Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí

*

____

 

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Tác giả là Lê Anh Chí, Nguồn là Trang Nhà www.LeAnhChi.com) ***Tác giả giữ bản quyền***

____________

 

 

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí  Xuân Kỷ Hợi và  tháng 10-2018 // 3-2019

 

Cập nhật Xuân Kỷ Hợi và tháng 10-2018  //  3- 2019:

 

A) Bài Mi

 

a) Thơ :

147)        Ngọa Thần Long 11

148)   Chúc Tết 6      (năm mới cười tươi)

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

307) Liên hệ họ hàng giữa vua Lê và các công thần

(Họ Lưu, họ Đinh, họ Bùi, họ Trịnh Thủy chú, họ Nguyễn Tống sơn và Công thần hoàng tộc)

 

308) Chuyện lạ 4 phương, thời xưa :  Trần Thái Tông truy tôn vợ làm Thái hậu !

( Năm 1248, Trần Thái Tông truy tôn vợ làm Thái hậu. Sự việc này đă bị nhiều sử gia thời xưa chê cười ...  )

 

309) Chuyện lạ bốn phương, thời xưa:

Đỗ Tử B́nh được ṭng tự ở Văn Miếu !

(Đỗ Tử B́nh làm quan tham nhũng và dối trá : Chế Bồng Nga dâng 10 mâm vàng tạ tội, Tử B́nh giấu vàng đi, lại tâu vua rằng Chế Bồng Nga kiêu ngạo vô lễ. Đỗ Tử B́nh là tướng hèn nhát và bất trung : vua bị vây phía trước, Đỗ Tử B́nh bỏ chạy, không xông pha  lên cứu nhà vua. Với 2 Thành tích bất hảo này, Trần Nghệ Tông lại cho ĐTB được ṭng tự ở Văn Miếu, thật là u mê không thể tưởng tương ! Thật là, Chuyện lạ bốn phương, xưa nay ! ...)

 

310) Trần Nghệ Tông phong em là Trần Kính làm hoàng thái tử

(Trần Nghệ Tông phong em ruột là Trần Kính làm hoàng thái tử. Thái tử là người con của vua, sẽ được nối ngôi, mà Trần Kính là em ruột Nghệ Tông. Sự việc phong em làm hoàng thái tử này, do đó, bị sử gia thời xưa chê cười ...)

 

 

c) Phụ Lục : Bài mới Trang Nhà Kiến Tánh

       Bấm vào    -- >      Bài mới Kiến Tánh

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Ngọa Thần Long 11 : 7 chữ, 4 câu

       Công tŕnh cứu nước hơn Thang Vũ ...

 

b) Chúc Tết 6: Lục bát , 8 câu

              Một là Phúc lớn ắp đầy,

       Hai là Lộc, Thọ xum vầy tháng năm...

 

c) Liên hệ họ hàng giữa vua Lê và các công thần

Dàn Bài :

I) Họ Lưu (của Tể Tướng Lưu Nhân Chú)

II) Họ Đinh (Đinh Lễ, Đinh Bồ, Đinh Liệt)

III) Họ Bùi (Bùi Quốc Hưng)

IV) Họ Trịnh Thủy Chú

V) Liên hệ giữa Vua Lê Thái Tổ và Lưu, Đinh, Bùi, Trịnh

VI) Công thần hoàng tộc (Lê Thạch, Lê Khôi, Lê Khang)

VII) Họ Nguyễn Tống Sơn

 

d) Trần Thái Tông truy tôn vợ làm Thái hậu !

Dàn Bài :

I) ĐVSKTT viết về việc Trần Thái Tông truy tôn vợ làm Thái hậu

II) KĐVSTGCM viết về việc Trần Thái Tông truy tôn vợ làm Thái hậu

III) Nhận định của các sử gia thời xưa

IV) Chú Thích, Nhận xét

 

e) Đỗ Tử B́nh được ṭng tự ở Văn Miếu !

Dàn Bài :

I) Tiểu sử Đỗ Tử B́nh

II) Thành tích bất hảo của Đỗ Tử B́nh

III) Lời phê phán của các sử gia

IV) Không phải chỉ một Đỗ Tử B́nh có tội, ở thành Đồ Bàn

V) KĐVSTGCM giải thích tại sao Đỗ Tử B́nh được tin dùng

VI) KĐVSTGCM không phê b́nh ǵ về việc Đỗ Tử B́nh được ṭng tự ở Văn Miếu

VII) Trần Nghệ Tông u mê bạo ngược

VIII) Thuế thân của Đỗ Tử B́nh

 

g) Trần Nghệ Tông phong em là Trần Kính làm hoàng thái tử

Dàn Bài :

I) Đại Việt Sử Kư Toàn Thư viết về việc Trần Nghệ Tông phong em làm hoàng thái tử

II) Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục viết về việc Trần Nghệ Tông phong em làm hoàng thái tử

III) Nhận xét

 

C) Bài cũ chn lc

 

a) Bài cũ c̣n mi

257)  Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim đệ nhất vơ tướng Anh-hùng !

( Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 4 )

[ Tướng Lê Khôi vơ nghệ cao cường vô địch, là thiên hạ đệ nhất vơ công ! Bài này tiếp tục diễn tả, vơ nghiệp, công nghiệp của Đ́nh thượng hầu Lê Khôi :

_-Thượng tướng quân Lê Khôi được triệu lên Thái Nguyên,giúp vua dẹp giặc, cuối năm 1430chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431

_-Đ́nh thượng hầu Lê Khôi trấn thủ Nghệ An : tiếng thơm đồn khắp gần xa

_-... Và nhất là : Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  cười ba tiếng, chiếm Chiêm Thành, cổ kim đệ nhất vơ tướng Anh-hùng !  ]

253)               Cúc Hiên Tiên Sinh Hội-nguyên Lê Đ́nh Diên 2

254)               Phạm văn Xảo là ai ? _-Không ai biết !

( Ông Phạm Văn Xảo là ai ??? _Không ai biết ! Không có sử gia nào biết Phạm Văn Xảo là ai ! Mặc dù mấy ông sử gia, mỗi lần họ muốn nhục mạ Vua Lê Thái Tổ, là họ đem Phạm Văn Xảo ra ! Thật là chuyện nực cười trong thiên hạ...

Bài này đưa ra một chi tiết về thân thế Phạm Văn Xảo _-chi tiết quan trọng này có thể giải thích tại sao Phạm Văn Xảo đă làm phản ! )

 

255)               Bế Khắc Thiệu cùng Trần Nguyên Hăn làm phản ở Thái Nguyên, cuối năm 1430

 ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431 )

256)               Định nghĩa định danh 6

( Tiếp tục loạt bài ‘Định nghĩa định danh’, bài này nói về những từ ngữ Phật giáo (như Tăng Thống Quốc Sư Bản Lai Diện Mục Hằng Hà sa số Truyền đăng ...) , ngoài Phật giáo như Điện Hạ, Các Hạ, Túc Hạ, Tại Hạ, Điểm yếu, yếu điểm, Cô gia, Quả nhân... )

249) Góc thành Nam, lều một căn _-Nam là Nam Kinh bên Tàu

( Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của Nguyễn Trăi ?! 2 )

 

250) Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn 2

( ...và ca tụng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 2)

 

251) Tam Quốc : Lưu Huyền Đức không hề gọi Gia Cát Lượng là tiên sinh !

 

252) Định nghĩa định danh 5

( Bài Định nghĩa định danh 5 này là bài đầu tiên mang tựa đề ‘Định nghĩa định danh’, nhưng mang số 5, v́ một số bài trước có thể được xem là ‘Định nghĩa định danh’. Bài được viết chung cho cả hai TrangNhà Kiến Tánh và TrangNhà LêAnhChí

Những bài trước: ...)

 

245)               Vua Lê Thái Tổ  Lê Thái Tông Lê Hiến Tông phê b́nh Hoàng Thái tử

246)               Sứ Tàu khen rằng Vua Lê Hiến Tông có tướng thánh nhân và đối s nhanh chóng mn tip...

247) Tam Quc :  L T Kính không h gi Gia Cát Lượng  là tiên sinh !

 

248)             Nguyên soái và T tướng Lưu Nhân Chú triu Lê Thái T 5

243)               Vua Lê Thái T là Nghiêu Thun Vũ Thang 2

( ...theo nhận định của S thn Vũ Qunh, Lê Tung, của Nguyn Trăi; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế... 2 )

 

244)        Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi ?!

 

239)               Ông Tri tuân lnh Vua Lê Thái Tổ ?

( Nói rng Vua Lê Thái T giết oan Trn Nguyên Hăn , tc là nói rng Ông Tri tuân lnh Vua Lê Thái T )

 

240)               Chúa thánh tôi hin : Nguyn Trăi thường din t đương thi là thi Nghiêu Thun và ca tng Vua Lê Thái T là Nghiêu Thun Vũ Thang

 

241)        B́nh luận Tam Quc :            Lưu Huyn Đức rt coi thường kh năng cm quân ca Gia Cát Lượng !

121)        N cười 32    (N cười tiên t)   117)         Tướng thánh hiền

118)        Áo dài 7 (Áo dài lch s)              119)        N cười 31    (N cười B Tát)    115)        Áo dài 6 (Áo dài văn chương) 

116)        N cười 30           (N cười thanh xuân)

 

b) Vua Lê Thái T

233) Vua Lê Thái T là Nghiêu Thun Vũ Thang, theo S thn Vũ Qunh, Lê Tung ; Nguyn Trăi cũng nhận định như vậy; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế ...

188)        Vua Lê Thái T là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy ; Bằng chứng

234)        Quân số của Vua Lê Thái T

89)         Thi thnh tr hoan lc nước ta là triu Vua Lê Thái T và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông ch chng phi Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

158)        Th coi tướng Vua Lê Thái T 2

(Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương)

80)         Lư do vua Lê Thái T truyn ngôi cho Nguyên Long.   Tht gin dị !

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không b sa đổi, không b thiêu hy bi nhà Mc, nhà Trnh

219)               S Tàu ly Vua Lê Đại Hành, các tướng Minh ly t Vua Thái T

173)        Nhng điu b bưng bít v văn thơ ca Nguyễn Trăi

236)        Gia Cát Lượng và Trn Nguyên Hăn thit to gan ! ( li khn tri )

 

Mc Lc Thơ v Vua Lê Thái T

Gia Cát Lượng là Nga Long , Vua Lê Thái T là Nga Thn Long:

27) Nga Thn Long              29) Nga Thn Long 2

31) Nga Thn Long 3           36) Nga Thn Long 4

37) Nga Thn Long 5           39) Nga Thn Long 6

43) Nga Thn Long 7                  61) Nga Thn Long 8

120)        Ngọa Thần Long 9       (Gia Cát Lượng là Ngọa Long, Vua Lê Thái T là Ngọa Thần Long và  là Nghiêu Thuấn Vũ Thang)

135)        Ngọa Thần Long 10

 Dch thơ vua Lê Thái T:  35) Dp gic đề thơ

 

c) Bài cũ c̣n mi 2

235)        Quân số của Lưu Huyn Đức lúc trấn thủ huyn Tân Dă

237)        Nhng câu nói câu văn ni tiếng b dch sai...

( Câu nói ni tiếng ca Tng Thng Kennedy (Ask not ...), Que sera sera , ‘‘Bt mui nhân qu !’’ ... )

238) Tam Quc :           ‘Gia Cát Lượng sa thơ Đổng Tước khích Chu Công Cn là chuyn Xo !

230) ‘‘Hán S Tranh Hùng’’:    Lưu Bang hỏi Hàn Tín ‘‘(khanh giỏi thế), cớ sao lại bị trẫm bắt ???’’ Hàn Tín lẽ ra phải trả lời câu hỏi này như thế nào ???

231) B́nh luận Tam Quc :           T Nguyên Trc là v nguyên soái độc nht thi Tam Quc đă đánh thng Đại Tư Mă Tào Nhân, c̣n Gia Cát Lượng th́ d t !

232)        Rất may cho chúng ta, là chính Vua Lê Thái T gi thời đại ngài làm vua là Thời đại-định

218)         Thành Đắc Thn chết v́ có ... miễn tử bài !

220)               Trn Anh Tông có gọi Trn Hưng Đạo là Thượng Phụ hay không ? _-Không !

222)         ‘‘Hán S Tranh Hùng’’:         Lưu Bang giết hại công thần 2 (do đó  nhà Hán phải triều cống Hung Nô 150 năm, triều chính nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu)

 

 

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí  tháng 6-9/ 2018

 

Cập nhật tháng 6-9/ 2018:

 

A) Bài Mới

a) Thơ :

145)        Bạn

146)        Người đẹp

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

303)    Quốc Vương Lê Tư Tề đă làm vua Đại Việt (1429-1433) !

 

304)              Trần Trọng Kim viết sai câu nói trị b́nh của vua Lê Hiến Tông

( Câu nói trị b́nh của vua Lê Hiến Tông là câu nhà vua tuyên bố nguyên tắc trị nước; Trần Trọng Kim đă viết sai câu nói này. Nếu đọc Việt Nam Sử Lược, người ta tưởng vua Lê Hiến Tông là một ông vua tầm thường, trong khi thật ra vua Lê Hiến Tông có thể được xem là thánh vương, là một ông vua vĩ đại trong lịch sử, không những trong lịch sử Việt Nam mà cả trong lịch sử nhân loại ! Về việc trị nước, có thể nhận định rằng vua Lê Hiến Tông chỉ kém có Vua Lê Thái Tổ mà thôi ...)

 

305)       Trần Trọng Kim gọi Giản Định Đế là Giản Định Đế và gọi Trùng Quang Đế  là Trần Quí Khoách

( Đọc truyện Nhà Hậu Trần, trong VNSL, tôi có thấy một điều quái lạ : Trần Trọng Kim rất khinh thường Trùng Quang Đế và có vẻ tôn trọng Trần Giản Định ... )

 

306) Trần Trọng Kim viết sai lời thề của Hồ Quí Ly

( Hồ Quí Ly có thề, với Trần Nghệ Tông, rằng sẽ dốc ḷng trung, hết sức giúp vua Trần. Trong VNSL, Trần Trọng Kim có viết sự việc này, nhưng lại viết sai lời thề của Hồ Quí Ly ... )

 

 

c) Phụ Lục :   Bài mới Kiến Tánh

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Bạn: năm chữ, 20 câu :

              Làm bạn cùng sương gió

              Đến ngày thân ṿ vơ

              Chẳng c̣n ham gió sương ...

 

b) Người đẹp : bảy chữ, tám câu :

              Người đẹp thường nên trang ... kỹ nữ

              Thi nhân bao kẻ bán tâm can ? ...

 

c) Quốc Vương Lê Tư Tề đă làm vua Đại Việt (1429-1433) !

Dàn Bài :

I) Vua Thái Tổ không xưng Hoàng Đế

II) Thuận Thiên 2, tháng giêng: Lê Tư Tề được phong làm Quốc Vương và ...

III) Quốc Vương Lê Tư Tề là vua Đại Việt từ năm 1429 ...

IV) Năm 1431, Vua Lê Thái Tổ giải thích rơ thêm việc nối ngôi

V) Thuận Thiên 6, tháng 8, phế Quốc Vương Lê Tư Tề

VI) Tháng 8 nhuận, Vua Lê Thái Tổ băng hà, Thái Tử nối ngôi

 

d) Trần Trọng Kim viết sai câu nói trị b́nh của vua Lê Hiến Tông

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

I) Sứ Tàu khen rằng Vua Lê Hiến Tông có tướng thánh nhân...

II) Vua Lê Hiến Tông có thể được xem là thánh vương

III) Câu nói trị b́nh của vua Lê Hiến Tông

IV) Trần Trọng Kim viết sai câu nói trị b́nh của vua Lê Hiến Tông

V) Hậu quả

VI) Vua Lê Tương Tông: hiệu quả trị b́nh thịnh nhất ở thời đại vua Lê Hiến Tông

 

e) Trần Trọng Kim gọi Giản Định Đế là Giản Định Đế và gọi Trùng Quang Đế  là Trần Quí Khoách

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

I) Nhà Hậu Trần, Dàn Bài, VNSL

II) Giản Định Đế, theo VNSL

III) Trần Quư Khoách, theo VNSL

IV) Trùng Quang Đế, theo ĐVSKTT

V) Sai lầm của Trần Trọng Kim

VI) Trùng Quang Đế là vua chính thống của Nhà Hậu Trần

 

g) Trần Trọng Kim viết sai lời thề của Hồ Quí Ly

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

I) Lời thề gượng gạo và gian xảo của Hồ Quí Ly

II) Lời thề của Hồ Quí Ly, theo Trần Trọng Kim

III) Hồ Quí Ly cướp ngôi và bị quân Minh bắt ở núi Thiên Cầm

IV)  Hồ Quí Ly không hề bị tru diệt

V) Hồ Quí Ly bị trời ghét bỏ

VI) Ngay một lời thề cỏn con, Trần Trọng Kim cũng viết sai !

 

 

C) Bài cũ chn lc

 

a) Những bài được đọc nhiu nht  :

108)        Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng hiền thần

( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

48)         ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

188)        Vua Lê Thái T là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy ; Bằng chứng

233) Vua Lê Thái T là Nghiêu Thun Vũ Thang, theo S thn Vũ Qunh, Lê Tung ; Nguyn Trăi cũng nhận định như vậy; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế ...

240)      Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn và ca tụng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang

243)               Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 2

284)   Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 3

( Hai bài trước đă xác định rằng đời Vua Lê Thái Tổ Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn no ấm hoan lạc. Ở đây, trưng bằng chứng rằng đời Vua Lê Thái Tổ Lê Thái Tông c̣n là thời giàu có: nhân dân giàu có, quốc gia giàu có ! và trưng thêm những lư do tại sao Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang ... )

192) ‘‘Hán S Tranh Hùng’’:     Hạng Vũ (Tây Sở Bá Vương) có tướng làm vua c̣n Lưu Bang chưa hề có tướng chân chúa

236)        Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn thiệt to gan ! ( lời khấn trời )

55)         Thân thế anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ

( Tại sao Ông Trần Trọng Kim  lại lầm tưởng rằng Nguyễn Lữ là anh Nguyễn Huệ      Giải thích việc Nguyễn Huệ vây thành Qui Nhơn )

 

lg2)     Trúc (Cúc) Hiên Tiên Sinh, Hi-nguyên Lê Đ́nh Diên (1824-1883)

253)               Cúc Hiên Tiên Sinh Hội-nguyên Lê Đ́nh Diên 2

244)        Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của  Nguyễn Trăi ?!

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong rương vàng)

lg1)         Gia Phả họ Lê làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh), Lược thuật

115)        L Chi Viên, Phá án : Nguyễn Thị Lộ không h b kết ti giết vua. Lư do tht s ti sao Nguyễn Trăi b ti giết vua c̣n n tàng trong Đại Vit S Kư Toàn Thư, quc s ca nhà Trnh .      Không h có v án L Chi Viên, ch có v án Nguyễn Trăi .

              Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

9)           Tôi đối câu  "Da trắng vỗ b́ bạch"

11)         Tôi đối câu Song Song của Hồng Hà nữ sĩ

129)        Trn Trng Kim nói rng vua Lê Nga Triu dâm dc quá độ nên ngi không được, Đúng hay Sai ???

163)        Vua Lê Thái T rt nhân t, quá nhân t trong v án Trn Nguyên Hăn

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

ml1)        Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

36)         Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

207)        Kế Không Thành ca Gia Cát Lượng là chuyn Xo 2

( Bài này trưng ra bằng chứng rằng Gia Cát Lượng đă bỏ chạy về Hán Trung ngay từ lúc Mă Thốc vừa thất thủ Nhai Đ́nh và trước khi Trng Đạt Tư Mă Ư chiếm thành Liệt Liễu. Bằng chứng cụ thể, có thể đứng vững ở ṭa án Anh Quốc ... )

206)    Kế thuyn c hng 10 vn mũi tên là ca L T Kính chng phi ca Gia Cát Lượng ! Gia Cát Lượng c̣n không có mt trong thuyn ...

86)         Bài thơ của Vua Lê Thái Tổ ở xă Hào Tráng là một áng thi tuyệt tác, là một bản anh hùng ca diễm tuyệt và bất diệt

231) Tam Quc :     T Nguyên Trc là v nguyên soái độc nht thi Tam Quc đă đánh thng Đại Tư Mă Tào Nhân, c̣n Gia Cát Lượng th́ d t !

238) Tam Quốc :          ‘Gia Cát Lượng sửa thơ Đổng Tước khích Chu Công Cẩn là chuyện Xạo !

( Bài này đưa ra những lư do chứng tỏ rằng ‘Gia Cát Lượng sửa thơ Đổng Tước khích Chu Công Cẩn là chuyện Xạo : Nếu Gia Cát Lượng dại dột dùng kế này, th́ khi vừa nói đến việc khuyên Chu Công Cẩn dâng hai Kiều cho Tào Tháo th́ đă bị Chu Công Cẩn chém bay đầu ngay lập tức )

62)         Tây Thi nhăn mặt, Quan Công lạy Phí Thi, Liễu Hạ Huệ ôm người đẹp

65)         Người thuyết phc được Tôn Quyn chng Tào là L Túc, chng phi Gia Cát Lượng     ( Lỗ Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều có thể hàng Tào, riêng Chúa công không thể hàng Tào’’ )

165)        Các vua Lê đều rt đẹp trai !

73)         Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

80)         Lư do vua Lê Thái T truyn ngôi cho Nguyên Long.   Tht gin dị !

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái T lúc mi b bt (v án Trần Nguyên Hăn),  Ti sao ?

224)               Công thần nào có dự hội thề Lũng Nhai ?

274) Công thần nào có dự hội thề Lũng Nhai 2

214)               Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai 8

(   Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang và v́ Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)  )

175)        Nguyn Trăi không có tài định bá đồ vương 3

44)         Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

135)        M ca T Nguyên Trc không h t t

158)        Th coi tướng Vua Lê Thái T 2

(Vua Lê Thái Tổ có tướng Đại trượng phu và tướng Thánh vương)

245)                 Vua Lê Thái Tổ  Lê Thái Tông Lê Hiến Tông phê b́nh Hoàng Thái tử

246)               Sứ Tàu khen rằng Vua Lê Hiến Tông có tướng thánh nhân và đối sự nhanh chóng mẫn tiệp...

266)        Lời cẩn án của KDVSTGCM Ư nghĩa

267)        Vua Lê Thái Tông không hề bức tử ông Lê Ngân

259) Tam Quốc :          ‘Ngụy Diên chém Vương Song’ là chuyện Xạo !

257)  Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim đệ nhất vơ tướng Anh-hùng !

( Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 4 )

247) Tam Quốc :  Lỗ Tử Kính không hề gọi Gia Cát Lượng  là tiên sinh !

263) Tam Quốc :    ‘Phụng Sồ bị Trương Nhiệm bắn chết ở đồi Lạc Phụng’ là chuyện Xạo !

276) Tam Quốc :    Hoàng Trung đứng đầu Ngũ Hổ Đại Tướng !

218) Đông Châu LQ :     Thành Đắc Thn chết v́ có ... miễn tử bài !

248)             Nguyên soái và Tể tướng Lưu Nhân Chú triều Lê Thái Tổ 5

249) Góc thành Nam, lều một căn _-Nam là Nam Kinh bên Tàu

( Đại công thần Nguyễn Lư là anh ruột của Nguyễn Trăi ?! 2 )

261)               Phá án Lệ Chi viên 12:     ‘Vua Lê Thái Tông thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ’ là chuyện Xạo !

( ...bịa đặt bởi Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh )  

264) Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 4

275) Vua Lê Thái Tổ trọng thưởng công thần như thế nào ?

269)        Tiết Chế không hề là chức danh dưới thời nhà Trần và nhà Lê chính thống

271) Chức nguyên soái qua các triều đại

273)        Cơ cấu triều chính nhà Lê

(  Trần Trọng Kim viết sai về cơ cấu triều chính nhà Lê (trang 255, VNSL)  )

278)        Nguyễn Trăi sv Trần Nguyên Hăn

(sv = ssv = so với, sánh với, so sánh với , đối chiếu với)

255)               Bế Khắc Thiệu cùng Trần Nguyên Hăn làm phản ở Thái Nguyên, cuối năm 1430

279)               Tổng kết về hai vụ án Trần Nguyên Hăn

260)               Tổng kết về vụ án Phạm văn Xảo

277)               Thần Tiên Thánh Phật 2

280)               V́ nghi kỵ, Trần Thánh Tông Trần Nhân Tông bạc đăi Trần Hưng Đạo, Đúng hay Sai ?   

282)               Thánh Tổ Thn Tông là Vua Lê Thái Tổ Thái Tông ...

286)    Trần Trọng Kim nói rằng Hồ Quí Ly có tài kinh bang tế thế, SAI !

285)         Thánh Tổ Thn Tông là Vua Lê Thái Tổ Thái Tông 2

 

b)Thơ

35)         Dẹp giặc đề thơ           *

 

              Lê Anh Chí dịch thơ vua Lê Thái Tổ

*

       Chiến khu đường hiểm chẳng từ nan

       Thêm tuổi thêm bền sắt đá gan

**

**

       Hào khí quét bay ngh́n ngại chướng

       Tráng tâm dời sạch vạn non ngàn

       Biên pḥng tính suốt trù phương lược

       Xă tắc tŕ toan kế vĩnh an

**

**

       Ghềnh thác ba trăm , bao khúc mắc

       Hiện nay làm, thấy : thuận vui nhàn

 

c) Bài cũ c̣n mi

283)               Nhà Lư nhà Trần có nhiều năm bị đói to ( A- Nhà Lư ...)

( Đọc Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, tôi nhận thấy một sự kiện lich sử quan trọng mà hầu hết các sử gia hiện đại và cận đại không để ư đến, đó là : Nhà Lư nhà Trần có nhiều năm bị đói to. Khi nhận thức tầm quan trọng của sự kiện lich sử này, ta mới hiểu rơ thêm tại sao người dân Đại Việt lúc nào cũng thương nhớ nhà Lê, tiếc nhớ nhà Lê, muốn nhà Lê trở lại làm vua Đại Việt...  Bài này nói về những vụ đói thời Nhà Lư )

268) Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông xử kiện cho dân chúng

( Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông xử kiện cho dân chúng ! Đây là việc làm rất quan trọng của ba vị vua đầu nhà Lê : chăm lo chăm sóc dân t́nh, ưu ái thần dân; cũng là việc rất mệt nhọc , mất rất nhiều th́ giờ ...)

262)               Bốn chức Tam Tư là chức gia phong

( Gọi  là Tam Tư nhưng có Bốn chức (Tư Không, Tư Mă,  Tư Khấu, Tư Đồ) và là chức gia phong. Sở dĩ có bài viết này, là v́ trong LTHCLC, ông Phan Huy Chú viết SAI về Tam Tư của Ông Lưu Nhân Chú, Lê Sát...(Vd: năm Thuận Thiên 4, Ông Lưu Nhân Chú chuyển làm Tư Khấu; Sai! Phải nói rằng Ông Lưu Nhân Chú được gia phong Tư Khấu th́ mới đúng.) Ở đây, tôi bàn về Tam Tư của đại công thần khai quốc nhà Lê, nhấn mạnh về điểm ‘gia phong’, lấy thí dụ Ông Lưu Nhân Chú, Lê Sát... )

265) Sử Trung Hoa :     Khoác áo hoàng bào lên người Triệu Khuôn Dẫn, Triệu Khuôn Dẫn bắt buộc phải nhận ngôi vua

( Bài này bàn về việc quân tướng họp nhau bầu Triệu Khuôn Dẫn lên làm vua,  với nhận xét rằng nếu được (bị) khoác áo hoàng bào lên người th́ bắt buộc phải nhận ngôi vua ! )

258)               Định nghĩa định danh 7

( Bài ‘Định nghĩa định danh 7’ này nói về những từ ngữ Phật giáo và văn hóa sau : Vô cực ( + , -), Bang, Đánh thắng, Đánh bại, Lăo Phật gia, ‘Chẳng ra khỏi bàn tay của Đức Như Lai’, Cách vật, Cách trí, Miếu hiệu, thụy hiệu, niên hiệu, Truy tặng truy phong, người hiền. )

234)        Quân số của Vua Lê Thái T

235)        Quân số của Lưu Huyn Đức lúc trấn thủ huyn Tân Dă

236)        Gia Cát Lượng và Trn Nguyên Hăn thit to gan ! ( li khn tri )

237)        Nhng câu nói câu văn ni tiếng b dch sai...

( Câu nói ni tiếng ca Tng Thng Kennedy (Ask not ...), Que sera sera , ‘‘Bt mui nhân qu !’’ ... )

230) ‘‘Hán S Tranh Hùng’’:    Lưu Bang hỏi Hàn Tín ‘‘(khanh giỏi thế), cớ sao lại bị trẫm bắt ???’’ Hàn Tín lẽ ra phải trả lời câu hỏi này như thế nào ???

232)        Rất may cho chúng ta, là chính Vua Lê Thái T gi thời đại ngài làm vua là Thời đại-định

220)               Trn Anh Tông có gọi Trn Hưng Đạo là Thượng Phụ hay không ? _-Không !

222)         ‘‘Hán S Tranh Hùng’’:         Lưu Bang giết hại công thần 2 (do đó  nhà Hán phải triều cống Hung Nô 150 năm, triều chính nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu)

 

d) Mc Lc Thơ Áo Dài

                     Mc Lc Thơ Áo Dài

 

103) Áo dài 1 (Áo dài áo lượt áo là)

104) Áo dài 2 (Áo dài không gian)

106) Áo dài 3 (Áo dài ngc ngà)

111) Áo dài 4 (Áo dài trang nước đim non)

114) Áo dài 5 (Áo dài trăng ngà)

115)        Áo dài 6          (Áo dài văn chương) 

118)        Áo dài 7   (Áo dài lịch sự)                      

127)    Áo dài 8              (Áo dài nắng chiều)                

 

=-=-=-=-

 

Bài Xưa .-             www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_-Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_-Có diễn tả sơ lược các bài

 

Bấm vào  -- >        Bài Xưa 41

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

              Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

   Mục Lục Đông Châu Liệt Quốc--Hán Sở Tranh Hùng

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

Mục Lục Những sai lầm của Phan Huy Chú trong LTHCLC

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *