêm Thành, cổ kim đệ nhất vơ tướng Anh-hùng !  ]

 

 

262)               Bốn chức Tam Tư là chức gia phong

( Gọi  là Tam Tư nhưng có Bốn chức (Tư Không, Tư Mă,  Tư Khấu, Tư Đồ) và là chức gia phong. Sở dĩ có bài viết này, là v́ trong LTHCLC, ông Phan Huy Chú viết SAI về Tam Tư của Ông Lưu Nhân Chú, Lê Sát...(Vd: năm Thuận Thiên 4, Ông Lưu Nhân Chú chuyển làm Tư Khấu; Sai! Phải nói rằng Ông Lưu Nhân Chú được gia phong Tư Khấu th́ mới đúng.) Ở đây, tôi bàn về Tam Tư của đại công thần khai quốc nhà Lê, nhấn mạnh về điểm ‘gia phong’, lấy thí dụ Ông Lưu Nhân Chú, Lê Sát... )

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

      Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *